Utgiven i Forum nr 1978-09

Växelflak sparar pengar

Forum 1978-09, sida 15, 24.05.1978

Taggar: Teman: transport

Växelflak sparar pengar

Ar växelflak lösningen på transportproblemen till lands? Helsingin Kaukokiito Oy har som tills vidare enda företag satsat på systemet, och har nu ca 130 växelflak i bruk med 17 transportenheter. Satsningen har visat sig vara riktig. Efterfrågan på denna transportform ökar hela tiden, oc överstiger idag kapaciteten.

Idén är löjligt enkel: det är billigare att ha flaken att stå, än bilarna, och allra billigast om flaken passar olik transportmedel.

WP” I princip är det alltså fråga om en typ av container, som passar både lastbilar och järnvägsvagnar. Förrän systemet togs i reguljärt bruk, utreddes lönsamheten genom en SITRA-stödd undersökning senaste år. Man kartlade de funktionella och ekonomiska aspekterna genom experimenttrafik med 20 växelflak på linjer mellan huvudstaden och Lahtis, Kotka och Tammerfors. Den största kostnadsbesparingen uppnåddes på Lahtis-linjen — hela 15,5 procent.

Systemets anatomi

Växelflaksystemet så som Kaukokiito förverkligar det omfattar en växelflakkombination och själva flaken, som fungerar som både transport- och lagerenheter. Målsättningen är att € höja bilarnas driftsnivå Ö öka användningen av kombinera de transporter (bil/tåg) minimera s k mellanbehandling effektivera transporterna och ök rationaliseringsgrade jämna ut toppar i lagerarbetet passa in i chaufförernas arbetstidslag.

Vävxelflaksystemet skiljer sig från systemet med fasta flak bla genom att det kan fungera dygnet runt. En kombination med fast flak kan utnyttjas endast en del av dygnet, genom att rörelsefriheten begränsas av lastnings- och lossningsoperationer, samt av lagrens och fabrikernas öppethållningstider.

— Ett kännbart plus för växelflaksystemet är att det kan betjäna alla materialfunktioner, säger ekonom Matti Rantanen vid Kaukokiito. — Växelflaket kan fungera som temporärt lager, som förpackning och som försäljningsenhet.

Växelflaken lämpar sig för största delen av de varor som transporteras i godslinjetrafik. Bulkvara är idealisk.

Undantag finns också: exempelvis över 6 m långa försändelser ryms

FORUM 9/7 inte i växelflak. Så fasta och öppna flak har inte spelat ut sin roll.

Efterfrågan ökar

Kaukokiito tillhandahåller växelflaktransport på ett tiotal linjer, och nätet kommer att växa i den takt förhållandena medger.

— Erfarenheterna är synnerligen positiva, säger Matti Rantanen. — Vi var själva överraskade av den efterfrågan och det stora intresse vårt nya system rönte. Men redan SITRAundersökningens rapport utvisade, att systemet motsvarar de olika intressegruppernas förväntningar.

Både de ekonomiska och de funktionella fördelarna är imponerande: — Investeringarna i körredskap och utrustning decimeras med en tredjedel, och de direkta kostnadsinbesparingarna per varuton är ca 14 procent, konstaterar ekonom Rantanen. — På investeringssidan betyder det i praktiken, att ett medelstort transportföretag med 20 bilar behöver 7 kombinationer mindre, och mätt i pengar innebär det nära 3 miljoner mark.

Den främsta funktionella fördelen är att systemet är mångsidigt, och fyller olika behov effektivare än en kombination med fast flak.

Inga konkurrenter — ännu

Genom att Kaukokiito ville utreda skillnaderna i pris, material, hållfasthet mm har man hittills beställt växelflaken från sju olika företag bilkarosseribranschen.

Tillsvidare har inget annat transportföretag nappat på idén. Men kostnadstrycket i branschen är hårt, och alla lösningar som medför bättre lönsamhet är välkomna. Konkurrens är bara en tidsfråga.

I synnerhet om kunderna börjar kräva denna transportform i större skala, vilket förefaller troligt.

— Vi tror ganska mycket på växelflak, berättar Timo Toppinen, chef för Kesko Oy:s transportbyrå, — Tillsvidare har vi använt denna transportform på Helsingfors-Kotkalinjen, och på de närmaste månadernas program står växelflaktransport också till våra kontor i Villmanstrand och Lahtis. Denna transportform blir billigare för oss, genom att den blir billigare för transportfirman, och det främsta pluset är tidsbesparingen.

— En fördel med det nya systemet är också att leverantören, mao vi själva, lastar växelflaken, medan enligt andra system transportfirman sköter det. Nu vet vi att lastandet sker precis som vi vill ha det gjort, även om det betyder mera arbetstimmar — å andra sidan syns det ju i form av lägre fakturering från transportfirman.

Växelflaksystemet sina begränsningar — Det är ju fråga om rätt stora enheter, påpekar Timo Toppinen. — Därför är växelflaktransport inte lönande annat än då flaken kan fyllas helt. Vi har transporter från centrallagret i Helsingfors till kontoren i andra städer; där utökas ofta försändelsen med varor från kontoren, och går sedan vidare till distributionslagren. Denna mellanlastning gör det oekonomiskt att använda växelflak för hela transporten från centralkontoret till distributionslagren. Men för transporter från en ort till en annan och med full last är växelflaken en utmärkt lösning.

har givetvis

Utgiven i Forum nr 1978-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."