Utgiven i Forum nr 2007-05

UM betalarflyttlasset

av Johan Svenlin Forum 2007-05, sida 12-13, 24.05.2007

Taggar: Bolag: Finnpartnerships Teman: finansiering

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK

NR 5 2660 röretagstlytt med biständsmedel

UM betalar flyttlasset

H Kinasyndromet. Utrikesministeriets mål är att rikta bistånd till utvalda fattiga länder, men största delen av Finnpartnerships stöd har gått till företag som planerar flytta ut verksamhet till Kina, Indien och andra låglöne länder.

JOHAN SVENLIN TEXT

X Mångaser det som ett problem att finländska företag flyttar ut sin produktion och kunskap till Kina och Indien. På Utrikesministeriet tar man däremot pengar från biståndsbudgeten för att betala ut stöd som underlättar flytten till just Kina och Indien, trots att det handlar om två av världens mest konkurrenskraftiga länder med relativt hög utbildningsnivå och låga löner.

Förra året fick tio finländska företag statsstöd ur ministeriets finansieringsbolag Finnfunds budget för att etablera sig i Kina och Indien. Totalt betalades nästan 2, 5 miljoner euro till 33 företag med planer på att starta verksamhet i u-länder och två av dem fick 250 000 euro vardera. Utbetalaren var FINNFUNDS affärspartnerskapsprogram Finnpartnership, som öppnade sin verksamhet till företag i juni 2006. Finnpartnerships primära uppgift är att bedriva biståndsverksamhet genom att öka kommersiella samarbeten mellan finländska företag och företag i u-länder.

Handels- och industriministeriet betalar å sin sida via TEKES ut stöd till företag för att de ska utveckla verksamheten i Fin land. Tidigare i år uppdagades att bland annat PERLOS, som nyligen avvecklat sin verksamhet i Finland, fått 220 000 euro i stöd från Handels- och industriministeriet. Minister MAURI PEKKARINEN lovade se till att stödet betalas tillbaka, efter att uppgiften kommit ut i medier.

”Bland de som blivit beviljade stöd finns allt från börsbolag till småföretag.”

Samtidigt ger Utrikesministeriet bidrag som underlättar utflyttning. Finnpartnerships stöd är avsett att täcka kostnader som uppstår innan företagen etablerat sig i ulandet. Till sådana kostnader hör att söka affärskompanjoner, göra utredningar, utbilda personal och göra resor till landet i fråga. Finnpartnerships programdirektör SARI NIKKA ser inte någon paradox i att två ministeri Oo e [=] Iz & = [a] [=] 2 a

BÄR AV ÖSTERUT.

Finnpartnership an bevilja stöd till projekt som främjar länder på OECD:s DACista. Den indelas i fyra ategorier enigt invånarnas inkomstnivå. Endast 8 procent gick förra året till LDC-länder Least Developed Countries).

er betalar stöd med motstridiga syften.

”Utrikesministeriets mål är att främja ut vecklingen i u-länder, inte att stöda finländska företag. Till skillnad från FINPRO, som ser tilldet finländska näringslivets kommersiellaintressen, riktar UM in sig på att stöda fattiga länder?

Indien och Kina fick mest. Men projekt till de fattiga länderna fick endast 8 procent av förra årets utdelning från Finnpartnership. Till u-länder med högre inkomstnivå, däribland Kina, Brasilien och Sydafrika, gick 49

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 208 procent av de beviljade anslagen. Resten, 43 procent, gick till företag med avsikt att utreda sina möjligheter i länder med låg lönenivå som Indien, Vietnam och Kenya.

De största enskilda stöden, maxbeloppet 250 000 euro, beviljades till två storbolag inom skogsindustrin.

”Det handlar om stora investeringsprojekt som kommer att ge lokalbefolkningen många arbetsplatser. De finländska företagen bygger infrastruktur och produktionsanläggningar i mottagarlandet”, säger Sari Nikka.

Företagen som beviljats stöd representerar till stor del landets traditionella industrigrenar. IT, verkstadsindustri, trä och textil hör till de vanligaste branscherna.

”Vi har medvetet riktat oss till företag inom IT och miljöteknik. Bland de som blivit beviljade stöd finns allt från börsbolag till småföretag”, berättar Sari Nikka.

De IT-bolag som beviljats stöd har hoppat på outsourcingtrenden och planerar att lägga ut testning och produktion till Indien eller Kina. Finnpartnership ger inte ut några namn på företag som beviljats stöd, me > FINNPARTNERSHIPS 33 BEVILJADE ANSLAG (2 480 510 EURO) FÖRDELADES SÅ HÄR BLAND DE ANSÖKNINGAR SOM KOM IN 2006 > AFRIKA 4: = 1iEgypten på 69 815 euro 4508 eur > ASIEN 20 > EUROPA 6: sm 1iBosnien-H

Källa: Finnpartnershi hänvisning till att det hör till de ansökande företagens affärshemligheter. Redovisningen kommer först efter att företagen genomfört sina förberedelser.

”Alla kommer knappast att gå vidare med sina planer, men stödet och rådgivningen gör det lättare för företag att besluta om det är lönt att satsa”

Finnpartnerships annonser och kampanjer har fått ansökningarna att strömma in under början av året. Hittills har ansökningar för två miljoner euro registrerats. Och Kinatrenden fortsätter.

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."