Utgiven i Forum nr 1972-18

Utländska studenter köar för praktikantplatser

av ATA Forum 1972-18, sida 15-16, 15.11.1972

Taggar: Teman: praktikantutbyte

Utländska studenter köar för praktikantplatse 0 Så länge som det över huvud taget har bedrivits studier i Finland, har det förekommit att enskilda studerande från Finland har sökt sig utomlands för att skaffa sig större kunskaper. Sedan ett par decennier finns det ett statligt organ, praktikantutbytesbyrån, som sorterar under arbetskraftsministeriet och förmedlar ungdomar till och från utlandet. I våra dagar finns de väl inte längre någon som betvivlar nyttan av praktikantutbyte.

Man stöter fortfarande ofta på den tystlåtna finländaren, som visserligen har teoretiska språkkunskaper men i brist på praktisk övning -— och mod — spelar en undanskymd roll i samtal och kontakter med utlänningar. Sådant har vi inte längre råd med; deltagandet i internationellt organisationsarbete och handelsutbyte förutsätter god muntlig språkkunskap och personlig erfarenhet av främmande folks levnadsförhållanden.

Olyckligt nog har man lagt upp grundskolans språkundervisning på så sätt att ett främmande språk — engelskan — gynnas i oskäligt hög grad. Sociologiska institutionen vid finska universitetet i Åbo utförde nyss en mycket uppmärksammad undersökning, av vilken det framgick att svenskan är det viktigaste främmande språket för finsktalande. Också den som bor långt borta i norr eller öster behöver framförallt kunna svenska när turismen utvecklas; i södra och västra Finland är okunnighet i språk inte lika besvärande. Efter svenskan följer i rangordning engelska, tyska, ryska och franska.

Också om skolan — särskilt sedan nya metoder har kommi i bruk — ger en god grund i det främmande språket, är vistelse i språkets hemland viktig för en studerande, oavsett studieinriktningen.

De flesta saknar emellertid ekonomiska resurser för månadslånga studier i ett främmande land. Här kommer praktikantutbytesbyrån in i bilden. Genom dess förmedling får finländska ungdomar jobb utomlands och utländska studerande jobb i

Forum 18/1972

Finland. I fjol förmedlade byrån inemot 5 000 skolelever och studerande till andra länder och över 900 utlänningar till Finland. Till detta kommer ytterligare 110 studerande som har praktiserat i Finland genom AIESEC, ekonomiestuderandenas internationella förening.

35 alternativ

Praktikantutbytesbyrån är sedan 1970 underställd arbetskraftsministeriet, Dessförinnan sorterade den under ministeriet för kommunikationer och allmänna arbeten. Under praktikantutbytets allra första tider handhades verksamheten av frivilliga organisationer med stöd av anslag från socialministeriet.

Med undantag för ATESEC-utbytet, där Finlands AIESECutskott medverkar, handhar byrån allt utländskt praktikantutbyte, även IAESE-utbytet för ungdomar som studerar tekniska ämnen. Man samarbetar med motsvarande ministerieavdelningar eller självständiga utbytesbyråer i 35 länder. Det livligaste utbytet av studerande har vi haft med Västtyskland, Sverige och England.

Utbytet med de socialistiska länderna sker på expertnivå inom ramen för teknisk-ekonomiska samarbetsavtal.

Diplomatl inom handeln

Om en utlänning vill komma till Finland och praktisera i sin .

bransch eller lära känna landet och samtidigt själv förtjän sitt uppehälle, vänder han sig till den byrå som svarar för - Vänd 15

BOR: FERRY SERVIC fraktar träförädlingsprodukter till England på 3 dagar

För detta fordras effektivitet, fart och de rätta metoderna. Men så har ju Bore — med sina nyaste ro/ro-fartyg — specialiserat sig på skeppning av sågat virke och träförädlingsprodukter på lastfärjlinjen Åbo— Harwich. En snabb och reguljär förbindelse, som gör det möjligt för Er att erbjuda Era kunder “”free-on-motor Harwich”, eller ”freedelivered”’-säljvillkor. Och från Harwich finns det fina vägförbindelser till det övriga England.

TIDTABEL ÅBO Fre kl. 22.00 Fre kl. 13.00 Må kl. 22.00 Ti kl. 8.0 ÄNGFARTYGS AKTIEBOLAGET BORE ÅBO Linjeavdelningen, tel. 921-20 300 telex 62230

Vår generalagent i Finland: OY THUN & CO AB, HELSINGFORS tel. 90-645 223 telex 12762

BOR 1 det internationella praktikantutbytet i hans land, fyller i ansökningsblanketter och får därefter vänta tills byrån i Finland hittar en lämplig plats för honom. Byrån i Finland skickar till arbetsgivarna blanketter där de får ange hurudan praktikant de önskar. Byrån tar också hand om arbetstillstånd och andra liknande formaliteter.

Antalet utländska praktikanter har stadigt vuxit, även om det än så länge inte är mer än fjärdedelen av antalet finländare som praktiserar utomlands. År 1966 var antalet utlänningar knappt 500 och i fjol sammanlagt 19033. Industrin och handeln har bäst insett nyttan av att ta utländska praktikanter, men hundratals ungdomar har också vistats i finländska familjer och arbetat på arkitektbyråer och inom lantbruket. Största intresset för Finland visar engelsmän, tyskar och amerikaner samt österrikare. Praktikanternas genomsnittsålder är 23 år och de flesta har 2—3 års studier bakom sig. De praktikanter som har studerat merkantila ämnen har vanligen haft marknadsföring, nationalekonomi och företagsledning som huvudämnen. I fjol hade 96 företag AIESEC-praktikanter, främst pappers- och träförädlingsindustrier men också livsmedels-, metall- och gruvindustrier. Även organisationer, myndigheter och ämbetsverk erbjöd praktikantplatser. Vart fjärde företag har haft en praktikant tio år i följd, och vissa företag har ordnat arbete för praktikanter under alla de tjugo år som ett organiserat praktikantutbyte har förekommit i Finland.

Ett viktigt inslag i praktikantutbytet har alltid varit den information om Finland som utlänningarna får. Praktikanternas fritidsaktiviteter leds av praktikantutbytesbyrån i samråd med Merkonomförbundet — man ordnar föreläsningar och utflykter samt bastuaftnar och andra slag av informell samvaro.

Praktikantutbytesbyrån önskar fler arbetsplatser för unga utlänningar

Praktikantutbytet baserar sig i allmänhet på växelverkan. Verksamhetens effektivitet beror på hur många praktikantplatser företagen i Finland kan ställa till förfogande. De utlänningar som vill komma till Finland är mycket fler än vad man för tillfället kan placera. Det behövs alltså betydligt fler arbetsgivare som är villiga att anställa en utländsk studerande. De arbetsgivare som har haft praktikanter har märkt att personalens språkkunskap har förbättrats genom att medarbetarna har blivit mer eller mindre tvungna att tala det främmande språket på arbetsplatsen.

Framförallt är dock skäl att komma ihåg att en praktikant som vistas här får en ofta mycket klar och mångsidig uppfattning om vårt land, dess industri och handel, vårt politiska system och vår officiella utrikespolitik. En dag utnyttjar han dessa insikter på ett sätt som vi drar nytta av. Vi kan aldrig få för många vänner på de ställen där vår utrikeshandels art och omfattning bestäms och där viktiga internationella frågor avgörs. OO

ATA Forum 18/1972

Utgiven i Forum nr 1972-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."