Utgiven i Forum nr 1996-05

Tillfälliga problem?

av Mikael Ingberg Forum 1996-05, sida 08, 23.05.1996

Taggar: Teman: ekonomi

  • för tillfället förs en rätt intensiv diskussion bland landets ekonomister om vart vår ekonomi egentligen är på väg under det närmaste året. Klart är att fjolårets höstsäsong var full av besvikelser:den mycket snabba, exportdragna tillväxten stannade upp närmast på grund av att efterfrågetillväxten på de viktiga exportmarknaderna i Mellaneuropa avstannade. Detta ledde till att Finlands export under hösten i fjol minskade, vilket också tog sig uttryck i en minskning av industriproduktionens volym. Den inhemska efterfrågan ökade visserligen något, men enligt Statistikcentralens beräkningar minskade den säsongkorrigerade totalproduktionen en aning under det sista kvartalet i fjol jämfört med produktionen under det tredje kvartalet. Denna svaga utveckling har givetvis också avspeglat sig i en svag sysselsättningsutveckling, visserligen med en viss eftersläpning. I mars i år hade vi faktiskt ca 3 000 fler arbetslösa än i mars i fjol enligt Statistikscentralens arbetskraftsenkät.

Mot bakgrunden av dessa basfakta är det inte särskilt förvånansvärt att prognosinstituten, det ena efter det andra, under vårens lopp har reviderat ned sina totalproduktionsestimat för innevarande år. Senast för ett par veckor sedan publicerade Löntagarnas forskningsinstitut PT en prognos som lovar en endast 2 procents tillväxt i totalproduktionen för innevarande år, d.v.s en exakt lika dyster syn som ”ärkepessimisten” Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut förde fram för en dryg månad sedan. Den enda verkliga optimisten är numera finansministeriet, som i skrivande stund fortfarande står bakom sin tillväxtprognos på nästan 4 procent för i år. 00000 konjunktur e puls —

Det är alltså klart att tillväxten åtminstone tillfälligt har stannat upp. Redan detta faktum har kommit som en otrevlig överraskning för landets regering, som ju har ställt i utsikt en snabb förbättring av sysselsättningen och en halvering av arbetslösheten under valperioden fram till år 1999. Redan en kortvarig recession hotar regeringens trovär FÖRBLIR OSÄKER.

Mikael Ingber dighet på denna centrala punk Ännu värre vore givetvis både för landet och för dess regering ifall det skulle visa sig att tillväxtens avstannande inte är tillfälligt utan att en lingre recession knackar på dörren. Det är speciellt denna risk, som idag diskuteras bland prognosmakarna. Risken sammanhänger givetvis i mycket hög utsträckning med riskerna för att en återhämtning i de mellaneuropeiska ekonomierna fördröjs.

[IEEE

Då det gäller de europeiska utsikterna kan man först konstatera att de problem, som har ansetts leda till dagens recession i Tyskland och Frankrike fortsättningsvis finns kvar. Grundorsaken till recessionen i dessa länder har ju ansetts vara EMU-processen. Osäkerheten om huruvida Frankrike skall klara av konvergenskriterierna var orsaken till valutaosäkerheten och räntehöjningarna för ett år sedan. Sparbesluten igen ledde till strejkvågen före jul. Kraven på nedskärningar i den tyska budgeten har varit en av orsakerna till konsumenternas osäkerhet iTyskland.De här osäkerhetsmomenten finns ännu kvar och kan kanske rent av accentueras av recessio LLFÄLLIGA PROBLEM?

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN PÅ HÖSTEN VAR EN KLAR BESVIKELSE. UTVECKLINGEN UNDER DE NÄRMASTE ÅRE nen. När tillväxten har avstannat krävs ännu tuffare åtgärder i vardera länderna för att konvergenskriterierna skall uppnås. Att problemen inte kommer att lösas särskilt fort kan kanske också utläsas i den brist på förtroende och den pessimism både bland hushåll och företag, som har illustrerats i konjunkturbarometrar i dessa länder under de senaste månaderna.

Optimisterna har emellertid också någonting att ty sig till. Räntesänkningarna, speciellt i Tyskland, måste så småningom ge positiva effekter. Försvagningen av D-marken i relation till dolk larn måste också inverka positivt. Man kan även hävda att utvecklingen i andra delar av världen, kanske speciellt i USA och Sydostasien, har varit positiv och att denna utveckling så småningom också kommer att påverka Europa. Dessa argument talar för en snabbare återhämtning.

+vevovas

Sammanfattningsvis kan man i varje händelse konstatera att utvecklingen under de närmaste åren förblir osäker. Detta ställer enligt min uppfattning nya krav på den ekonomisk-politiska planeringen i vårt land. Ifall den internationella utvecklingen förblir svag längre än väntat och recessionen här hemma förlängs, måste den ekonomisk-politiska linjen revideras. ffall arbetslösheten igen börjar stiga från sin nuvarande redan höga nivå måste nya åtgärder vidtas. Beredningen av dessa åtgärder måste påbörjas nu. 9

Ekonomiska prognoser för detta år

FORUM NR 5/96

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."