Utlandskommnderades socialskydd knepigt

av Bo Ingves Forum 1989-12, sida 62-63, 31.08.1989

Taggar: Personer: Asko Tanskanen Teman: samhälle

Utlandskommenderades socialskydd kräver samarbete över gränserna

Text: Bo Ingves

I företagsvärlden är man allmänt taget mycket medveten om vilka försäkringar som behövs för att trygga företagets verksamhet om det händer någonting oförutsett. Försäkringsskyddet för t ex skador och risk management är därför vanligtvis både effektivt och kontinuerligt uppdaterat. Dessutom är företagen i dessa frågor prismedvetna och söker aktivt de bästa alternativen på marknaden. Men åt social- och pensionsförsäkringar rycker man förstrött på axlarna, fast de till det sammanlagda beloppet kan vara tiofalt större än de övriga försäkringarna.

tresset, hemmamarknaden inramas j av ett lagstadgat socialskyddssystem som så att säga rullar av sig själv. Men för att kunna överleva på sikt har även finska företag börjat söka sig utomlands i allt större flockar. och då finländare stationeras i främmande länder ställs det samtidigt helt nya krav på deras socialskydd. Här gäller det för företagen att hålla tungan rätt i mun för att se till att arbetstagarna har ett fungerande socialskydd och att företaget inte betalar onödiga premier.

Allmänt kan sägas att när det gäller utflyttade finska medborgare bör de lagstadgade försäkringarna i princip alltid skötas både i Finland och i stationeringslandet. Vilket alltså också medför dubbla avgifter. Ett undantag är om annat stadgas i ett eventuellt socialtrygghetsavtal som jämställer finska medborgare med ifrågavarande lands medborgare. (Finland har ingått socialtrygghetsavtal med alla de nordiska länderna. Västtyskland. Storbritannien. Schweiz, Osterrike, Spanien och Kanada. Avtal med Grekland och Luxemburg torde träda i kraft i år. Sjukvårdsavtal finns med DDR och Ungern.)

INT finns det ett visst fog för oin Frivilliga tilläggsförsäkringar ofta nödvändiga utomlands

Om det finländska skyddet inte förblir i kraft gäller det att utforma ett totalskydd utgående från stationeringslandets obligatoriska socialskydd utökat med eventuella frivilliga försäkringar. Speciellt besvärligt är det att upprätthålla ett fungerande socialskydd om det är fråga om en anställd som förflyttas från land till land med korta intervaller.

Eftersom pensionsskyddet är en viktig och känslig fråga för de anställda gäller det för företag att föra en konsekvent linje så att skyddet inte slumpmässigt utformas olika. Ju större personalen blir utomlands desto viktigare blir det att en klar linje följs. Företaget bör t ex besluta om den finländska socialskyddsnivån altid skall garanteras för de utkommenderade. om man ”tar seden dit man kommer” eller om man går nånstans mittemellan dessa alter 6 nativ. Andra faktorer som kan inverka är hur gammal den utkommenderade är och vilken position och lönenivå han/hon har i företaget. Det är också skillnad om den officiella arbetsgivaren är ett dotterbolag

Det krävs sakkunnig, internationell hjälp för att sy ihop en fungerande socialskydd för anställda på utlandskommenderingar. Dessutom bör penSionsansvaret beaktas vid företagsköp utomlands så utt der inte uppstår obehagliga överraskningar, konstaterar Pensions-Varmas VVD Asko Tanskanen.

och vilka arrangemang som finns för de lokala anställda.

För att kunna hjälpa i dessa frågor ställs det givetvis också allt högre krav på de finska pensionsförsäkringsbolagen. Tex på Pensions-Varma, som är Finlands förstå pensionsförsäkrare med start på 1920-talet, har man därför redan under en längre tid byggt upp ett internationellt kontaktnät som garanterar tillgång till de uppgifter som behövs från främmande länder. För några är sedan grundades därför en speciell utlandsfunktion som är specialiserad på pensions- och livförsäkringsfrågor i anslutning till utlandskommenderingar.

Att socialskyddet i olika länder är en verklig djungel visas redan av diffenserna enbart i Europa. Här kan försäkringsavgifterna variera längs en skala från 1 till 20 fast lönerna endast varierar längs en skala från 1 till 5. Om man enbart ser till livförsäkringarna är variationerna to m ännu större.

= Den centrala frågan är helt krasst vem som kan tillfredsställa de nya behoven. Nu när de europeiska gränserna håller på att öppnas kan det finnas risk för att något annat försäkringsbolag i framtiden rycker in om inte vi finländare själva eller med hjälp av utländska samarbetspartners kan sköta utlandsservicen för våra internationella företag. I det fallet uppstår samtidigt frågan om vi kan hålla kvar våra kunder ens i Finland i framtiden, säger Pensions- Varmas VVD Asko Tanskanen

Internationellt samarbete på flere plan

Rent konkret har Pensions-Varma gått med i tre olika internationella samarbetsorganisationer inom försäkringsbranschen för att hälla sig ajour med vad som händer internationellt. Organisationerna döljer sig bakom de kryptiska förkortningarna Insurope, Nexo och Nordben, Nordben-grupperingen består av fyra nordiska pensionsförsäkringsbolag, (Penslons-Varma, svenska Försäkringsbolage 12/1989 FORUN,

SPP, danska Statsanstalten för Livsforsikring och norska UNI Forsikring), som hjälper varandra med sakkunskap från respektive land. Nordben har också grundat ett gemensamt försäkringsbolag beläget på skatteparadiset Guernsey för att serva nordbor på utlandskommenderingar.

