Utgiven i Forum nr 2008-11

Växthusgas sprids då platt-tv tillverkas

av Ragnhild Artimo Forum 2008-11, sida 44, 27.11.2008

Taggar: Teman: klimatförändring

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

VÄXTHUSGAS LÄCKER UT.

Gasen kvävetrifluorid som “bidrar till uppvärmningen används bland annat vid tillverkningen av tv-apparater med platt » skärm.

NR 11 260 växthusgas sprids då platt-tv tillverkas

RAGNHILD ARTIMO TEXT

Det finns fyra gånger mer kvävetrifluorid, NF3, i atmosfären än man trott. Mätningar utförda år 2006 pekade på mindre än 1200 ton det året. Forskare vid UNIVERSITY OF CALIFORNIAS OCeanografiska institut har med ny analysteknik visat att gasmängden i själva verket redan då var 4 200 ton, och i år är 5 400 ton. Den ackumulerade koldioxiden i atmosfären beräknas i dag uppgåtill3 000 gigaton.

Det kaliforniska teamet under ledning av RAY WweIss Och JENS MUEHLE har analyserat luftprov lagrade de senaste 30 åren, och resultaten visar en stigande kurva för NF3-halten.

Den nuvarande NF3-nivån i atmosfären bidrar visserligen till den totala globala uppvärmningen med endast 0,04 procent. Men genom att NF3 är 17 000 gånger mer ‘uppvärmande’ än koldioxid ger ökningen anledning att utreda hur NFz3-utsläppen kunde bromsas.

NF3 - som ersätter fluorkarboner, vilka i sin tur visat sig förstöra ozonskiktet - används framför allt inom elektronikindustrin. Vid pro > KVÄVETRIFLUORID VÄRRE ÄN CO, rogenfluorid) är e tör till atmosfärens uppvärmning.

vävetrifluoridens atmosfärl räknas till runt 740 år. sm Denyaste analysmetoderna har visat att rifluoridhalten i atmosfären är gånger högre än man hittills antagit.

Z duktion av exempelvis tv-apparater med platt “skärm rymmer en del av gasen och samlas i atmasfären. Den växande industri som använder NF3 beräknas inom ett par år behöva runt 8 000 ton på årsnivå. Det innebär ökade utsläpp av denna potenta växthusgas. NF3-nivån är högre pånorra halvklotet.

Genom att NF3-utsläppen vid tidpunkten för uppställandet av Kyotoprotokallet betecknaes som mycket marginella, och deras ‘bidrag’ till den globala uppvärmningen bedömdes som obetydliga, täcker avtalet inte denna gas. Men forskarna anser med facit i handen att kvävetriuorid bör inkluderas i framtida miljöavtal. Gasens långa ‘atmosfärlivstid” i kombination med den ökande efterfrågan på bland annat platt-tv gör det angeläget att reglera dess användning. För industrin är det av vikt att hitta ersättande produktionsmetoder. Exempelvis LCDskärmar kan i dag tillverkas med miljövänligare metoder, och väntas småningom ersätta plasmaskärmar.

Utgiven i Forum nr 2008-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."