Trä eller sten

av Peter Nordling Forum 1985-06, sida 10-11, 03.04.1985

Taggar: Teman: material

F RUN 6/85 6/85 F RUN

Träet trivsamt, betongen består

Träkonstruktionerna dominerar småhusbyggandet. Det beror bl a på att lätt att bearbeta.

Av PETER NORDLING

EH Också elementhusen görs i en betydande utsträckning i trä. Sedan elementtillverkningen startade i mitten av 1970-talet har träet fördubblat sina marknadsandelar vart femte år, Andelen är nu uppe i 43 procent.

Pertti Forsström, VD för Puutaloteollisuus ry, räknar i enlighet med detta med att andelen skall vara uppe i ca 60 procent om tre år. I fjol inleddes ca 19 500 egnahemsbyggen i Finland.

Bekymmersfritt material

Traditionen att bygga i trä bottnar i att materialet, hos oss, alltid varit lätt tillgängligt och jämförelsevis enkelt att bearbeta. På senare år har de s k mjuka värdena fått en allt större betydelse. Trä ge 10

Småhusbyggarna i Finland har av tradition föredragit trä framom sten som byggnadsmaterial. Av dagens småhus görs hela 91 procent i trä. Och om man får tro på tillverkarna och på dem som annars besitter en hög branschkännedom kommer träet att bevara sin position ett bra tag till. Varför är det så här? Det har Forum rett ut för att Du som eventuellt bygger ett egnahemshus skall ha lättare att välja mellan trä och sten.

ett mera levande intryck än sten och golvkonstruktioner av trä upplevs, tack vare elastisiteten, som behagliga att gå på.

Men, det viktigaste argumentet för att bygga ett trähus är för mången att det då är lättare att göra en stor del av arbetet själv. Samtidigt är det enklare att reparera och modernisera. Vill man piffa upp sitt hus enligt tidens melodi går det utan tvivel betydligt mera smärtfritt att t ex flytta väggar i ett trähus. Detta gäller både elementhus och hus som uppförts från början till slut på byggplatsen.

Vad priset beträffar är det vanskligt att komma med ett tvärsäkert påstående åt det ena eller det andra hållet. Stora prisvariationer kan nämligen åstadkommas beroende på typen av isolerings- och fasad material. Den allmänna uppfattninge bland elementtillverkarna är ändå att träkonstruktioner i allmänhet blir något billigare.

Energiekonomiskt tycker man att ett välisolerat stenhus skulle stå sig bättre än ett trähus. Detta främst tackvare materialets värmemagasinerande egenskaper. Pertti Forsström hävdar dock att trähus visat sig bättre på den här punkten. Han bygger sitt resonemang på att man med rätt isolering kan överträffa stenhusets egenskaper.

Stenen underhållsfri

Om träkonstruktionerna verkligen är så bra som det här ovan låter, frågar sig förmadligen den uppmärksamme varför trähusen ofta försvinner ur stadsmiljöer och också annars rivs i snabbare takt än sten husen. En orsak är att ett trähus fordrar större och noggrannare underhåll än ett stenhus. H

Idag räknar man med att en träfasad måste målas minst vart tionde år för att den skall vara skyddad mot väder och vind. En stenfasad, däremot, står sig i princip i 100 år utan någon form av ytbehandling.

Det finns också de som hänvisar till att våra förfäder inte förstod sig på att bygga hållbara grunder, något som skulle ha lett till att en del trähus blivit så sneda och vinda att de svårligen gått att reparera och därför rivits. Eftersom träet också förr var det dominerande byggmaterialet drabbades naturligtvis flera trähus än stenhus av rivningsödet. Men faktum kvarstår att också stenhus gått sönder p g a dåligt grundarbete.

Stenelementen outvecklade

Med tanke på att elementbyggandet ökat i det närmaste lavinartat under de senaste åren frågar man sig varför småhus av stenelement inte är vanligare än de är idag.

Förklaringen till att så inte är fallet är att de etablerade företagen i branschen tillsvidare koncentrerar sig på att bygga våningshus av stora element.

