Teknikens Florence

av Heidi Backas Forum 2007-12, sida 22-25, 18.12.2007

Taggar: Bolag: GE healthcare Personer: Jaana Tuominen Teman: medicin

Tidigare diagnoser ger effektivare vård och räddar människoliv säger Vd JAANA TUOMINEN på GE Healthcare Finland, som tillverkar mammografiapparater och utveckla apparater för att upptäcka alzheimer.

HEIDI BACKAS TEXT KARL VILHJÁLMSSON FOTO

Teknik kan inte ersätta vårdpersonal. Men bättre diagnosmetoder gör det möjligt att upptäcka sjukdomartidigt och förebygga demistället för att behandla symtom. Det gynnar patienterna och gör vården effektivare och billigare för samhället.

”Utgångspunkten i framtidens hälsovård är tidigare diagnoser”, säBET JAANA TUOMINEN som är Finlandsvd för medicinteknikföretaget GE HEALTHCARE och på global nivå direktör för förtagets affärsområde patientövervakning.

”GE Healthcare kan inte lösa hälsovårdens problem globalt, vi är inte så naiva att vi skulle tro det. Men vi kan vara med och hitta nya lösningar isamarbete med hälsovården?”

Företagets vision stavas ”early health; tidig hälsa. Det både räddar människoliv och sparar resurser.

”1I dagens läge går vi till läkare då vi har symtom och då är sjukdomen ofta redan så långt utvecklad att det kostar mycket mer att behandla den. Nu används cirka 70-80 procent av pengarna inom sjukvården till att behandla kroniska sjukdomar”

INTERVJU

Jaana Tuominen

Född: 1960 i Åbo. Familj: man och son. Bor: i Grankulla. Utbildning: diplomingenjör från Åbo Akademi med processteknik som huvudämne.

Jobb: Finlands-vd för GE Healthcare, oc på global nivå direk tör för affärsområdet patientövervakning. Har tidigare jobbat på Finska Socker i USA, på Valmet Automation i Sverige och på svenska NAF, som tillverkar ventiler för pappers- och massa industrin.

NR 12 2997

GE Healthcares medicin för att minska bördan på sjukhusen är mer och noggrannare screening, mer egenvård och rutinkontroller som patienterna själva kan göra hemma.

Jaana Tuominen talar om att använda teknologin för att skapa tid för vårdpersonalens kontakt med patienterna. Det är ett argument so torde falla i god jord ilandet där vårddebatten gått het hela hösten. FORUM träffar Tuominen dagen efter beskedet om att den hotande vårdarkonflikten kunde undvikas. Hon är noga med att poängtera att GE Healthcare varken varit involverat i vårdkonflikten eller tagit ställningidebatten. Men företagets kun der finns på sjukhusen, och i samarbete med dem vill man hjälpa till att utveckla och effektivera vården. ”Personalbehovet kommer att finnas kvar, men det flyttas allt mer till början av processen, till diagnostisering och förebyggande vård”

Avancerade apparater. I nästan var KRONJUVEL ”När Instrumentarium skulle säljas till GE Healthcare blev vi plötsligt landets kronjuvel, säger Jaana Tuominen, framför en tavla med Instrumentariums styrelse 1967.

je operationssal i Finland finns åtminstone en GE-apparat. I företagets produktionsenhet i Vallgård i Helsingfors tillverkas apparater för både diagnos och vård.

Tuominen visar runt bland apparater för mammografi, anestesi (nedsövning), hjärnavbildning, röntgen ochpatientövervakning. Över 90 pro cent av produkterna går på export.

”Globalt sett är hälsovården i Finland väldigt liten”, säger Tuominen.

De största konkurrenterna inom medicinteknisk utrustning är PHILIPS och tyska DRÄGER, såväl på den globala marknaden som i Finland.

De apparater som står Jaana Tuominen själv närmast hjärtat

Mm

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 12 299 ”Jag tror att distansvården kommer att öka då allt fler äldre personer bor kvar hemma. är det egna affärsområdet patient övervakningsmonitorer.

”Folk brukar känna igen dem som de apparater som säger pip-pip och visar olika kurvor på sjukhusen i tvserierna”

Apparaterna används inom anestesiochintensivvård. Mellan fyra och tio olika slags sensorer på kroppen håller koll på bland annat patientens blodcirkulation, blodtryck, hjärtrytm, andning och syrehalt.

