Utgiven i Forum nr 1987-06

TEKES: Vårt jobb är att höja företagens kunskapsnivå!

av Ragnhild Artimo Forum 1987-06, sida 13, 02.04.1987

Taggar: Bolag: TEKES Orter: Jyväskylä Teman: företag

Vårt jobb är att höja företagens kunskapsnivå!

TEKES Konsultering I Jyväskylä har verkat ett år. Enhetens tre konsulter har hönderna fulla med företagsuppdrag, men har dessutom denna vinter presenterat ny produktionsteknik som en serie kvällsföreläsningar. Målet ä att väcka företagen till insikt om de egna utvecklingsbehoven — och ge hjälp til sjölvnjälp.

kraft som företagen kan tillkalla vi plötsliga behov. Idén med TEKES konsulteringsenheter är att (främst SMHföretag där kan få hjälp med att evaluera utvecklingsprojekt.

— Principen är att vi inte gör, utan i samråd med företaget analyserar vad som bör göras, och kanske hur, säger Tapani Lehto, en av TEKES konsulter i Jyväskylä — ingenjör, ekon mag och tidigare utbildnings Te konsulter är inte extra arbets - FRUN 6/198 chef vid INSKO. — Målet med våra insatser är en väsentlig höjning av företagets kunskapsnivå.

Projekten gallras

Lehto berättar att man inom TEKES räknar med att tio projekt på gång per konsult är en vettig belastning. I Jyväskylä jobbar den lilla enheten med i genomsnitt det dubbla, En del projekt måste p g a begränsade resurser uppskjutas — och några företag hänvisar man till kommersiella konsulter.

— Kriterierna för att vi ska ta emot uppdraget är att projekten kan bedömas som affärsekonomiskt lönande, och att de failer under rubriken teknologiska utvecklingsprojekt — och att det inom företaget finns både vilja och förmåga att utveckla företagsverksamheten.

Enligt TEKES verksamhetskoncept kan projekten gälla produktutveckling, marknadsföring, utvecklandet av produktionsteknik eller företagets affärsidé, eller planerandet av företagsverksamhet som baserar sig på ny teknologi.

— Fastän vi på TEKES organisatoriskt och funktionellt är en del av statens verksamhetssektorer, opererar vi på företagens villkor, understryker Tapani Lehto.

Jyväskylä

Fem dagar gratis

TEKES konsulttjänster är kostnadsfria för företagen upp till fem arbetsdagar — men konsultationerna kan ske på timbasis, och det betyder att gratisveckan kan spjälkas upp på talrika konsuitationer.

— I genomsnitt pågår ett konsultförhållande i ett år eller mer, säger Lehto.

Vilka problem är återkommande i de SMI-företag som får experthjälp av TEKES — Påfallande ofta gäller svårigheterna evaluerandet av immatenella satsningar och kostnadsposter som inte direkt gäller tex anläggningar och maskiner. En annan klart besvärlig fråga är marknadsföringen. Dels sammanhänger dessa flaskhalsar med utbildningsnivån inom företagen. Det är inte ovanligt att SMI-företag leds, och i tiden har grundats av personer med endast folkskolegrund.

Enligt en klassificering är SMI-tföretag bolag med en omsättning på under 100 Mmk, men Lehto säger att merparten av TEKES klienter är företag med omsättning på bara 3-—5 Mmk — och några få är faktiskt enpersonsbolag.

Nätverk nyttiga TEKES-verksamheten i företagen är självfallet konfidentiell: all information och alla erfarenheter och rön stannar kvar i företaget.

Den kanske viktigaste kontributionen gäller effektiverandet av informationsanskaffandet och -utnyttjandet.

— För ett utvecklingsinriktat företag är information den kanske viktigaste resursen, säger Tapani Lehto. — Vi kan i många fall göra en verkligt viktig insats genom att vägleda då det gäller att utnyttja förefintlig information och experttjänster, och bistå företaget med att skapa kontakter och nätverk till de kunskaps- och införmationskällor — databanker, högskolor, forskningsinrättningar etc — som verksamheten är betjänt av. Det räcker inte med bara know-how — företagen behöver också en del knaw-who.

Två nyckelområden nämner Lehto speciellt, där företagen har mycket att vinna: produktionsteknik och automation. TEKES produktionsteknikdrive i länet har fallit i god jordmån: behovet att den vägen förbättra konkurrenskraften är stort.

Också satsning på automation är en central fråga. Flexibilitet i produktionen blir allt viktigare, och FMS (Flexible Manufacturing Systems) är nyckeln till serier från i uppåt. Målet är inte längre att producera det som fabriken är lämpad för, utan att producera kundanpassade produkter.

Det är dessa utmaningar som TEKES vill hjälpa företagen att möta.

Ragnhild Artimo 13

Utgiven i Forum nr 1987-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."