Utgiven i Forum nr 2012-03

Vem sitter i styrelser?

av Placering Forum 2012-03, sida 31, 29.03.2012

Taggar: Teman: styrelsearbete

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2012

Lars Hassel är professor iredovisning vid Åbo Akademi.

Det är viktigt att förstå hur olika personlighetsdrag och egenskaper förstärks i en grupp när strategiska beslut ska fattas.

Vem sitter i styrelser?

Forskningen i gränssnittet mellan redovisning och finans har börjat intressera sig för vilka individer som företräder aktieägarna i börsbolagens styrelser och konsekvenserna av detta för ägarstyrning, risktagande, redovisningskvalitet och i slutändan det ekonomiska utfallet.

Numera intresserar man sig inte bara för styrelsens sammansättning och formella kompetens, utan forskningen försöker också komma åt styrelsemedlemmarnas personlighetsdrag och hur detta kan påverka risktagande och resultat som en del av ägarstyrning. Det upplevs som viktigt att förstå styrelsens innersta väsen, hur olika personlighetsdrag och egenskaper förstärks i en grupp när strategiska beslut skall fattas.

Det är väl ingen som tror på att de rundhänta incitamentsystemen skulle få ledningen och styrelsen att arbeta mera osjälviskt för ägarnas intressen med sänkta agentkostnader som följd. De företagsskandaler vi upplevt då ägarstyrningen misslyckats får nog i slutändan läggas på styrelsens och dess medlemmars konto.

En ny forskningshypotes gör gällande att den högsta ledningen och styrelsen inte sällan bemannas av narcissister och rent av psykopater. Dessa individer ger en illusion av att vara framgångsrika ledare och attraheras till positioner som ger både makt

Det va lighetsdrag tar större risker och har sämre kontroll över händelser och bidrar till en sämre fungeran de ägarstyrning, En del ser finans- och skuldkrisen som en följd av den personliga girigheten med oetiska drag och bävar för att det är just dessa individer som får i uppdrag att rensa upp efter krisen, Lämpliga studieobjekt finns inte bara i fängelser utan lika väl på Wall Street.

Jag tillhör en grupp forskare som försökt förstå vilken roll de personliga dragen hos styrelsemedlemmarna har för god ägarstyrning. Vi har haft tillgång till information om de brott som aktiva styrelsemedlemmar i svenska börsbolag (SIX 300) begått. Vi intresserade oss bara för allvarligare brott som lett till fängelsestraff. Vi gjorde då det djärva antagandet att det oetiska riskbeteendet i det förflutna är ett personlighetsdrag som också senare i livet färgar de beslut man fattar. Beroende på olika typer av brott kunde man teoretiskt på en grov skala dela in de kriminella i sensationssökare och psykopater. Det var överraskande att en fjärdedel av styrelsemedlemmarna i svenska börsbolag var tidigare brottsdömda och att det fanns bolag där alla styrelsemedlemmar fanns i brottsregistret.

Vi ser det som allvarligt om medlemmar med ett kriminellt förflutet får en stor andel av styrelseposterna i ett börsbolag. Det visar sig nämlige och belöning.

Robert D. Hare beskriver psykopater som ”mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuldeller ångerkänslor”.

Forskningen gör nu gällande att ledare med dessa person överraskande att en fjärdedel av styrelsemedlemmarna i svenska börsbolag var tidigare brottsdömda och att det fanns bolag där alla styrelsemedlemmar fanns i brottsregistret.

att dessa bolag inte bara har lägre vinster utan också högre volatilitetivinsterna.

I dessa bolag tar man inte heller i tid fram dåliga nyheter iredovisningen, Lönsamheten och redovisningskvaliteten är i regel sämre. Det visar sig också att dessa bolag är benägna att ta större miljörisker och inte lika öppet vill redovisa för sina miljöåtaganden.

Det kan vara farligt om dominanta psykopater ger styrelser hög riskaptit med utebliven ekonomisk utdelning till ägarna. a

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."