Utgiven i Forum nr 1992-16

Utrikeshandelsförbundet laddar upp

av Erkki Olin Forum 1992-16, sida 35-36, 10.12.1992

Taggar: Teman: utrikeshandel

UTRIKESHANDELSFÖRBUNDET

LADDAR UPP

Erkki Olin

Handelssekreterarna har nu helt inkorporerats med Utrikeshandelsförbundet som i sammanhanget integrera sin informationstjänst.

I Sverige trappar Exportrådet ner verksamheten.

inlands — konkurrenskraft = på [Fi osnonnaden är starkare än mannaminne, säger VD Pertti Huitu på Finlands Utrikeshandelsförbund. -— Exportföretagen har fått ett fast grepp om de europeiska huvudmarknaderna, och läget är nu det rätta för aggressiva framstötar på nya marknader. Insatserna behövs för den nya industrialiseringsvåg som är påkallad i Finland.

Antalet exportinriktade företag har ökat mycket snabbt under de senaste månaderna. De små och medelstora företagen verkar vara speciellt intresserade av närområdena och de östra delarna av Centraleuropa, säger Huitu. Aktuell och vederhäftig information är av största vikt innan man inleder en omfattande marknadsföring i dessa länder.

Effektiv service

Utrikeshandelsförbundet fick betydligt förstärkta resurser då handelssekreterarna i september inkorporerades med organisationen, konstaterar direktör Seppo Kukkola. Han svarar för den marknadsinformationstjänst förbundet tillhandahåller kundföreta gen.

— Servicen har nu blivit betydligt effektivare än tidigare, och fått en mera integrerad karaktär.

Handelssekreteraren känner marknaderna både hemma och utomlands och har därigenom alla möjligheter att fungera som kvalificerad rådgivare för företaget, säger Kukkola.

Han/hon leder verksamheten utomlands som förbundets lokala VD och fungerar som chef för den expertis förbundet anställt bland ortsbor. Det är just den expertisen som nu i huvudsak skall sköta den löpande marknadsinformationen till kundföretagen.

Kukkola ser sitt revir som en global service. Tidigare var nästan all informationstjänst förlagd till förbundets huvudkontor i Helsingfors. Nu matas informationen oavbrutet in i systemet från handelssekreterarkontoren i ett femtiotal länder. Sedan gäller det naturligtvis för ledningen i Helsingfors att koordinera det hela så att ”varan” verkligen motsvarar kundanspråken, och servicen löper systematiskt och snabbt. Ny teknik medger direktöverföring av data till register utan omarbetning.

Det mervärde den uppsamlade informationen tillförs av organisationen

VD Pertti Huitu, UF: — Dags för aggressiva framstötar på nya marknader — nu kommer industrialiseringsvågen på Utrikeshandelsförbundet är av två slag — snabb distribution till de beställande företagen och utnyttjandet av flera informationskällor samtidigt, förklarar Kukkola.

Lagom info är bäst

Men det är också viktigt att man i ivern inte går och dränker ett företag I all den information som faktiskt finns på marknaden. Företag som just startat sin utrikesverksamhet måste visas särskild hänsyn. Allmänt taget gäller här principen att noviserna behöver mera färdigtuggad mat, medan de durkdrivna reder sig på egen hand i skafferiet.

— Den verkliga utmaningen för oss är nog att kunna förse företagen med sådan information som går att utnyttja snabbt!

På frågan hur man skall kontrollera uppgifternas riktighet, svarar Kukkola att det naturligtvis alltid förekommer problem på den punkten. Förbundet förlitar sig också här på handelssekreterarens omdöme. Detsamma gäller informationens relevans. I endel länder förekommer det t.ex. att budgetanslag har karaktären av politiska meddelanden utan någon som helst reell grund, och sådant skall handelssekreteraren bl.a. kunna lista ut.

Helsingforsändan ser gärna att sekreteraren framhåller sina personliga åsikter särskilt på de områden han/ hon behärskar väl. Förbundet väntar sig också ett utlåtande från sekreteraren om företagens chanser att göra sig gällande på marknaden. De dagliga marknadskontakterna ger ju handelssekreteraren goda förutsättningar för dylika bedömningar.

