Utgiven i Forum nr 1979-19

Trögt före för praktikantutbytet

av Ragnhild Artimo Forum 1979-19, sida 20-21, 05.12.1979

Taggar: Teman: praktikantutbyte

Finland har varit — och av allt att döma förblir — i mottagarens snarare än givarens roll då det gäller praktikantutbytet. Arbetsgivarna är väldigt pigga på kvalificerad arbetskraft med utlandspraktik bakom sig, men avgjort mindre pigga på att för några få månader ordna med en arbetsplats fö praktikanter från andra länder.

Men det internationella praktikantutbytet baserar sig på ömsesidighet, i princip får varje land lika många praktikanter placerade utomlands som det är villigt att ta emot. Praktiken avviker: senaste sommar fick arbetskraftsmyndigheterna 570 utländska praktikanter placerade inom finländska företag, medan 1 300 finländare fick praktikantjob utomlands …

wy»” Då det gäller nyttan av att finländska studerande får praktik utomlands är åsikterna rörande eniga: de förbättrade språkkunskaper och de insikter i andra länders näringslivsstruktur och = affärspraxis vistelsen resulterar i är efterfrågad vara på arbetsmarknaden härhemma.

Men vad kan företagen ha för gläd je av praktikanter från fjärran länder som inte ens kan tala våra inhemska språk?

Praktikanten expert?

Oavsett den utländska praktikantens studieinriktning kan han/hon erbjuda ovedersäglig expertis i ett avseende: kunskaper i sitt eget mo Praktikantplatser inom den tekniska branschen är efterfrågade — utbudet är begränsat.

2 dersmål (förutom engelska, givetvis), och i nio fall av tio bättre insikter om sitt hemlands näringsliv och affärsklimat än någon vid värdföretaget kan åberopa. Om det är fråga om en studerande på slutrakan kan han eller hon ofta också ha värdefulla fackkunskaper, som på ett fruktbart och innoverande sätt bör kunna kanaliseras och utnyttjas i praktikantarbetet. I detta sammanhang kan konstateras att största delen av de som söker praktikantplatser är studerande (några även färdigt utexaminerade) inom tekniska områden.

Saken har också en annan sida: efter en lyckad och givande praktikperiod far praktikanten tillbaka till sitt hemland som entusiastisk goodwill-ambassadör för Finland och sitt värdföretag här. Det är inte heller uteslutet att dagens praktikant blir morgondagens kund…

Det är n de finländska företag som är potentiellt intresserade att ordna en praktikantplats bör vidta åtgärder för detta.

Det enklaste är att ta emot en utländsk praktikant via arbetskraftsmyndigheterna — dessa praktikanter får arbetstillstånd automatiskt. I annat fall behandlas ansökan om arbetstillstånd på sedvanligt sätt, varvid erhållandet av det i avgörande grad är beroende av sysselsättningsläget.

Alla utländska praktikanter i Finland — med undantag av svenska, norska och danska medborgare — måste ha arbetstillstånd.

Studerande önskar i allmänhet en praktikantplats för 1—4 månader, de som avslutat studierna för 1—1 !/2 år. Antalet praktikanter varje land får placerade respektive tar emot fastslås i anslutning till den internationella konferens de deltagande länderna arrangerar i januari. Utgångsläget härvidlag är de ansökningar arbetskraftsministerierna mottagit under hösten och vintern.

”Köparens marknad”

Det är naturligt att det företag som bereder plats för en praktikant

FORUM 19/7 definierar vilken utbildning, vilka språkkunskaper och vilken arbetserfarenhet den tilltänkta praktikanten bör ha — to m från vilket land man önskar praktikanten. Praktikantlönen är samma som för motsvarande finländsk praktikant i samma uppgifter, dessutom erlägger arbetsgivaren givetvis socialskydds- och pensionsförsäkringsavgifter. Arbetskraftsmyndigheterna sköter alla frågor och all pappersexercis som ansluter sig till beskattningen och arbetstillstånd.

IAESTE är den internationella organisationen för praktikantutbyte inom de tekniska områdena. IAESTE är grundat 1948 och omfattar 47 medlemsländer. Tekniska praktikanter kan placeras i olika uppgifter inom värdföretaget: forskning, planering, översättnings- och tolkuppdrag — eller manuellt arbete — allt efter praktikantens utbildning och erfarenhet. De tekniska högskolorna och instituten i vårt land förmedlar i sin tur ansökningar från finländska studerande till arbetskraftsministeriet. De mest efterfrågade praktikantplatserna utomlands har i allmänhe | varit inom maskinbyggnads-, bygg nads- och elektronikbranschen, de mest efterfrågade praktikantländerna Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz, Österrike och Holland. Genom att praktikanten själv betalar resorna har relativt få haft möjligheter att praktisera i USA, Japan och Korea, som säkert annars vore lockande.

AIESE är den internationella organisationen för ekonomiestuderandes praktikantutbyte. AIESEC grundades 1949, och har idag 56 medlemsländer. Anskaffandet av praktikantplatser sköts av lokalkommittéer vid olika högskolor koordinerade av en nationalkommitté i varje land. I Finland opererar nio lokalkommittéer, en av dem vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Praktikanter med ekonomisk eller merkantil studieinriktning kan vid värdföretagen ges uppgifter som uppgörande av statistik, bokföringsarbete, dataprogrammering, olika utredningsarbeten — eller tom rutiner som hopat sig på grund av personalbrist.

AIESECs internationella utbyteskongress arrangeras i slutet av feb ruari i Chicago. Genom ett speciellt dataprogram, ”MATCH”, får företagen praktikanter som fyller de krav de ställt, och praktikanterna arbete som motsvarar praktikbehovet. AIESEC sköter all pappersexercis gällande uppehålls- och arbetstillstånd och skattefrågor.

En samvetstråga till företagen: när anställde man senast en utländsk praktikant? Respektive när valde man bland ett hundratil ansökningar just den sökande som hade utlandspraktik att visa upp?

Näringslivet kan inte fungera utan nya idéer och impulser från andra länder. Inte heller utan kännedom om exportmarknaderna — både dagens och morgondagens.

De som studerar idag, såväl här hemma som i andra länder, är de som leder produktionen och säljer och köper i morgon. Dryga tusentalet finländska praktikanter per år räcker inte för att rusta näringslivet för kommande decennier. Siffran måste stiga, men det går bara genom att arrangera flera ”praktikantplatser för utländska studerande vid finländska företag. Det är inte välgörenhet, utan förnuftig långsiktig politik.

Tour & Andersson Ou KYRKOBYVÄGEN 139 ‘& 90-354 022 HELSINGFORS 40 TA

Utgiven i Forum nr 1979-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."