Utgiven i Forum nr 1970-20

Utrikes- och försvarspolitiken hör ihop

av Kristian Gestrin Forum 1970-20, sida 21-22, 16.12.1970

Taggar: Teman: politik

Försvarsminister Kristian Gestrin:

Utrikes- och försvarspolitike hör ihop

Egentligen skulle Kristian Gestrin idag inte sitta på försvarsministeriet. Skulle det ha gått som han och andra trodde strax innan regeringen Karjalainen bildades så skulle han i stället syssla med paragrafer på justitieministeriet, han skulle ha varit justitieminister. Han är jurist.

— Visst var det en överraskning att jag fick ta hand om försvarsministerns portfölj, det måste medges men när jag nu idag efter några månaders vistelse vid Kaserntorget ser tillbaka — och för all del framåt — på jobbet så känner jag det inte som någon besvikelse. Även om jag tror att jag hade varit nyttigare som justitieminister, så är även denna post stimulerande, Ått tro att försvarsministern bara sitter och grunnar på skjutvinklar, inspekterar brigader och besluter om hur många kanoner skall köpas är fel. Som medlem av regeringen är jag ju med tex i regeringens aftonskola och vid statsrådets sammanträden och besluter i alla väsentliga politiska frågor. Det är klart att en försvarsminister i första hand är ansvarig för sin egen sektor men att man skulle löpa risk att bli »fackidiot» håller inte. Man är fortfarande i stort sett en allmänpolitiker.

— Att jag blev försvarsminister beror väl bla på att det blev svårt att få puzzlet med regeringens sammansättning att gå ihop. Emellertid är jag ju ingalunda främmande för försvarsfrågor: jag satt i fyra års tid med i riksdagens försvarsutskott och åtta år i utrikesutskottet och hann också skaffa mig en betydande insyn i de säkerhetspolitiska problemen under den tiden.

Försvarsminister Gestrin är mycket mån om att fläta ihop försvarspolitiken med utrikespolitiken: — I försvarsutskottet hann jag redan många gånger betona att utrikespolitiken och försvarspolitiken hör ihop och det fortsätter jag att göra. Finland är ett neutralt land. Men vi får komma ihåg att förtroendet för vår neutralitet utomlands också är beroende av i vilken mån vi antas kunna försvara oss och förhindra att andra angrips med utnyttjande av vårt territorium. Jag vågar påstå detta utan att tycka mig ha några militaristiska åsikter, detta är enbart en lugn och saklig syn på realiteter. Det är t ex ingen tillfällighet att svenska regeringsmedlemmar är måna om att betona sin egen försvarsberedskaps betydelse för den svenska neutralitetens trovärdighet.

— Emellertid är det väldigt svårt att få den vanliga medborgaren att delta i saklig försvarspolitisk debatt. Mycket av det som rör försvaret är hos oss känslomättat eller fyllt av fördomar. Jag är glad att jag har märkt en viss förbättring men fortfarande är vi alla i behov av mera information om bla beröringspunkterna mellan försvarspolitiken och den allmänna säkerhetspolitik vårt land följer. Också i riksdagen märker man detta. Det finns helt enkelt inget forum för säkerhets"politiska totalbedömningar. Frågor rörande säkerhetspolitiken handläggs i utrikes-, försvars- och statsutskotten men samordningen mellan de olika utskottens behandling av frågorna är inte bra. Om man i riksdagen kunde få till stånd en koordi Forum 20/7 »Både utrikespolitiken och försvarsberedskapen tryggar förtroendet för vår neutralitet. nering, så tror jag, att även allmänheten skulle få ett bättre faktaunderlag för en saklig debatt.

— Vad jag mest lider av i debatten idag är att man fäster sig vid detaljer (»jasså vi skall köpa Draken-plan, varför det. . .?»). Man tar inte fasta på helheten. Vad jag vill komma till är att de, som ensidigt vill bygga vår yttre säkerhet på en riktigt förd utrikespolitik som skapar förtroende för vår vilja och förmåga att hävda vår neutralitet, skall inse att försvaret har en viktig uppgift just som förtroendeskapande faktor. Tyngdpunkten i säkerheten skall ligga på utrikespolitiken, men försvarsberedskapen skall ses som en preventiv faktor i ett stort sammanhang och som en oskiljbar del av säkerhetspolitiken, mena försvarsministern. Vänd Önskar Ni få kursinformation?

