Utgiven i Forum nr 1994-09

Techteams kur mot arbetslöshet

av Ulf Nyberg Forum 1994-09, sida 18-19, 09.06.1994

Taggar: Teman: arbetslöshet

FÖRETAGARPROCESSEN NYA VÄGAR 3:

TECHTEAMS KUR MOT

ARBETSLÖSHET

Ulf Nyberg

Ingen affärsidé — ingen företagare! Det här är ut ångspunkten för Techteams nya koncept FÖR

GARPROCESSEN NYA

VÄGAR 3. Mången vill eller “måste” bli företagare, men saknar affärsidé och/eller självförtroende att bli företagare. Den svåra frågan är: finns det överhuvudtaget någon marknad för nya affärsidéer i dag, och hur skall jag hitta en arför skulle det inte finnas? Det gäller VF bara att hitta NYA

VÅGAR och pröva sig fram! Aldrig förr har samhället stött nyföretagsameten så som i dag. Det påstås att man kan pröva på att vara företagare genom att arbeta inom nyandelslag utan att riskera prundtrygghet, hem och us. Företagarkurser finns det gott om; stöd finns. Det är bara att börja! ELLER ÄR DET?

Ja, men ENDAST OM du har en väl underbyggd och bärkrafig affärsidé och en strategi som bygger på RÄTT “målsättning, och en verklig vilja!

Optimera vinst eller nytta?

Rätt. målsättning och bär kraftig affärside? Ar inte den “enda rätta målsätt 1 ningen att maximera vinsten för att trygga framtiden? Nej, den enda rätta målsättningen, och därigenom också den enda rätta grunden för en realistisk affärsidé är: mesta möjliga nytta för kunden, inte för dig själv! Vad är skillnaden? Ur kundens synpunkt ör skillnaden enorm, eller hur! Och det är kundens synpunkt som räknas! Slut resultatet blir naturligtvis vinst åt dig själv också. indirekt och med kundens fulla stöd!

TECHTEAM r.f. NYA VÄGAR är benäm ningen på Techteams omplaceringsprocess. Processen omformas i takt med ut vecklingen, men målsättningen är alltid den samma: att hjälpa till att finna en ny utkomstmöjlighet. Techteam är en förening

Har du en företagsidé? Allt startar med en idé. Idéer föds geno slumpartad observation. Och sedan behöver de målmedvetet utvecklas för att leda nånstans. När fick du senaste en idé? Avfärdade du den genast som orealistisk? Det kanske kommer nån annan och plockar upp den och gör nånting av den…

inom vilken högt utbildade svenskspråkiga — personer utvecklar sin kompetens och marknadsför sig. Föreningen idkar kursverksamhet både internt och för utomstående.

Nu står vi inför nya utmaningar: vi vill ge de arbetslösa — och naturligtvis också alla andra — en REALISTISK möjlighet att skapa sitt eget arbete, att bli företagare! Med begreppet “företagare” menar vi också företaget att “sälja sig själv” och att vara “företa gare inom företaget”, vilket alla egentligen borde vara.

Hur blir man företagare?

Krappast genom att gå på kurs! Företa are utvecklas man till under en process som börjar med att man hit tar den rätta verksamhetsriktningen och får en affärsidé som man trar på. För att uppiäcka nya affärsidéer och råda bot på problemet Ingen affärsidé — Ingen förefagare, har vi inom Tech team utvecklat ett nytt koncept, NYA VÅGAR 3 Korceptet bygger på fyra rundpelare: kreativ problemlösnin med hjälp av bl.a. IDEGEN ++. en förnuftig strategi som baserar si & EKS-strategin, samt effektiv kommunikation enligt PCM-modellen — och ett lager av möjligheter som delfagarna sjö va och Techteam står för med sin samlade erfarenhet. Vi utgår från, till skillnad från oanära företagarkurser, att deltaarna inte nödvändigtvis kar någon affärsidé men en stark vilja att göra någotl

Processen bygger på att skapa och utveckla idéer

Processen är uppbyggd i logiska steg som utnyttjar lär domarna och analyserna i de tidigare skedena, och som leder deltagarna mo e två innovationerna rikt ningen och affärsidén. Att hitta rätt riktning, dvs rätt målgrupp och verksamhetsområde, är en förutsättnin för att hitta rätt affärsidel Vi utgår från att affärsidén baserar sig på målgruppens behov, alltså måste var oc en först noggrant definiera och bekanta sig med sin målgrupp innan han kan gå vidare.

