Utgiven i Forum nr 2008-05

VD:ar tror egna bolagetklarar konjunkturen

av Mats Kockberg Forum 2008-05, sida 14, 22.05.2008

Taggar: Personer: Anders Berg Teman: företagande

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

GALLUP

NR 5 2008

VD:ar tror egna bolaget klarar konjunkturen

IH Prognos-Forum, Cheferna för de finländska storbolagen räknar med att situationen fortsätter oförändrad för det egna företagets del under de följande sex månaderna. Synen på landets ekonomi är däremot avsevärt dystrare.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEX ill vårens långkörare i den ekonomiska deT:: har hört frågan om vi står inför e konjunkturnedgång, och om denii så fall blir lång och hur djup dykningen kan väntas bli. Resultaten från FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIKS egen gallup Prognos-Forum visar att de finländska storbolagscheferna för tillfället ser positivt på det egna företagets utsikter, men är rätt pessimistiska när det gäller utsikterna för Finlands ekonomi.

Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten på uppdrag av Forum imånadsskiftet april/maj 2008. Prognos-Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största företagen i Finland. Resultaten framgår på sidan till höger.

EVLI BANKS analyschef ANDERS BERG drar av resultaten i vårens Prognos-Forum slutsatsen att utsikterna för de finländska storbolagen är stabilt positiva.

Av de tillfrågade vd:arna anser 42 procent att den allmänna ekonomiska situationen iFinland kommer att försämras under den följande halvårsperioden. 52 procent räknar med att situationen bibehålls på nuvarande nivå. Enligt Anders Berg avspeglar resultaten signalerna om en internationell avmattning som i första hand drivs av en ökad finansiell oro.

Företagsledarna ser däremot avsevärt mer positivt på det egna företagets framtidsutsikter. 52 procent räknar med att bolagets fakturering kommer att öka under de följande sex månaderna medan 44 procent bedömer att faktureringen bibehålls på nuvarande nivå. Siffrorna är nästa exakt de samma som i den förra gallu pen som gjordes i början av november 2007.

”Den finansiella oron förefaller endast ha påverkat de finländska och nordiska bolagens efterfrågan i begränsad omfattning” säger Anders Berg.

När det gäller vd:arnas planer på att nyanställa personal har vissa förändringar skett jämfört med hösten 2007. Andelen vd:ar som planerar att nyanställa har ökat från 30 till 35 procent. Samtidigt har andelen vd:ar som avser att minska personalstyrkan ökat från 15 till 20 procent. 45 procent av vd:arna bedömer nu att personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå.

”En viss tendens till ökad försiktighet kan märkas när det gäller personalsituationen. Orsaken är sannolikt den internationella oron på finansmarknaderna samtidigt som orderböckernaär starka och affärsåtaganden måste uppfyllas” anser Berg.

a g [=] S ad kö I S 3 [=]

Den fjärde frågan i enkäten gäller vd:arnas syn på företagets allmänna policy för tillfället. Svaren visar att de finländska storbolagen är fortsatt offensiva. 55 procent konstaterar att bolagets policy är offensiv, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med hösten 2007. Endast n procent bedömer policyn som defensiv, vilket är exakt samma andel som på hösten 2007. Av vd:arna beskriver 34 procent policyn som avvaktande.

Prognos-Forum utförs som en webbaserad undersökning som administreras och analyseras av Interpersona. Av de tillfrågade vd:arna svarade 18 procent på enkäten. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan starten år 1993 och detta är den 30:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet oktober/ november 2008. Resultaten presenteras inovembernumret av Forum.

Utgiven i Forum nr 2008-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."