Utgiven i Forum nr 1981-19

Vasa handelsläroverk

av Jan-Erik Granö Forum 1981-19, sida 11, 02.12.1981

Taggar: Orter: Vasa Teman: utbildning

Vasa handelsläroverk grundades som en tvåspråkig handelsskola år 1903. Seda dess har läroverket kontinuerligt byggts ut så, att år 1945 inrättades en institutavdelning, år 1945 en studentavdelning och 1968 en kursavdelning.

€e Vasa handelsläroverk är fortsättningsvis ett tvåspråkigt handelsläroverk och av dess 856 elever i dagskolan är 256 svenskspråkiga och 570 finskspråkiga. I vårt dagliga arbete har vi inga bekymmer med tvåspråkigheten. Vasa handelsläroverk utgör ett exempel på tvåspråkighet då den fungerar som bäst.

Differentieringsmöjligheterna är rikliga. I vårt läroverk finns alla de valmöjligheter, som överhuvudtaget är möjliga i vanliga handelsläroverk. I handeisskolan handels-, bokförings- och kontorslinje, i institutet och på studentavdelningen marknadsförings-, redovisnings-, sekreterar- och samhällslinje.

Dessutom har vi för studentavdelningens vidkommande ytterligare att specialiseringsalternativ; en utrikeshandelslinje. Den har inrättats för att tillgodose det behov som finns bland länets småoch medelstora industrier.

Vi strävar till att i vårt fortbildningsutbud på kursavdelningen kunna ge d specialisering inom utrikeshandel och databehandling som blir alltmer nödvändig för att vårt upplands näringsliv skail kunna få den personal det behöver. Vi vill på detta sätt bidra till näringslivets fortsatta utveckling.

Kursavdelningen

På kursavdelningen har vi bla. en exportsekreterarkurs, som omfattar tre olika delar, först en teori del på 4 mån, därefter en ett års utlandspraktik och därefter avslutas den med en teoridel om fyra månader. Denna kurs har visat sig synnerligen populär och arbetstillfällen har funnits för dem som genomgått kursen.

För ingenjörer och tekniker anordnas årligen en merkantilkurs, vars målsättning är att komplettera den rent tekniska utbildningen med merkantila insikter. Den kurs som inleds år 1982 har som specialtema ”projekt på Norge”.

Inom datasektorn anordnar bi bla programmerarkurser i samarbete med med traktens industrier.

Utrymmen och utrustning Grundförutsättningen för ett mångsidigt utbildningsutbud är goda lokaliteter och tidsenlig utrustning. Vasa handelsläroverk har nya och ändamålsenliga lokaliteter til! sitt förfogande. Fastigheten, som omfattar 15 500 m?, färdigställdes i två etapper 1969 och 1974. I fastigheten finns 33 egentliga klassrum, st språklaboratorier, DB-rum, bibliotek, läsesal. grupprum, specialutrymmen för försäljning och reklam, redovisning, handelskorrespondens, — kontorsteknik och 7 st maskinskrivningsklassrum. Vi har en gymnastiksal som uppfyller internationella mått för bollspel, eget kök och egen matsal.

Vår utrustning representerar också det modernaste inom sin sektor. Jag nämnde redan våra språklaboratorier, vi har också ett fullt utbyggt internt videosystem samt den utrustning som erfordras för en effektiv undervisning i kontorsteknik. Vårt senaste tillskott är en egen dataanläggning ECLIPSE C/150 med 16 terminaler. Vi har i samarbete med Oy Strömberg Data Ab kunnat utveckla olika program som på ett effektivt och verklighetsnära sätt gör eleverna förtrogna med de praktiska rutiner och problem som möter ute i förvärvslivet.

Om vi till detta ännu fogar en lärarkår, bestående av 66 lärare, en aktiv del av vårt läroverk, som följer med utvecklingen inom respektive område, kan jag konstatera att förutsättningarna för en gedigen yrkesutbildning finns. Jag har också den uppfattningen att våra elever, uppdelade på 29 klasser (10 sv och 19 ff) har en positiv uppfattning om vårt läroverk, och att den undervisning de erhåller svarar mot förväntningarna. Vårt mål är att utbilda kunniga och arbetsvilliga yrkesutövare för ett näringsliv statt i snabb utveckling.

Jan-Erik Granö

JES

Merkonomer från Handelsinstitutet i Åbo får tjänste bl a som sekreterare, affärsföreståndare, redovisare, konsulenter, representanter, inköpare, speditörer och kanslister. Arbetsplatserna är mångskiftande.

e Den merkantila utbildningen i handelsinstitutet är en utmärkt bas också för annan yrkesutbildning inom någon sektor, som du senare kan besluta dig för (kanske teknik, språk, lantbruk). Ett bra merkonombetyg ger möj ligheter till fortsatta ekonomiska studier vid handelshögskola.

FORUM 19/81

E institutet i Åbo

Handelsinstitutet har en 3-årig institutavdelning för elever från grundskolan och handelsskolan och en 2-årig studentavdelning.

Handelsinstitutet i Åbo har i allmenhet små klasser, vilket innebär relativt individuell undervisning och familjär stämning. De små klasserna innebär också att vi kan ta emot elever utan gallring.

Under det första studieåret läses grundkurser i olika fackämnen såsom affärsverksamhet, redovisning, kontorslära, handelsrätt och ekonomisk geografi. Dessutom får man undervisning i språk, maskinskrivning, matematik och hälsofostran. Studieplanen har 29 obligatoriska veckotimmar.

Från och med det andra året har man specialiseringsmöjligheter. På institutavdelningen kan man väja mellan marknadsförings- och = sekreterarlinje såvida elevantalet det medger. Ämnena på de olika linjerna är så kombinerade att utbildningen ger större möjligheter till specialuppgifter i affärsvärlden.

På studentavdelningen kan man specialisera sig för import- och exportuppgifter på utrikeshandelslinje. Det finns också möjligheter att välja marknadsföringslinje eller redovisningslinje.

Handelsinstitutet i Åbo är en svensk avdelning i det finska institutet, vilket innebär att man har tillgång till moderna högklassiga undervisningsutrymmen såsom videoklass, ADB-terminal, språklaboratorium, maskinskrivningssalar m m.

Handetsinstitutet har en mycket aktiv elevkår med fritidsklubbar, egen tidning och fester.

1

Utgiven i Forum nr 1981-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."