Utgiven i Forum nr 2009-03

Välj dina mål

av Kaj Arnö Forum 2009-03, sida 20, 26.03.2009

Taggar: Teman: nätverk

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 208 väl

KAJ ARNÖ Il http://kaj.arno.fi

Låt oss anta att d två tidigare Forumspalterna lyckats fräl sa dig, eller att andra predikanter fått dig att komma med i webbens sociala nätverk. Du har grundat ett konto på Linked In och ett på Facebook. Vad härnäst?

Nästa steg är att du funderar ut varför just du valt att komma med. I tidigare spalter har jag pekat på allmänna fördelar, men ska du få ut någon egentlig nytta av din nätnärvaro, måste du bli specifik med din målsättning.

Det allmänna målet, att ha koll, uppnår man enklast vid sidan om. Det får inte bli ett primärt mål, jämförbart med granntanten som sitter i köksfönstret och misstänksamt spanar in sina grannar. Ha då hellre byns driftige företagare som förebild, han som får till stånd saker själv men ändå ger sig tid att följa med vad andra gör, att hjälpa och stöda. Och där kommer vi till pudelns kärna: “Få till stånd saker själv! Ta dina egentliga mål i livet, frånsett webben, och fundera ut hur du bäst kan stöda dem via din nätnärvaro.

Börja enkelt. Vilka möten arrangerar du? Kungör dem på Facebook och Linked In! Jag är enliten investerare i ett åländskt IT-bolag, PBS, och har med glädje följt med hur företaget arrangerade en välbesökt mässsa (Åbit, namngiven efter det samtidiga Cebit) och hur mässan samtidigt avspeglades på Linked In. Efter Åbit kopplade jag ihop mig över Linked In med klart flera av deltagarna än efter andra liknande tillställningar. Åbit fick flera besökare via Linked In. Den ökade synligheten reflekterar förstås positivt på Åbit och PBS.

Gå sedan vidare. Vilka är dina yrkesambitioner? Hitta investerare? Investeringsobjekt? Ny arbetsplats? Nya anställda? Andra företag som driver samma frå gor som du? Om inte annat, kan du lägga ut vaga, indirekta krokar. ”Jag söker jobb” är det föga klokt att stoltsera med i klartext, men att du publicerar insiktsfulla blogginlagor inom ditt specialgebit ha ina må

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

din arbetsgivare knappast något att invända emot. Samtidigt höjs din synlighet och attraktivitet.

Betänk också fritiden. Fotograferar du? Bestiger du berg? Renoverar du hus? Springer du maraton? Författar du snapsvisor? Då vill du säkert dela med dig av dina erfarenheter till dina vänner. Visst kan du sända megavis med foton som bilagor. På Facebook eller i din blogg är allt dock enkelt sorterat på en plats. Bekvämt för dig att hänvisa till, bekvämt för andra att hitta av sig själva. Själv har jag märkt att jag ofta får kommentarer av helt andra personer än jag väntat mig. Och anteckningar på bloggar i Twitter, Facebook och Linked In är enligt definition mindre störande och påträngande för mottagaren än mejl.

Glöm inte att bygga kontaktnätet. Liksom då det gäller det du publicerar om dig själv, låt även kontaktnätet avspegla verkligheten. Koppla ihop dig med de personer du även annars har och har haft att göra med.

Du kan även välja att åka snålskjuts på existerande nätverk. På Facebook kommer du snabbare upp i fart om du går med i Tekniska föreningen i Finland” (nu 43 medlemmar), ”Teknologföreningen” (372), ”Hanken” (1 133), ”Finlandssvensk” (9 388) eller Ankdammen” (3 196).

Och framför allt: Gå med i ”Forum —- det finlandssvenska affärsnätverket! Gruppen finns både på Facebook och Linked In och är dubbel för att vi på så sätt ska kunna nå en större grupp av människor. Detta nätverk är grundat framför allt för dig som Forumläsare. Där kan vi nätverka otvunget i vår egen krets. Där kan vi skapa interaktion om Forumartiklar, om aktuella frågor som berör just oss. Grupperna har redan lockat ett stort antal medlemmar.

Är webbens nätverk ett hot mot realvärldens föreningar, klubbar och tidningar? Tvärtom. Rätt utnyttjade förstärker nätnärvaron både den fysiska närvaron och samhörigheten. Men det kommer an på oss själva att på önskat sätt avspegla verkligheten på webben. ”Ta dina egentliga mål i livet, frånsett webben, och fundera ut hur du bäst kan stöda dem via din nätnärvaro”

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."