Utgiven i Forum nr 1996-05

taten minskar sin ägarandel i Valmet: Vältrimmat Valmet säljs

av Fredrik Nars Forum 1996-05, sida 12-13, 23.05.1996

Staten minskar sin ägarandel i Valmet:

Vältrimmat Valmet säljs

AKTIEMARKNADEN HAR GLATT VÄLKOMNAT STATENS FÖRSÄLJNING AV ETT STORT BLOCK AV VALMET. FÖRSÄLJNINGEN ÄR BÅDE AFFÄRSMÄSSIGT LOGISK OCH DESS GENOMFÖRANDE TEKNISKT FÖRDELAKTIG FÖR AKTIEÄGARNA.

yktena som under våre gått kring försäljningen a statens andel i Valmet be sannades på Valborgsmäs soafton. Då beslöt reger ingens ekonomisk-politiska ministerutskott att sälja en ny sats av Valmets aktier och rejält minska på statens ägarandel från 58,6 procenr till något över 20 procent.

Detta är fjärde gången staten minskar på sitt ägande i Valmet: tidigare har det skett 1988 då Valmet introducerades på Helsingfors fondbörs (i en inte särdeles lyckad emission), en gång 1992 och senast för två år sedan då Valmet riktade en emission till institutionella placerare och staten samtidigt sålde aktier: då minskade ägarandelen från 73 procent till nuvarande 58,6.

Orsaken till försäljningen

Ryktena har gått heta kring statens aktiepost i Valmet. I februari meddelade tidningen Financial Times att Valmet skulle arrangera en aktiemission denna sommar. Valmets aktiekurs sjönk då eftersom placerare antog att aktien skulle minska i värde då nya aktier emitterades. Då man nu meddelade om försäljningen steg aktiekursen. Orsakerna till detta är dels affårsmässigt logiska, dels försäljningstekniska.

Företagsledningen på Valmet välkomnar försäljningen eftersom bolagets konkurrenter utnyttjat det faktum att Valmet varit statsägt. Konkurrenter, vilka främst är amerikanska Beloit och tyska Voith, har beskyllt bolaget för ojust priskonkurrens baserad på statliga subventioner. Statliga subventioner har Valmet inte fått på länge men utförsäljningen torde sätta stopp för dessa beskyllningar. Klart är också att Valmets bild på världsmarknaden kommer att förbättras då staten inte

Fredrik Nar längre är majoritetsägare. Med en ca 20 procents ägar- och röstandel kommer dock staten fortfarande att vara största ägare.

Valmet är i gott skick för tillfället Företaget gjorde förra året sitt alla tiders bästa resultat. Företagets produktportfölj har trimmats i enlighet med tidens krav om återgång till kärnkompetensoch 96 procent av omsättningen kommer nu från det man kan bäst: pappersmaskiner och annan utrustning för pappersindustrin.

Under åren har ur Valmet utbtutits traktor-, skogsmaskin- och transportmedelproduktionen (till Sisu) och även den största delen av flygplansindustrin. Av det som inte har med pappersmaskiner att göra återstår enbart dotterbolaget Valmet Automotive som driver bilfabriken i Nystad — som faktiskt går rät bra för tillfället med fortsatt kontrakt på Opel-produktion och Euro-Samaran som ny i produktionslinjen— utöver den gamla Saab Cabriolet-tillverkningen.

Ifjolleverades 12 kompletta pappersmaskiner — året dessförinnan 10. För tillfället har Valmet sin orderbok full — osäkert är dock hur man med dagens skogskonjunkturer skall få nya order.

Prissättning 30 maj

Av Valmets totalt 85 miljoner aktier är i dag ca 50 miljoner stycken i statens ägo. Staten, eller de facto handels- och industriministeriet, kommer att sälja 20 till 23 miljoner aktier till inhemska och utländska institutionella placerare (av vilka majoriteten går till utländska) och 2,4 miljoner aktier till anställda och övriga fysiska personer (se bilden nedan). De sistnämnda får en bonus FÖRSÄLJNINGEN AV STATENS AKTIER I VALMET

FÖRE FÖRSÄLJNINGEN: EFTER Totalt: FÖRSÄLJNINGEN: 85101 430 aktier Köpes av Valmet och makuleras Totalt max 3 500000 st.

julshare buy-back 76 500 000 78 000 000 aktier

Till utländska och inhemska titutionella placerare

Intressant i försäljningen är att Valmet köper max 8,6 miljoner aktier som sedan makuleras vilket förskönar de aktiespecifika relationstalen. Förfarandet har redan lett till en förhöjning i aktiekursen. Statens försäljningspris spikas troligtvis den 30 maj.

FORUM NR 5/96

ES al

Pappersmaskinen med världsrekordet i att producera mest papper på en månad.

a ke fi vs t

Rekordet är från 1995 på Valmets SC-pappersmaskin Jämsänkoski PK 6, UPM.

aktie för varje block på tio aktier de håller i ett år. På så sätt räknar man med att färre skall köpa aktien i kortsiktigt spekulationssyfte.

