Teknologin till hjälp mot personalbristen i äldrevården

01.10.2020

Många av oss kommer i framtiden antagligen att få hjälp av en robot för att komma ihåg att ta våra mediciner, äta och gå på toaletten. Teknologi inom äldrevården är ändå mycket mer än bara robotar.

Populationen i Finland är en av de äldsta i världen i sällskap av flera andra västländer och Japan. Med en ökande brist på kunnig vårdpersonal blickar forskare, politiker, företag och ledare inom vården nu mot teknologiska hjälpmedel för äldrevården.

Redan i dag använder vården it-verktyg för kommunikation, kvalitetsuppföljning och resursplanering i form av dokumenterande mjukvara där vårdpersonal kontinuerligt fyller i patienters vårdbehov för att utvärdera och underlätta vårdarbetet.

Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap och rektor för Åbo Akademi i Vasa, har arbetat med digital patientklassificering sedan 1990-talet, då hon i sitt arbete på Vasa centralsjukhus såg nödvändigheten i att systematiskt samla in information om patienternas behov och vårdpersonalens arbetsbörda. Tillsammans med andra forskare har Fagerström utvecklat Rafaela-systemet, som för detta syfte dagligen följer upp patienternas vårdbehov och personalens vårdaktiviteter. Systemet används på cirka 90 procent av alla sjukhus i Finland.

Fagerström ser att it-lösningar inom äldrevården framför allt löser problem inom kommunikation och arbetsledning. Genom att digitalt följa upp en patients mående kan en vårdare lätt föra vidare information om patientens tillstånd, om vad som blivit gjort och behöver göras i vårdarbetet.

”Kommunikation inom vården är allt. Dokumentation är jätteviktigt och kontinuitet är superviktigt. Utan dessa uppstår det lätt vårdfel. En läkare som sällan är på plats behöver tillförlitlig information för att kunna fatta goda beslut. Då kommunikationen mellan vårdexperter är digital, är den tillgänglig för alla som arbetar med en patient. Ett välfungerande teamarbete är ett klart tecken på vårdkvalitet och behandlingskvalitet.”

Fagerström nämner Norge som ett exempel på ett land som hållit sig i framkanten när det gäller att utveckla nya digitala lösningar för äldrevården och ta i bruk nya it-lösningar.

”Om nya digitala lösningar, inklusive robotar, ska komma till nytta i vården så bör personalens attityder och erfarenheter beaktas i utvecklingen. Brukarcentrerad design i utvecklingen är helt central för att lyckas.”

Sarah Väre text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."