Utgiven i Forum nr 2009-02

Valet att bli företagare

av Patrik Lindfors Forum 2009-02, sida 07, 26.02.2009

Taggar: Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Av dem som blir utan jobb i finanskrisens kölvatten är det många som funderar på att grunda ett eget företag.

Valet att bli företagare

Lågkonjunkturer har den positiva effekten att det grundas en hel del ny företag, framför allt av personer som blivit uppsagda från sina jobb och väljer att sysselsätta sig själva. De entreprenörer som lyckas ta sig igenom en svacka i ekonomin har goda chanser att bygga upp en lönsam och expanderande affärsverksamhet när ekonomin igen börjar rulla på i normal takt. Fröen till några av högkonjunkturens succéer sås alltså under den föregående lågkonjunkturen.

Vi befinner oss nu i ett läge där de ekonomiska prognoserna blir allt dystrare och ingen med säkerhet kan säga om vi ens är nära krisens botten. Att i ett sådant läge satsa alla kort på att bli företagare kräver ett visst mod, speciellt om man inte varit beredd att göra det under en högkonjunktur.

De konsulter som arbetar med att hjälpa människor att hitta nya jobb, så kalllad outplacement, konstaterar att det bland kunderna för tillfället finns ett ökat intresse för att bli företagare. Det beror i första hand på att utbudet av lediga arbetsplatser rasat dramatiskt.

De sämsta utsikterna för att klara sig som företagare har de personer som valt företagarbanan av tvång i brist på andra alternativ för att sysselsätta sig.

För att lyckas krävs det framför allt en fungerande affärsidé som personen i fråga verkligen tror på. Dessutom behövs det en hel del nyfikenhet och uthållighet för att klara av och stå ut med den administration och byråkrati som hör till företagandet.

Den smidigaste metoden att bli företagare är att fortsätta jobba för sin tidigare arbetsgivare på frilansbasis. Ett annat alternativ är att gå medi ett existerande mindre bolag som har behov av en viss typ av kompetens.

För att kunna starta ett företag behöv det kapital, och därför är det viktigt att det finns fungerande finansieringskanaler för nygrundade företag också under en kombinerad recession och finanskris.

Att det är svårt — och dyrt - för företag att överhuvudtaget få lån visar den gallup som Forum låtit göra. Gallupen, som riktades till vd:arna för de 500 största bolagen i Finland, visar att en fjärdedel av företagen haft problem att få ny extern finansiering. Resultaten av gallupen presenteras på sidorna 34-36 i detta nummer.

I ett läge där de största företagen har svårt att låna pengar är det klart att det även är komplicerat för ett nygrundat företag att få lån till hyfsade villkor. Tillgången på kapital är en central fråga och företag som vill investera och hålla sina egna och samhällets hjul rullande behöver därför kunna låna pengar till ett rimligt pris.

De statliga pengar som nu används för att förbättra tillgången på finansiering till företagen riktas av naturliga orsaker till större företag, som i sin tur köper tjänster och produkter av mindre bolag.

När det är svårare att få lån från banker och övriga privata finansiärer får statliga startpengar för nygrundade företag en allt viktigare roll. De företag som grundas i dag kan ha en stor betydelse för sysselsättningeni framtiden, och därför är det viktigt att de får det stöd som behövs. Minst lika viktigt är att sållningsprocessen fungerar tillräckligt effektivt, så att stöden och resurserna riktas till de personer som har de bästa förutsättningarna att lyckas som entreprenörer. m

Debat » Företagsrådgivaren Gustav Hafrén beskriver på debattplats i detta nummer orsakerna till den pågående ekonomiska krisen och presenterar ett antal åtgärder för att rätta till missförhållanden, bland annat gällande belöningssystem (s. 12-13).

www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan)

Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2009

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m? och Bianca 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."