Idéer föds genom en slumpartad observation

Idéer föds som resultat av en slumpartad observation av olika möjligheter! Därför analyserar Vi först alla tänk bara och otänkbara möjligheter var och en har utgå Företagarprocessen Nya Vägar 3

START

KOMMUNIKATIONSTEKNIK

KREATIV PROBLEMLÖSNIN ..STYRKE- OCH MÖJLIGHETSANALYS

INNOVATIONSSESSI

SSION VERKSAMHETSFÄLT MÅLGRUPP MÅLGRUPPENS MEST BRÄNNANDE PROBLEM INNOVATIONSSESSION

AFFÄRSPLAN

BUSINES FÖRMÅGA ATT UPPTÄCKA BEHOV

LAGER AV MÖJLIGHETER

FÖRMÅGA ATT UTVECKLA IDÉN FÄRDI ende från hans eller hennes starka sidor och de resurser som står till buds. Därefter kläcker vi idéer under gruppsessioner.

För att skapa och utveckla idéer kommer vi bl.a. att utnyttja datorprogrammet ID GEN ++. prog

Affärsplanen lönar det sig inte att göra förrän man har testat atfärsidén i praktiken. Om testen visar att idén är bärkroftig, är det bara att sätta igång! I annat fall. måste man analysera målgruppen eller sina egna möjligheter på nytt för at itta en annan riktning eller affärsidé.

NYA VÄGAR 3 är en process, inte en kurs

NYA VAGAR 3 är inte en urs som ger färdiga svar utan en arbetsprocess där deltagarna — eller som vi ser det: medarbetarna i processen — tillsammans skapar sitt eget resultat: en förtjänsteidé, en affärsplan och utkomst! Målsättningen med NYA VAGAR 3 är att medarbetarna förverkligar antingen en egen eller en gemensam företagsidé. Strukturen för det gemensamma företaget baserar sig t.ex. på att personer med kompletterande kompetens bildar nätverk där de arbetar helt självständigt men hjälper och stöder” varandra så att synergieffekten blir bästa möjliga. Grunden för verksamheten är social specialisering

NYA VÄGAR 3 processen utvecklar deltagarnas förmåga att kunna tillämpa, anpassa och kombinera den kunskap och de metoder och produkter som finns till en för kunden nyttig och värdeökande helhet. Deltagaren blir i sin framtida verksamhet en knutpunkt mellan målgruppen och lösningen på målgruppens akuta problem! I ‘och med att deltagaren i sin framtida verksamhet specialiserar sig socialt, dvs på en konret målgrupp som består av människor och deras problem i stället för på teknik eller produkter, så får hon ett informationsförsprång; hon uppfattar tren der och behov tidigare och exaktare än konkurrenterna! Konkurrenskraft är sist och slutligen endast fråan om informations- och inlärningsförsprång!

Start i september

En kurs som omfattar denna process är planerad att starta i september i Techteams regi i Helsingfors. Kursen är utformad som en arbetskraftspolitisk vuxenutbildningskurs och blir då kostnadsfri för arbetslösa. Vi förutsätter dock att deltagarna gör en egen liten ekonomisk insats som används oavkortad till grundplåt för det egna eller Ca mensamma företaget. På detta sätt vill vi garantera hög motivation “och föra fram i ett tidigt skede att företagandet “är förenat med egen satsning och kalkylerad risktagning.

Om du är intresserad av att delta eller av mera info så kan du anmäla ditt förhandsintresse till DIFFs kansli, tel 159 0345, fax 148 5885. 0

PS: IDEGEN++ är varunamnet på ett PC-program för datorstödd kreativitet, marknadsfört av CAC-Research Oy. Den uppmärksamma Forum-läsaren kanske fäste uppmärksamhet vid frogrammet, som nyligen fick ngenjörspriset, i Forum nr 7. EKS är varunamnet för en tysk strategimetodik, marknadsfört i Finland av Bruno Lange Oy.

EKS står för Engpa Konzentrierte — Strategie, — flaskhalskoncentrerad strategi. EKS består av en samling metoder för att höja den nytta [värde] man åstadkommer åt omgivningen. PCM står för Process Communication Model. PCM marknadsförs i Finland av Invoke Oy. PCM är en kom munikationslära som gör det lät tare att samverka. P presenterades också i Forum nr 7.

19

Utgiven i Forum nr 1994-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."