Varför gynna energin och inte arbetskraften?

Forum 1977-12, sida 13, 31.08.1977

Taggar: Personer: Olof Johansson Teman: energi

Energiminister Olof Johansson:

Varför gynna energin och inte arbetskraften — Vi har hittills medvetet gått in för att gynna energin på arbetskraftens bekostnad. Vi har belastat arbetskraften och därmed den fulla sysselsättningen genom olika sociala avgifter och skatter. Däremot har vi inte använt ett enda instrument i energipolitiskt syfte, för att begräns energiförbrukningen.

Det här säger Sveriges energiminister Olof Johansson. Han anser att man kan och måste styra marknadsekonomi i den riktning man önskar, genom ekonomisk stimulans och ekonomiska belastningar. — Marknadsekonomins sätt att fungera ska man inte underskatta: den har en fruktansvärd kraft om man bara får den att gå i rätt riktning.

wy»” I mitten av september ska svenska regeringen fatta det omtvistade beslutet om Barsebäck 2, det nybyggda kärnkraftverket ska beviljs driftstillstånd eller inte. Ett villkor som ställts upp har varit ett ”godtagbart” avtal om avfallet. Regeringen uppger sig alltjämt sakna tillräckligt beslutsunderlag, alltmedan man driver mot en ny ”atomkris”.

Minister Olof Johansson sitter på en av de svårare pallarna i den svenska regeringen. Hans aktivitet på det energipolitiska området bestämmer i hög grad hur väljarna uppfattar uppföljningen av regeringen Fälldins vallöften. Han vet att han har bråttom. Han måste räkna med att han har bara tre år på sig — till nästa val.

— Att gå in i redan förverkligade processer — inte bara beslutsprocesser — betyder hårda förhandlingar för att bryta upp existerande kontrakt. Det har jag hållit på med och det är ett segt helvete, säger han. Ändå är det bara en stilla västanvind mot vad som komma ska. Tendenserna i debatten är sådana att jag inte vet om jag kommer att behöva livvakt… Man bekräftar från kraftföretagens sida på ett utomordentligt sätt att viktiga beslut i sarnhället träffas utanför parlamentet.

Vad är det Olof Johansson vill?

Han anser det viktigt att inte idag göra saker som hindrar ett framtida energisystem som bygger på förny FORUM 12/7 bara resurser. Det är en trög process och den börjar med omdirigering av forskningsprojekt. Forskningen om nya reaktorsystem har skurits ned. I stället koncentrerar man sig på decentraliserade system som bygger på sol och vind och biomassa. Forskare säger att drygt hälften av den energi som Sverige använder år 2 000 kommer från förnybara resurser. Men det behövs tillskott av kol och naturgas, tror ministern.

Vi måste fråga oss: vilken förbrukning av energi är acceptabel?

Olof Johansson frågar: Vilken förbrukning av energi är rimlig i framtiden? Han svänger alltså på problemet. I stället för att undra hur vi kan producera den energi vi behöver (underförstått, så mycket som möjligt) frågar han: vad är en tillåtlig förbrukningsnivå? Han säger att vi måste ha klarat ut vad som är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt innan vi tar beslut om hurudan förbrukningen ska vara. Det är viktigt att kräva att vi kan lösa problemen minst i den takt vi skapar dem. — Den här synpunkten finns redan i produktlagstiftningen. Den som producerar varorna ska ta ansvar för avfall etc. Olof Johansson vill alltså styra det framtida produktionssystemet och boendet. Hur? — Man kan använda ekonomisk stimulans tex för dem som vill förbättra sina bostäder energitekniskt. I byggnation kan man komma ned till halva energiförbrukningen. Men omsättningen är långsam, 50—75 år. Och här krävs en ny generation av kunniga byggmästare och energitekniker. — Man kan använda restriktioner. Det går alltid lättare innan man gått och låst sig i ett visst system. — Ransonering — men det är en mycket byråkratisk metod som helst ska undvikas. — Tendensen i Sverige är att flytta över produktionen från de energikrävande branscherna som träförädling, stål- och varvsindustrin samt cementindustrin som = tillsammans drar 2/3 av industrins totalförbrukning av energi, till mindre energikrävande branscher som tex verkstadsindustrin. — Vi måste också veta, att om vi vill ha arbete åt alla får vi inte använda energi till att slå ut arbetskraften. Ständigt högre lönekrav är en fara, det innebär samtidigt högre förbrukning och konsumtion. Minister Johansson, som talade vid ett publiceringsetiskt seminarium vid Hangö sommaruniversitet, konstaterade att det finns ett svenskt program för 13 kärnkraftreaktorer, men Forts på sid 6 13

Utgiven i Forum nr 1977-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."