Utgiven i Forum nr 1974-04

Tekniska termer i urval

av Kai Finell Forum 1974-04, sida 22, 06.03.1974

Taggar: Teman: språkvård

  • sådana allmänt förekommande ord

Teknisk språkvård 9 Teknisk språkvård e Teknisk språkvård e Teknisk språkvärd

Tekniska termer i urva .

“INC AKTUELLT meddelar i fjolårets digra » avslutningsnummer 1973:6 att fortlöpand information om inalles cirka 200 ”termer i urval” behandlats under året. TNÖCs åsikter och rekommendationer visavi detta termurval har dessutom, till olika delar, publicerats i de tekniska informationsorganen Teknisk Tidskrift, Ny Teknik, Elteknik och Standard. Ett alfabetiskt register över samtliga dessa termer ger i TNC Aktuellt 1973:6 anvisningar om i vilka tidskrifter och nä - respektive termer publicerats.

Tilläggas kunde att också FORUMS språkspalt har refererat och dryftat ett urval av dessa aktuella termförslag. Av utrymmesskäl har antalet termer dock begränsats till som kan tänkas beröra så många som möjligt av tidskriftens tekniskt intresserade läsare. Flera utpräglat fackbetonade detaljfrågo har sålunda nödtvunget gallrats ut. Intres serade hänvisas därför till förteckningen i TNC Aktvellt 1973:6.

wo or oh

DENNA GÅNG berör termer i urval ett par tiotal benämningar inom fysik, kemi samt sjukvård och miljö. Forum har här valt ut omkring ett dussin termer värda presentation och diskussion bland våra läsare: Akutstädning avser städning vid inte i förväg planerad tidpunkt. Till exempel malörer av ett eller annat slag. Detta i motsats till andra former av städning som grundstädning, storstädning, daglig städning os v. Uttrycket har god anknytning till redan existerande sjukvårdsterminologi — akutintag, akutvård — men kan utmärkt väl tillämpas inom nästan vilket fackområde som helst.

Direktanalys är en kontinuerlig process där apparaturen ständigt är i direkt kontakt med det material som analyseras och analysvärdena rezistreras fortlöpande.

Drivmedel benämns ämne som omvandlar kemiskt eller på annat sätt bunden energi till rörelseenergi. Förbränning är således inte enda metoden för dylik omvandling. Drivgasen i en aerosolförpackning är också ett drivmedel (E propellant, F propergol, D Treibstoff).

Dämptryck är ett lågt tryck av någo 2 inert gas som under ett visst skede i en vakuumbehandling släpps på för att hindra avdunstning från en metallyta. Hellre än lågtryck, mottryck eller partialtryck, som redan har sina specifika betydelser på helt andra områden.

Elektrolysrör kallas en elektrolytisk cell för framställning av en kemisk produkt och har sålunda ingenting med belysningsteknikens lysrör att göra.

Hastighet har man inom svenska undervisningen velat reservera för vektorstorleken hastighet, medan fart alltid skulle vara den skalära storhetens namn. Initiativet tål emellertid noga övervägas.

“Dels finns i språket, påpekar TNC, en reda hävdvunnen skillnad, där hastighet = väglängd per tid och fart = hastighet vid exempelvis person- eller varuförflyttningar. Dels ger synsättet upphov till en del ovana ordsammansättningar. Att hastighetsmätaren borde omdöpas fartmätare kan man ännu tänka sig, men att tala om Jäsfart i stället för läshastighet verkar onekligen främmande. Enligt min mening ingen vare sig god eller nödvändig reform.

Nutrition är däremot en term som rdian med visst fog kan rekoramendera till allmännare användning i vetenskapligt sammanhang för att minska faran av förväxling med näring i betydelsen näringsliv. Ordet har ju redan internationell förankring i specialisternas språkbruk. Som “ersättning för termen näringsvärde kunde man då införa nutricitet.

Ekologi dvs vetenskapen om sambandet mellan organismerna och miljön Kallas sedan länge ekologi. En internationellt utbredd term som svårligen kan ersätfas av något entydigt svenskt ord.

Ordets ursprung har redan tidigare berörts i Forum varför det räcker med en erinran om att förleden eko- inte är densamma som i ekonorii och går så långt tillbaka som till det grekiska ordet oikos för hus, hem. Något samband med ljudfenomenet eko finns således inte. Detta härstammar i sin tur från grekiskans e kh o för genljud, måhärida efter bergnymfen med samm namn, Detta språkliga dubbelförhållande kan ibland vara missvisande så att termer som ekosystem-och ekocid inte är automatiskt begripliga för lekmän.

EÉkocid har på sistone dykt upp som en sammanfattande term för medel att allvarligt rubba den ekologiska balansen. Tertnen har således en vidare innebörd än pesticid, det internationellt godtagna ordet för ämnen med förmågan att döda skadedjur. Biocid som i den allmänna miljödebatten ’ ofta används i samma betydelse som pesticid borde dock reserveras för sammanhang där huvudvikten läggs vid bekämpningsmedlets skadliga biverkningar, föreslår TNC. Pesticiderna indelas i sin tur i undergrupper beroende på vilken specifik verkan medlen har: baktericider, fungicider, herbicider, insekticider och rodenticider, o s v. Herbiciderna betecknar, åtminstone för närvarande, medel avsedda att förgöra främst ogräs och annan icke önskvärd växtlighet. Ämnen med allmänt destruktiv inverkan på vegetation överhuvudtaget har fått namnet fytocider

Defoliant — på svenska ordagrant avlövningsmedel — är det amerikanska namnet på ett specifikt ämne med hög förstörelseeffekt i detta sammanhang.

  • oo: &F

TNC 53 RYMDORDLISTA — Glossary of astronautics är fjolårets sista ordlista omfattande 510 definierade svenska termer och deras motsvarigheter på engelska, franska, tyska och för första gången också på ryska, ” Ett genomgående nytt drag hos rymdordlistan är att den uppvisar en ordbildning som mer än förr bygger på de klassiska språken. Ofta i stort sett bara stavningsolikheter som skiljer svenskan från termernas övriga språk. Främsta långivaren är här självfallet engelskan. Det starka trycket från amerikanskt språkbruk har dock motiverat ett avsteg från TNCs tidigare hyllade regel att ange de engelska översättningarna enligt brittiskt stavningsbruk.

-Med gillande märker man att bindestrecke i ord med personnamn som förled nu bortfallit överlag. Också liten begynnelsebokstav rekommenderas. — Alltså — forbushnedgång, hohmannbana, langmuirsond och schumannresonans — och följaktligen, med en liten utvikning ytterom ämnets ram, också helmholtzresonator och wankelmotor. (Kai Finell)

Um

Forum 4/74

Utgiven i Forum nr 1974-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."