Utgiven i Forum nr 1991-15

Transfennica: Okänd maktfaktor

av Janne Salonen Forum 1991-15, sida 18-19, 07.11.1991

Taggar: Personer: Rolf Eriksson

Transfennica: OKAND MAKTFAKTOR

Text: Janne Salonen

Andelslaget Transfennica är en för allmänheten relativt okänd faktor i Finlands utrikessjöfart. Andelslaget sköter dock om en stor del av Finlands skogsindustriers export. Dess ägare är försäljningsorganisationerna Finnpap, Finncell, Finnboard och Converta.

L e 1 nder 1990 fraktade Transfen nica nästan 7 miljoner ton ex portvaror, därav ca 6 miljoner ton med fartyg, ca 800 000 ton med järnväg och resten med bil — förutom en minimal mängd med flyg. Detta år köpte Transfennica frakttjänster för ca 1.2 miljarder mark. VD Rolf Eriksson anser att transportvolymen under innevarande år minskar med ca 15 procent. och då särskilt järnvägsfrakterna. i första hand på grund av den dramatiska nedgången i skogsindustrins östexport.

Samarbetsnät

Transfennicas sjötransporter sker delvis i egen regi. inom ramen för den s k systemtrafiken, där Transfennica kontinuerligt utvecklar nya transportlösningar, och i samarbete med olika rederier har utarbetat konceptet med småtonnage i trafiken mellan skogsindustrins utskeppningshamnar (främst Kotka, Fredrikshamn, Raumo. Kemi och Uleåborg) och försäljningsorganisationernas lager i Europas huvudhamnar.

Leveranserna vidare till köparen sköts av Transfennicas systerorganisationer Warico i Hamburg/Bremen/ Liäbeck och Rostock, Varant i Antwerpen, Varma i London/Blyth/Hartlepool/Felixstowe, Finnsales i Dublin. Finnfrance i Rouen, och Fintrans i Danmark.

Inom ramen för systemtrafiken opererar Transfennica ca 20 fartyg. till största delen bestående av modernt småtonnage. av vilket de sista tre enheterna levereras vid årsskiftet.

Förutom den egna systemtrafiken anlitar Transfennica linjerederier för ca hälften av volymen. Linjercderiernas roll är betydande i transoceana transporter, som uppgår till ca 20 procent av transportvolymen. Huvudmarknaden är dock Europa, som står för ca 70 procent av totala volymen — och som knappast kommer att minska i betydelse under de närmaste åren.

Systemledare

Inom systemtrafiken har Transfennica en stor flexibilitet att allokera transportkapaciteten i den regelbundna veckotrafiken i enlighet med det kontinuerligt — varierande = godsflödet. Nyckeln till Transfennicas Transport Management består av datanätverken Transnet och TMS som ger rutt- och kostnadsalternativ och möjligheten att tidsmässigt övervaka hela transportkedjan tills varan är levererad. Enligt Eriksson är Transfennica världsledande i sitt informationssystem.

— Vi arbetar med informationsoch varuflöden. Vårt Transport Management System TMS täcker hel 15/1991 F RUN

Transfennica fraktade senaste miljoner ton sjövägen på export.

den logistiska kedjan, och ger oss flödeskontroll. När kunden tecknat en order och fabriken bekräftat den dä börjar vårt arbete, säger VD Eriksson.

Utnyttja alla vägar — Transfennica är en utvecklings- och transportorganisation som på kontraktsbasis arbetar på läng sikt för uppdragsgivarna. Vi säljer ingenting till allmänheten, eftersom vi inte är ett Iinjerederi. I det stora hela vill vi försöka utnyttja alla transportvägar. helt enkelt för att inte göra oss alltför beroende av någon enda transportrutt. Exempelvis till Fjärran Östern anlitar vi därför både fartygstransporter och järnvägstransporter i form av den Transsibiriska banan.

Transporterna från Finland = till marknaderna innebär en extra kost — Utvecklandet av sjötransportens konkurrenskraft är en strategisk fråga för oss, säger Transfennicas VD Rolf Eriksson.

nad som den finska skogsindustris lokala konkurrenter inte har — Vår uppgift är att minimera vår avståndskostnad till marknaden genom att utveckla nya transportlösningar och genom effektivare information. Principen är att kunden inte skall behöva bekymra sig om transporten utan skall kunna lita på att beställningen levereras prompt på begäran.

Under innevarande år minskar transportvolymen med ca 15 procent på grund

F RUN 15/199 av bl a nedgången i skogsindustrins östexport.

För att säkerställa detta finns varulager på huvudmarknaderna, för att Icveranserna därifrån skall kunna skötas störningsfritt.

Strejk åderlåtnin — Såtillvida — innebar — sommarens transportstrejk en omätbar skada för vår export, trots att lagren utomlands gav en viss buffert att kunna hälla igång leveranserna, att det förtroende för störningsfria leveranser raserades som vi hade byggt upp hos kunderna. Nu måste vi börja om frågan början för att bygga upp detta förtroende. Transportstrejken skadade skogsindustrins kundrelationer, en skada som inte genast kan mätas i mark och penni men som är kännbar på längre sikt. Förutom leveranssäkerheten är efiva hamnfunktioner av största vikt för sjötransporterna, I Finland har man enligt Eriksson blivit efter 1 effektivitetsutvecklingen, och idag finns det mycket som bör förbättras.

— Arbetsfördelningen är den att fabriken ansvarar för transporten till utskeppningshamnen. Vi sköter om sjötransporten eller de direkta transporterna med järnväg eller bil. I Euroa finns systerbolag som sköter lager hållningen och leveransen till köparen. — Sjötransport är vanligen det billigaste alternativet per ton och utveckandet av dess konkurrenskraft är en strategisk fråga för oss. Alternativa rutter utvecklas, som t ex landförbindelsen till Europa över Baltikum, men vi förbli dock helt beroende av sjötransporter.

19

Utgiven i Forum nr 1991-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."