Sållar bröstcancer. De apparater som bäst visar på fördelarna med ”’tidig hälsa” är mammografiapparaterna som tillverkas i Vallgård. Screening, somär ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomar, användsidag främst i form av mammografi för att sålla fram tidiga stadier av bröstcancer hos kvinnor. Om bröstcancer upptäcks och behandlas då tumören är lokal överlever 80-90 procent av patienterna i fem år. Men om dottersvulster, så kallade metastaser, hunnit utvecklas blir prognosen genast sämre.

Enligt Jaana Tuominen finns det potential att använda screening även för att upptäcka hjärtsjukdomar.

”Redan nu finns utrustning för att snabbt och tidigt hitta personeririskgruppen, till exempel genom att mäta kolesterol och följa upp blodtrycket?”

Likaså Alzheimers sjukdom kunde sållas fram med screening. Omkring 20 procent av dem som fyllt 75 har i dag alzheimer och åldersstrukturen gör att antalet patienter kommer att öka enormt inom en nära framtid.

”I dag baseras diagnosen på symtom, och vården går ut på att behandla symtomen och bibehålla människan fungerande”, säger Tuominen.

Medicinteknikföretagets målsättning är att tillsammans med läkemedelsindustrin ta fram nya diagnos- och vårdmetoder. På sikt kan alzheimer upptäckas tidigare och behandlas med bromsmediciner som antingen helt avstannar sjukdomens framskridande eller åtminsto > GE HEALTHCARE a Globaltmedicinteknikföretag som ingår iteknologi-, kommunikationoch finansieringskoncernen General Electric Company tillsammans med GE Money, GE Commercial Finance, GE Industrial, GE Infrastructures och NBC Universal. s GE Healthcare har 46 000 anställda i över 100 länder. Omsättning cirka 17 miljarder dollar. s Finland ligger fokus på diagnostisk avbildning, informationsteknologi och patientövervakning. Prodi nen sker [tvi ker i Vallgård i Helsingfors, produktutveckling dessutom i Kuopio och Åbo. Har i Helsingfors cirka 1300 anställda, varav en tredjedel inom forskning och utveckling. sm Köpte år 2003 upp Instrumentarium, vars verksamhet då främst bestod av DatexÖOhmedas produkter för anestesioch intensivvård.

ne bromsar upp sjukdomens nedbrytande inverkan.

Avslöjande hjärnvågor. Också inom hjärnavbildning utvecklar GE Healthcare en helt ny metod i samarbete med flera universitet och universitetssjukhus.

”Inom två år planerar vi att lansera nya apparater som kan användas inom neurologisk diagnostisering och intensivvård”

Det är en vidareutveckling av EEG, elektroencefalografi, en metod för att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnan. Hjärnsjukdomar och -skador påverkar de elektriska signaler som hjärnan sänder ut och den nya metoden bygger på att man på basis av hjärnsignalerna kan känna igen till exempel epilepsi. De nya apparaterna kan också användas för att mäta graden av sedering (smärtlindring).

”För tillfället finns inte något bra sätt att mäta vad som är rätt medicinering vid sedering. Den nya metoden gör det lättare att ge rätt dos läkemedel till varje enskild patient”

Förutomatt de nya apparaterna ger mera information, ska informationen också vara lättare att tolka. Hjärnsignalerna hos en nedsövd person presenteras därför inte i traditionella kurvor, utan med bilder som liknar en färggrann trasmatta. Informationen är överskådlig och vårdpersonalen kan snabbt avgöra hur djup anestesin är och reglera medicineringen.

Papperslöst och filmfritt. Jaana Tuominen är övertygad om att informationstekniken kommer att förändra sjukhusen. År 2003 beskrev GE Healthcares vd JOSEPHH.HOGAN sjukhusens framtid som trådlös, papperslös och filmlös. Ännu är vi inte där, men enligt Tuominen har flera steg tagits i den riktningen.

”Den största tillväxten inom medicinteknik sker på den mobila sidan med trådlösa apparater. Det är en tydlig trend inom hälsovården?”

De flesta diagnostiska avbildningsapparater som GE Healthcare i dag säljer är digitala, men ännu tar det tid innan alla gamla apparater med film har bytts ut.

