Utgiven i Forum nr 1992-16

Traditionsrika Forum värd att slå vakt om

av Lars Rönn Forum 1992-16, sida 07, 10.12.1992

Taggar: Teman: Forum

Forums VD Lars Rönn inför tidskriftens 25-årsjubileum:

Traditionsrika Foru värd att sl jorum för ekonomi och tekFF har en lång och tradi tionsrik historia. Den sträcker sig långt utöver det kvartsekel som tidskriften i sin nuvarande form utkommit. En av Forums föregångare, Tekniskt Forum, startade redan 1880 som Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar och den kanske mest kända anfadern Mercator började utges 1906.

Strukturomvandling är inga lunda ett nytt begrepp, utan kännetecknade förhållandena också bland tidningar och tidskrifter under gångna decennier. Nämnas kan att kring Forum samlades intressen som upprätthöll Affärs . ekonomisk Revy, Byggaren och Teknikervärlden förutom de redan nämnda. Sålunda skapades en stark gemenskap bakom en ny tidskrift som enligt målsättningsdokumentet skulle ha ”en betydande upplaga och livskraft”. Året var 1967.

Hbl in 1983

Sedan dess har Forum för ekonomi och teknik troget kommit ut. Konjunkturerna var emellertid växlande, och för att ytterligare stärka tidningens bas och trygga dess framtid inträdde Hufvudstadsbladet som majoritetsägare 1983. Därmed slöts på sätt och vis en historisk cirkel till Mercator, som under olika skeden av sin tillvaro ägdes av Amos Anderson. Forum flyttade också in i Forum-kvarteret, i Hbl-huset vid Mannerheimvägen.

Detta i korthet om jubilarens historia. Man kan gott säga att den samling kring tidningen som för tjugofem år sedan skedde vittnade om en stor framsynthet. De föreningar som då stod och allt vakt o jämt står bakom tidskriften utgjorde livsbetingelser för Forum. Utan dem och det stöd de gett skulle den knappast ha kunnat överleva alla de svårigheter som mött på vägen.

Uppslutning viktig

Det må klart sägas ut att utan den bas Forum idag står på har den heller inga realistiska förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Allra minst i dagens kärva ekonomiska klimat då tidningar och företag faller som käglor. Utan en klar vilja av ägarna att ställa upp bakom sin tidning finns det inga möjligheter att gå vidare. Utan en sådan manifestation är det svårt för dem som 1 det dagliga värvet har till uppgift att se till att tidningen kommer ut och är fylld med intressant innehåll att finna motivationen. Det kan inte förnekas att Forum i likhet med andra tidskrifter och facktidningar har betydande svårigheter att övervinna. Resultatmässigt gjorde tidningen en djupdykning 1991 men återhämtningen har varit anmärkningsvärd under innevarande år. För nästa år räknar man med ett överskott, såvida inte bottnen i den finländska ekonomin helt ramlar ur.

Resurser begränsar

Redaktionen och den övriga personalen tror på sin produkt och är beredd att kämpa också i fortsättningen. Med tanke på de begränsade resurserna är resultatet inte heller oävet, även om säkert synpunkter och berättigade önskemål på förbättringar finns. Om man beaktar att föreningarnas medlemmar får en tidning av Forums art för bara cirka 5 mark

YD Lars Rön per nummer förstår envar att kraven inte heller kan ställas alltför högt. Utan resurser gör man inga underverk. Trots det har Forum lyckats med konststycket att hålla en relativt hög nivå.

Första förutsättningen för framgång är att erkänna realiteterna. Det har Forum gjort. När man sedan försöker bedöma framtiden och de utsikter tidningen står inför så är naturligtvis de ekonomiska betingelserna avgörande. Den positiva respons som tidningen på senare tid fått bland såväl läsare som annonsörer är uppmuntrande.

Vi får inte ge upp

Nu gäller det att gå vidare, styrkt i uppfattningen att en tidskrift av Forums typ, den enda i sitt slag på svenska i vårt land, behövs också som en identitetsskapande faktor inom organisationsvärlden. Om vi inte på finlandssvenskt håll förmår se längre än till dagens problem, utan kastar in handduken, handlar vi kortsiktigt.

En defaitistisk tro stjälper, medan tron på att efter regn kommer solsken för framåt. Också när det gäller Forum måste ägarna, läsarna och annonsörerna tänka konstruktivt. Forum är på sitt sätt en institution som är värd att slå vakt om. Det har de senaste tjugofem åren klart visat. Nu, liksom tidigare, behövs en gemensam uppslutning kring ett gemensamt intresse.

Lars Rönn €

Utgiven i Forum nr 1992-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."