Aktien skall prissättas i slutet av maj, troligtvis den 30 maj ifall inte marknaden just då är orolig. Den 29 maj kommer Valmet med sin delårsrapport — räkna med att den synas noggrant i sömmarna och får uppmärksamhet.

Statens försäljningspris kommer att vara Valmetaktiens marknadsvärde — eller litet under för att få det stora partier sålt. Senast staten sålde aktier 1994 lyckades försäljningen till marknadspris utan rabatt.

Makulering höjer aktiekursen

Det är viktigt att notera att Valmet i samband med försäljningen köper aktier av staten för ca 500 miljoner mk, vilka sedan makuleras.Dennas.k.sbare buy-back-operation — därValmet alltså med egen kassa köper 7-8 miljoner aktier (beroende på rådande aktiekurs) som sedan kastas i papperskorgen — höjer vinsten per aktie, eftersom det finns färre aktier.

I stället för att använda pengarna till t.€x. nyinvesteringar eller dividendutbetalningar väljer man alltså att köpa egna aktier för makulering, Finansieringschef på Valmet Pekka Hölttä säger — Förfarande är vanligt i USA och Valmet verkade vara ett typexempel där en dylik operation skulle passa, eftersom vår kassa tillåter det, Aktieägarna drar nytta av operationen eftersom resultatet per aktie stiger. Delvis har kursuppgången vi sett berott på denna effekt.

— Dessutom har vi tillräckligt med pengar för nuvarande investeringar. Vi måste inte göra investeringar bara för att pengarna skulle bränna i fickan, fortsätter han.

FORUM NR 5/96

En högre kurs innebär ett högre försäljningpris för staten.Genom share buy-back-operationen kan man skruva upp aktiekursen inför försäljningen.

Share buy-back-operationer görs vanligen då företagsledningen av orsak eller annan anser aktien undervärderad.Den snyggar upp de aktiespecifika relationstalen, eftersom det finns färre aktier, och förbättrar bolagets framtida möjligheter att suga upp eget kapital. Däremot gnagar aktionen på finansnettot eftersom kassan inte avkastar lika mycket som tidigare, och minskar sålunda på företagets resultat. Dessutom försämras soliditeten.

Valmet köper aktierna till samma pris som de institutionella placerarna men betalar inte provision till arrangörerna — i Finland Meritas Prospectus och utomlands Merrill Lynch. Detta innebär i praktiken att Valmet får aktierna med 3-7 procents rabatt.

Direktör Leo Allo på Valmet tror inte att statens minskade ägande har någon effekt på försäljningen av pappersmaskiner — det är konjunkturerna inom skogsindustrin som avgör hur bra försäljningen går.

Statensnettointäkter — ca 2,1-2,3 rord mk (räknat med en aktiekurs på 69 mk) — har handels- och industriminister Antti Kalliomäki [ovat använda till satsningar inom utveckling av nya företag och till forskning och utveckling. + Omsättning: 8.574 Mmk/ | Pappers- & ka askiner: (6660

Valmet Automation: 870 Power Transmission: 267 valmet Automotive RR 388. Flygindustri: - 28 « Resultat efter fin. poster: 637 Mmk (+ Anställda: 12 808 pors, |

Ii ner: Valmet, Tampella och Wärtsilä. | Därutöver producerade Ahlström

VALMET: FYRA BOLAG BLIR ETT

Valmet föddes ur Finlands vapenindustri. Bolaget bildades i samband med att vapenindustrin överfördes från försvarsministeriet till handels- och industriministeriet. Bolaget fick 1946 namnet Valtion Metallitebtaiden Yhtymä, YMT, och bestod av tre divisioner: Flygmaskinsfabriken,Jyskävuoris fabriker och skeppsvarven.

Det var först under slutet på 40talet som Valmet började producera’stora pappersmaskiner på basen av egen produktutveckling. På 60-talet fanns deti Finland tre producenter av stora pappersmaski mindre pappersmaskiner.

1986 köpte Valmet den svenska kartongmaskinsproducenten KMW och kom med Wärtsilä överens om attdessproduktion av efterbehandlingsmaskiner skulle överföras till Välmet. Året därefter gav Ahlström upp sin pappersmaskinsproduktion, som tillkom Valmet. Det sista stegetikonsolideringen av den finländska pappersmaskinsproduktionen togs 1992 dåTampellas dito produktion överfördes till Valmet.

I dag kämpar Valmet på världsmarknaderna med sina ärkerivaler tyska Voith och amerikanska Beloit. Alla tre har en världsmarknadsandel på 25-30 procent — beroende på bur manräknar — och konkurrensen är benhård. Traditionellt har Norden varit Valmets hemmamarknad — alla pappersmaskiner som startades 1990-95 levererades av Valmet. Nu har Voth kilat in sig på denna marknad — de svenska pappersproducenterna SCA och MoDo köpte sina senaste maskiner av Voith. FN €

Matti Sundberg har varit Valmets chefdirektör och styrelseordförande sedan 1992

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."