Helt papperslösa sjukhus finns redan, till exempel INDIANA HEART HOSPITAL i USA. Digitalt är snabbare och snabbhet räddar liv, är sjukhusets motto. All information om patienten finns på en dator vid sängen och nya testsvar läggs omedelbart till de elektroniska patientjournalerna.

Först ut i Finland var Åbo Universitetscentralsjukhus, där det så kalllade T-sjukhuset fungerat som pilotprojekt för papperslösa sjukhus sedan år 2003.

Skräddarsytt på molekylnivå. Jaana Tuominen tror att de noggrannare medicinska undersökningsmetoderna generellt kommer att leda till att behandlingen allt oftare i detalj kan anpassas för varje patient.

”Nu baserar läkarna sina medicinval på patientens ålder och vikt. Men med hjälp av genetik och proteomik blir det lättare att välja den medicin som har bäst effekt för varje enskild person”

Analys av patientens arvsmassa och proteiner kan alltså leda till behandlingar som är skräddarsydda ända ner till molekylnivån.

Mera eget ansvar. Utvecklingen i samhället går mot att vi gör allt mera själva. Vi bokar resor, beställer varor och betalar räkningar på nätet.

”Jag är förvånad om inte samma tendenser också kommer att synas inom hälsovården”

Och då handlar det inte enbart om att boka läkartider på nätet. Tuominen tror att vi i framtiden kommer att ha allt större ansvar för vår egen hälsa. I praktiken betyder det mera egenvård och flera egenhändigt utförda rutinkontroller.

”Redan nu mäter många blodtrycket hemma. Jag tror att distans FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNI vården kommer att öka då allt fler äldre personer bor kvar hemma”

Idag säljer GE Healthcare sina produkter enbart till sjukhus, men enligt Tuominen är det möjligt att kunderna i framtiden finns i hemmen. Och där vill ingen använda avancerade apparater med en massa slangar och sladdar. Därför krävs det enkla mätmetoder som inte stör vardagen. Det kan handla om strumpor som mäter blodtryck och t-skjortor som mäter hur hjärtat fungerar.

”På sportsidan finns redan textilier som till exempel mäter puls. IT är på samma sätt på väg in i hälsovården, men det tar ännu många år innan vi är där”

Instru blev GE. GE Healthcare kom till Finland år 2003 då företaget köpte UPP INSTRUMENTARIUM. Tuominen hade då jobbat drygt fyra år inom Instrumentarium.

”De två första åren efter integrationen var tuffa med mycket nytt att lära sig och oro för vad som skulle hända. Men det fanns uppskattning för det vi gjorde och vår verksamhet harfortsatt som förut. Tillstörstadelen är det fortfarande samma personal som tillverkar samma saker, men metoderna är helt annorlunda?

Enligt Tuominen är Instrumentarium och GE Healthcare mycket olika som bolag. Största skillnaden är att GE har färdiga processer för det mesta.

”Precis som i andra stora bolag finns det tydliga processer för strategi, organisationsplanering på längre sikt, förändring, företagshälsovård, kvalitet, miljö och så vidare. Det är enda sättet att leda ett stort bolag”

Processkunnandet är en styrka som GE Healthcare nu har för avsikt att börja sälja till sjukhusen, vid sidan om den tekniska utrustningen.

”På sjukhuset kan man tillsam mans med vårdpersonalen utveckla och tillämpa de processer vi har skapat, och på det sättet kan vi hjälpa till att effektivera vården”

NR 12 2897

Kronjuvel. I Finland ledde försäljningen av Instrumentarium i tidernatill upprörda kommentarer om att en kronjuvel såldes till utlandet. ”Internttyckte viattdet varintressant eftersom nästan ingen egentligen visste vilka vi var. Affärsverksamheten bestod då främst av anestesi- och intensivvårdsenheten DATEX-OHMEDA och inte längre glasögontillverkning.

LIVSVIKTIGA

PROCESSER.

Som ung hade Jaana Tucminen plane på att bli kirurg. I stället blev hon DI och företagsledare inommedicinteknikindustrin.

Men när företaget skulle säljas blev vi plötsligt landets kronjuvel”

Datex Ohmeda lever kvar ett tag till; på alla nytillverkade patientövervakningsapparater står det nämligen ännu Datex Ohmeda efter GEloggan.

”Det är det kända märket på fältet. Men på nästa generation apparater ska det stå bara GE”

Utgiven i Forum nr 2007-12

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."