På ett ännu mera internationellt plan än Nordben står Insurope-gruppertingen som i pensions- och livförsäkringsfrågor har sina tentakler spända över hela världen genom de 37 försäkringsbolag som ingår i Insurope.

Speciellt intressant med tanke på den europeiska integrationen är Nexo (International group for the development of insurance). Samarbetsavtalet undertecknades i Bryssel i mitten av juni av nio europeiska försäkringsbolag — med PensionsVarma som enda bolag utanför EG-sfäIen.

Möjligt med 50 procent lägre europeiska försäkringsavgifte År 1992 är ett magiskt år också för de europeiska försäkringsbolagen inom EGområdet. Den lokala lagstiftningen reglerar ännu långt försäkringsverksamheten inom de olika EG-länderna. Efter 1992 blir det dock efter hand i princip möjligt också för företag och privatpersoner att fritt ta sina pensions- och livförsäkringar i vilket land som helst inom Gemenskapen.

På nationellt plan har det redan i Euro toppmöte som ska ingå i programmet.

Hör av dig — vi har mer att berätta.

Ring tel. 928/24020. Eller skriv, adressen är Strandgatan 31, 22100 Mariehamn, Åland.

Telex 63162, Telefax 24584.

FORUN, 12/1989

Internationellt

Den som bokar konferensen hos oss, har också tillgång till Alandia Kongress, en av marknadens förnämsta anläggningar med konferensutrymmen och teknisk utrustning av högsta klass, tex simultantolkanläggning. Vi har rejäla konferensutrymmen även inom Arkipelags väggar. Vår konferensavdelning tar hand om hela konferensen och svarar också för de fritidsaktivitete pa skett en hel del sammanslagningar inom försäkringsbranschen. T ex i Spanien hade redan förra hösten 96 försäkringsbolag likviderats och 165 hade slagits ihop till större enheter. Enligt en analys som utförts vid brittiska Prudential-Bache Capital Funding kommer det dock att uppstä endast ett fåtal verkligt stora paneuropeisa bolag. Detta beror enligt analysen på att det krävs ett väldigt kapital för att kunna upprätthålla en tillräckligt stor försäljningsvolym på flera marknader samtidigt i ett läge då en öppen försäkringsmarknad beräknas leda till att medelpriserna på riskförsäkringar sjunker med upp till 50 rocent. Den kraftiga prissänkningen beror på att diverse protektionistiska karteler inte längre går att upprätthålla i enskilda länder då gränserna öppnas.

Däremot tror man i analysen att joint ventures och samarbetsavtal mellan försäkringsbolag i olika länder kommer att bli allt vanligare. Aven mindre bolag ges i analysen en chans att överleva om de specialiserar sig på små, differentierade marknadssegment.

I skenet av internationella siffror är det m a o också bäst för finska försäkringsbolag att försöka klara sig genom samarbete med utländska försäkringsbolag och inte bli för stora på sig. Statistiken visar nämligen att alla finska försäkringsbolags premieintäkter ihopräknade (ca fyra miljarder dollar år 1987) var mindre än hälften av vad världens 15:e största försäkringsbolag, japanska Mitsui, håvade in.

Inga större katastrofer för finska företag

De större finska företag, typ Nokia och Partek, som redan länge har haft utlandsverksamhet känner till spelreglerna för utlandsverksamhet. Det är främst medelstora bolag som till att börja med inte alltid sköter om personalens socialskyvdd då företaget etablerar sig utomlands. Tyvärr lär de sig ofta först den hårda vägen att det inte enbart är skade- och ansvarsförsäkringar som är viktiga, understryker Tanskanen.

Finska företag har dock klarat sig relativt väl från större katastrofer vid köp av utländska företag. En förklaring till detta är enligt Tanskanen att köpivern till stor del har riktat sig mot Sverige där socialskyddet i mångt och mycket påminner om Finlands.

Men längre bort från den finska gränsen ökar givetvis möjligheterna att man gör bort sig. För ca fyra år sedan köpte tex Clayton & Dubillier upp Uniroyal för en miljard USD. Bara för att finna att ansvaret i Uniroyals sjukförsäkringskassa med tiden kunde uppgå till 600 miljoner dollar. Det är säkert bäst att inte återge köparnas kommentarer i tryck…

= Lärdomen är att man skall beakta flera saker än enbart balanser, bokföringsvärden och marknadsandelar om man köper upp ett annat företag. Samma lärdom gäller också här hemma, understryker Tanskanen. LJ

Albert Edelfelts Canotiere, signerad, 48x41 cm, säljs på Bukowskis Jubileumsauktion 11.—12.11.

INLÄMNING NU TILL HÖSTENS AUKTIONER

Ring oss för närmare information tel. (90) 640 611

Bukowski 10 ÅR IT FINLAND Södra Esplanaden 22 00130 Helsingfor 63

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."