Finlands Svenska Ekonomförbund r.f.’s kursprogram utkommer i januari 1971. Om Ni önskar få det hemsänt eller till firman sänd in denna kupong till:

Finlands Svenska Ekonomförbund, Nordvästpassagen 33, Helsingfors 20, tel. 677 230

NAMN

ADRESS

TEL

FIRMA

ADRESS

TEL

Kurser som intresserar mig hör till följande ämnesrubriker [] Marketing [] Organisationsfrågo [ Redovisning [] Företagsledning [ Revision

PR och information :

CJ Intern kontrol (Cd Skattefrågor [] Case-studie 22

Carl-Olof Tallgren

Från sid. 20

FORUM: — Men samtidigt också till utgift i det att konsumtionsvarorna blir dyrare …?

TALLGREN: — Skatteskalan måste naturligtvis justeras. Kompensationerna till låginkomsttagare måste bli tydliga. Men med rättvisa kompensationer så är momsen en effektiv och rättvis skatt. Detta är mina egna åsikter, i dagens läge får vi nöja oss med att vänta på att ett ministerutskott kommer med ett utlåtande om momsen, vi skall undersöka om det existerar ekonomiska och politiska förutsättningar för denna reform, Frågan kommer upp i aftonskolan under den allra närmaste tiden.

FORUM: — Vi har för närvarande ett betydande underskott I handelsbalansen, är det ett temporärt fenomen och hur skall det klaras av?

TALLGREN: -— Jag hoppas att det åtminstone delvis skall visa sig vara ett temporärt fenomen, om ock ett mycket besvärligt sådant. Det beror på överhettning i konjunkturen och som jag ser det så kan man med t ex skattepolitiska åtgärder styra utvecklingen i önskad riktning :

Kristian Gestrin Från sid. 21

FORUM: — Är vårt försvar gammalmodigt?

GESTRIN: — Det var gammalmodigt ända till fram på 50och 60-talet, men sedan dess har det förnyats i betydande utsträckning. Vi ligger efter i grundanskaffningshänseende, om det är det ni menar. Försvaret har dessutom haft svårt att ens i alla de avseenden där det varit möjligt följa den samhälleliga utvecklingen. Medan man i det civila går mot ökad demokrati på alla områden är försvarsmakten i den militära organisationen naturligtvis nödsakad att följa ett auktoritärt system. Emellanåt utsträcks betonandet av ledarskapet till områden där detta inte är nödvändigt från effektivitetssynpunkt. Här borde ett närmande till den civila normvärlden ske så att försvaret inte isoleras från samhället.

FORUM: — Vad anser Ni er ha åstadkommit som försvarsminister?

GESTRIN: — Kan man överhuvudtaget åstadkomma så mycket under några få månader? Jag anser i alla fall att försvarsbudgeten är ett stort framsteg även om den inte uppfyller alla önskemål. Planerna för de fortsatta anskaffningarna är idag många, men någon prioritering vill jag inte ge mej in på nu.

FORUM: — Är försvarsmakten Idag öppen för information, inåt och utåt?

GESTRIN: — Betydligt mera öppen än för bara något år sedan. Åttityderna inom försvarsmakten moderniseras, men det kan inte ske genom ett trollslag. Jag betonar ofta vikten av information för och om försvarsmakten och tycker att vi är på rätt väg. Bilden av en garnison med murar som stänger ut yttervärlden är allt mindre riktig.

FORUM: — Hur är det då med vårt eget försvarsminlsterlum och dess information. Får ett land som Finland, som ju ivrar för en europeisk säkerhetskontferens och avspänning, Information från utlandet, vet Ni tex hur Europa har det ordnat rent militärstrategiskt?

GESTRIN: — Huvudstaben har sitt informationsväsen och dessutom har vi ju våra militärattachéer utomlands, vilkas uppgift är att hålla oss informerade…

Forum 20/70

Utgiven i Forum nr 1970-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."