Fokus på konsultrollen

Genom sina insatser på informationssidan — marknadsför = sekreteraren egentligen successivt sig själv som de vän 3 kvalificerade konsult det är avsikten att han/hon egentligen i huvudsak skall vara, säger Kukkola.

Företagen lär sig känna handelssekreteraren ifråga, och vet så småningom på vilka områden han/hon främst kan göra sig gällande.

Då företaget slutligen tar steget fullt ut och vill etablera sig i något land, är det vanligen just handelssekreteraren som får bistå med råd och dåd.

EES kräver specialinsatser

Siffran 600 miljarder USD har i något sammanhang fått illustrera storleken på den årliga offentliga upphandlingen inom EES-området. Från och med årsskiftet, då EES-avtalet träder ikraft, blir fältet fritt för alla medlemsländer att delta i anbudsgivningen om den potten. Ingen får längre diskrimineras. Finska företag, som nu verkligen dristar sig, har en alla tiders chan att slå sig fram i spelet. Utrikeshandelsförbundet ”är nog medvetet om sitt ansvar” — inte bara som förmedlare av kontakter utan också som utbildare, medger Kukkola. Men förbundets egen organisation bör ännu få sig en uppryckning för att fortsättning på sid 38

Perspektiven i Finland och Sverige

Exportrådets (den svenska motsva righeten till Utrikeshandelsförbundet) kommande inriktning lett till kraftigt nedskurna statsanslag. Tabellen nedan ger vid handen att utvecklingen i Finland uppvisar en motsatt lendens.

|] har en statlig utredning över

Utrikeshandelsförbundets siffror är för budgetåren 1992 och 1993, medan de svenska uppgifterna berör budgetperioden 1.7.1991—30.6.1992 och samma tid 1992/1993. För budgetåren 1993/1994 och 1994/19935 kommer det statliga anslaget i Sverige att sänkas till 122 respektive 10 fortsättning på sid 38

Kosmadsutvecklingen i Utrikeshandelsförbundet och Exportrådet

VARJE FINLANDSSVENSK BORDE HA SINA FÖRSÄKRINGAR I SVENSK-FINLAND.

36

Jn,

Ett rätt vågat påstående? Kanske inte. Vi finlandssvenskar håller ju gärna ihop och stöder varandra. Så även vid val av försäkringsbolag . Men det förutsätter givetvis att produkten är bra, att den är rätt prissatt och att ersättningarna sköts rättvist och snabbt.

Svensk-Finland - ett litet dynamiskt försäkringsbolag. Ått anlita ett litet företag innebär ofta stora fördelar. Vi på Svensk-Finland kan faktiskt tävla med de stora försäkringsjättarna och med gott resultat. Vad innebär det för Dig?

Ersättningarna snabbt och smidigt.

För oss är varje försäkringstagare lika viktig. Vi behandlar ersättningsansökningarna och fattar besluten både snabbt och smidigt, oftast redan på lokal nivå. Snabba beslut innebär korta väntetider för Dig.

Försäkringsbolaget

Svensk- Finland

Räeg 3 Betjäning på svenska. Försäkringar och försäkringstexter är inte alltid så lätta att förstå sig på. Det är lättare på Ditt eget modersmål. Ersättningsansökan är också lättare att göra. Och dessutom - är det inte bra mycket trevligare att sköta sina försäkringsangelägenheter på svenska?

Konkurrenskraftiga produkte till lockande pris.

Våra försäkringar tål jämförelse med vilket annat bolags som helst. Försäkringsformerna täcker det mesta och premierna är konkurrenskraftiga. Ge oss en chans att visa vad vi kan erbjuda. Det finns faktiskt ingen orsak att skjuta upp beslutet. Kontakta oss redan idag.

Distriktskontoren:

Borgå, Ekenäs, Hangö, Jakobstad, Karis, Karleby, Kimito, Kristinestad, Lovisa, Närpes, Vasa, Åbo

Malmgatan 20, 00100 Helsingfors, tel (90) 69 351

Utgiven i Forum nr 1992-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."