Endast ett fåtal företag har gett sig in på småhus- och radhusmarknaden. Därför ligger också den här sektorn betydligt efter i utvecklingen. Det är tillsvidare knap past möjligt att få mer än en rå betongvägg i elementform.

För radhusens del kan noteras att ungefär hälften av dem byggs av stenkonstruktioner. Detta hänger samman med att det ofta är de stora byggföretagen, med ett gediget kunnande på området, som står för byggandet.

En annan faktor som inverkat är brandsäkerheten, som givetvis är större i ett stenhus. Också de radhus som byggs i trä har i allmänhet stenväggar mellan lägenheterna beroende på att brandskyddsföreskrifterna kräver att mellanväggarna är av eldfast material.

För träkonstruktionerna har man uppnått betydande fördelar genom att så att säga flytta tillverkningen inomhus. Fördelarna med att tillverka träelement inomhus är bl a att arbetet alltid kan utföras under torra förhållanden. Här isoleras också väggarna och kan förses med lämplig fasad och t o m tapet på insidan.

Dessutom finns det företag som i konstruktionen tar hänsyn till kundens önskemål. Man kan exempelvis få fönster och dörrar där man vill ha dem. Det här är möjligheter som tillverkarna av betongelement knappast någonsin kan erbjuda sina kunder i större skala.

För den som inte bygger själv är elementen prismässigt ett konkurrenskraftigt alternativ. Dels uppnår tillverkarna stordriftens ekonomiska fördelar, dels sker tillverkningen ofta i u-områden där det fortfarande går att få tag på yrkeskunnig och jämförelsevis billig arbetskraft.

Också de mjuka värdena har påverkat träets popularitet. Hän har man valt att beklä en del av fasaden med tegel, något som minskar underhållskostnaderna.

Volymhus

Från elementstadiet har vissa tillverkare tagit ett steg vidare. Den nya produkten, som redan funnits några år på marknaden, går under benämningen volymhus.

Här är principen att tillverka ett helt hus i två eller tre delar.Konstruktionsmaterialet är trä. Ett volymhus kan uppföras så snabbt att det är inflyttningsklart på ungefär två veckor.

De olika segmenten innehåller i praktiken allt som behövs i ett hem utom de lösa möblerna. Färdigt installerat är bl a köksoch badrums utrustning, VVS-teknik, tapeter och mattor. Också här har kunderna möjlighet att få vissa individuella önskemål uppfyllda.

VD Harry Backlund på Oravais hus Ab spår en starkt ökande marknad för volymhusen. Han stöder sin åsikt på den korta byggtiden.

— Bygger man ett hus från början till slut får man dras med byggräntor under hela det år byggandet varar. Samtidigt kostar också den gamla bostaden. Därför blir ett volymhus tämligen förmånligt även om kvadratmeterpriset är något högre än för ett konventionellt småhus eller ett elementhus, förklarar han.

Men det finns också de som inte tror på ett nämnvärt marknadsintrång för volymhusen. Man hävdar att husen egentligen intresserar endast dem som vill ha billiga hus. De som vill ha ett gediget egnahemshus med ett gott andrahandsvärde förmodas välja stenhus.

Ner på marken

Hur småhusbyggandet utvecklas i framtiden går naturligtvis inte att säga med säkerhet. Men allt tyder på att småhusbyggandet som sådant ökar och att träkonstruktionerna bevarar sina positioner. Det har gjorts undersökningar som visar att finländarna vill bo i egnahemshus precis som Övriga europeer.

I de övriga nordiska länderna och mellaneuropa bor ca 70 procent av befolkningen i småhus, medan endast ca 40 procent av finländarna gör det. Enligt JohnErik Ollil, VD för Byggbyrå J E Ollil beror den låga andelen småhus i Finland på den politiska styrningen, inte på levnadsstandarden.

— Det skrivs att vi behöver flera höghus och hyreslägenheter. Och samtidigt påstås det att det är dyrt att bygga småhusområden, konstaterar han. Enligt Ollils uppfattning behöver det emmellertid inte alls bli dyrare att bygga småhusområden eftersom det på dem är lättare att installera kommunaltekniken, också om materialåtgången är större 11

Utgiven i Forum nr 1985-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."