Utgiven i Forum nr 1981-19

Utlandspraktik lockar

Forum 1981-19, sida 19, 02.12.1981

Taggar: Teman: utbildning

Utlandspraktik locka €$ Handelshögskolorna har sin egen internationella organisation för praktikantutbyte, AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales). För teknikstuderande finns IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), som representeras av arbetskraftsministeriet.

Varje höst skickar bägge organisationerna brev till olika företag i landet där de ber dem överväga att ta emot utländska praktikanter och därigenom samtidigt öppna praktikantplatser för finländska studerande.

I diskussionen om företagens konkurrenskraft har internationalisering blivit ett allt synligare argument. Internationalisering är inte bara export av produkter, projekt, know-how. I vid bemärkelse täcker begreppet all verksamhet som medför utlandskontakter, och praktikantutbytet kan ses som ett led i den processen.

De studerande som idag skaffar sig erfarenheter på utländska företag kommer att tillhöra morgondagens ledarkategorier. Och företagen kan ha mer nytta av en utländsk praktikant än de tror.

150 platser via AIESEC

Primära mål för AIESEC är dels att föra studier och företagsliv närmare varandra, dels att ta in internationella aspekter i studierna på ett så tidigt stadium som möjligt. Organisationen, och inte minst lokalavdelningen på Hanken. jobbar ihärdigt för att skapa så många praktikantplatser som möjligt.

I år räknar man med omkring 150 platser vid finländska företag — och alltså lika många praktikantplatser för våra studerande som vill utomlands.

I väldigt många fall tar företagen den här verksamheten mest som ”välgören FORUM 19/81

De studerande har en stor aptit på praktikplatser i utlandet. Över 4 000 finländska ungdomar vill iväg, men bara 2 500 får utlandsjobb, upplyser arbetskraftsmyndigheterna. Största delen av praktikantutbytet bland ekonomi- och teknikstuderande följer principen att antalet finländska praktikanter ska motsvara antalet jobb som görs tillgängliga för utländska studerande här. Problemet har alltid varit näringslivets relativt lama intresse för tanken på att anställ utländska praktikanter.

het”. Det vill AIESEC ändra på. Meningen är att på sikt höja arbetsuppgifternas nivå betydligt.

De studerande som förmedlas via AIESEC har i allmänhet hunnit långt med sina studier — i somliga fall är det fråga om nyblivna ekonomer. Distributionen av praktikanter äger rum vid ett internationellt möte på vårvintern, men före det har både studerande och företag lämnat in uppgifter om sig själva och sina önskemål. Med hjälp av dator matchas uppgifterna mot varandra.

I princip bör alltså mycket specificerade krav kunna uppfyllas. Företaget kan få en nyttig ”konsult” från ett land där det överväger en etablering. En finländsk praktikant kan samla erfarenheter som är av direkt nytta på den arbetsplats där han eller hon senare börjar jobba i hemlandet.

Hankens lokalavdelning av ATESEC ordnar under året paneldiskussioner med inbjudna företrädare för olika företag. Det ordnas företagsbesök och företagsspel, hela tiden med målet att få fler företag med i praktikantutbytet.

Till våren planeras också ett rekryteringstillfälle: Företagen får presentera sig själva och har samtidigt möjlighet att i anställningssyfte intervjua färdigblivande hankeiter. Den här formen av direkt rekrytering, förbi platsannonsering, sysslar ATESEC med i många andra länder.

Arbetskraftsministeriet och IAESTE

Arbetstillstånden för praktikanterna beviljas av arbetskraftsministeriet. Ministeriet sköter utbytet inom ramen för teknikstuderandenas internationella organisation IAESTE, men fungerar förstås också som högsta myndighet över AIESEC. Praktikantutbytet begränsas inte till dessa specialorganisationer, utan ministeriet har också sina speciell bilaterala överenskommelser med flera länder.

I år fanns det tex 650 sökande till IAESTEs praktikantplatser, men bara 250 kunde erbjudas platser. Ändå förmedlade ministeriet flera hundra praktikantplatser via sina andra kanaler.

Den anglosaxiska världen är överlägset populärast bland finländska sökande. 70 procent av dem vill till det området. Nackdelen är att både USA och Storbritannien hör till de mer passiva mottagarna. Till IAESTEs matchningsmöte brukar dessa två länder bidra med bara ca hundra platser var.

Västtyskland betraktas som en bra marknad för praktikanter och detsamma gäller Holland. Också Frankrike ger möjligheter, men där brukar språket innebära svårigheter. Det räcker inte med engelska på samma sätt som i Holland och i stor utsträckning också i Västtyskland.

Mellanöstern har blivit allt aktuellare som marknadsområde. Finländskt näringsliv skulle ha nytta av folk som skaffat sig praktikanterfarenhet där. Det finns också många studerande i Mellanöstern som gärna skulle komma till Finland för praktik, men lusten bland finländska företag att ta emot dem har varit skral.

Arbetskraftsministeriet förmedlar platser både för studerande och färdigblivna diplomingenjörer, ingenjörer och tekniker.

I fråga om löner följs principen att de ska hållas på minst den nivå som gäller för samma arbete utfört av en inhemsk anställd. Men ett probiem är att resorna i de allra flesta fallen måste betalas av praktikanten själv, och i synnerhet till länder utanför Europa blir det ofta orimligt dyrt. En del! stipendier finns, men inte tillnärmelsevis tillräckligt. m 19

Utgiven i Forum nr 1981-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."