Vi åker tåg eller gör vi?

av Henrik Sonck Forum 1981-10, sida 08, 03.06.1981

Taggar: Personer: Panu Haapala Teman: tåg

SJ sanerar

Vi åker tåg — eller gör vi?

Ett problem för SJ är att tågen utnyttjas så ojämnt. Fjärrtågen har sina veckoslutstoppar och lokaltägen sina rusningstider. Det ger låg nyttjande grad i genomsnitt, konstaterar överdirektör Panu Haapala vid Järnvägsstyrelsen,

Folk som åker tåg är nöjda med sitt fortskaffningsmedel. Problemet för SJ är hu man skall övertyga fler människor om att de vi I I det.

€ Statsjärnvägarna kan peka på glädjeämnen i statistiken över fjolårets verksamhet. Intäkterna för järnvägstrafiken ökade snabbare än kostnaderna och lönsamheten förbättrades m a o både för persontrafiken och godstransporterna.

I fråga om godstransporterna sattes ett nytt rekord: sammanlagt 30 milj ton gods transporterades, jämfört med 27 milj ton senaste rekordår 1974.

Persontrafiken uppgick till 3,2 miljarder personkilometer. vilket också är rekord. Man får gå så långt tillbaka i tiden som till år 1945 för att komma till föregående rekordnotering. Ökningen i personkilometer var 6 procent i fjol jämfört med året innan.

SJ:s produktivitet ökade med 10 procent 1980. Det totala trafikarbetet ökade med 11 procent. men samtidigt ökade driftspersonalen med bara 1,2 procent.

Men statistiken har sina dystra sidor. Ekonomin är – och kommer väl alltid at vara — ett problem. Visserligen blev underskottet av — driftsverksamheten mindre än året innan, d v s 169,6 miljoner mk före avskrivningar, men då ökande avskrivningar på driftskapitalet beaktas var underskottet för 1980 drygt 498 Mmk.

Enligt förordning bör SJ bla ”idka järnvägstrafik och annan därmed förknippad transportverksamhet”, och dess ekonomi bör skötas “enligt sunda företagsekonomiska principer så att man bevakar både inrättningens lönsamhet och samhällets allmänna intressen”.

Lokaltrafiken saneras

Ett särskilt problembarn för SJ har varit den lokala persontrafiken på landsorten. Medan både fjärrtrafiken och Helsingforsområdets persontrafik uppvisade ökande passagerarsiffror (+4 respektive +6 procent). minskade antalet resor med rälsbuss i den övriga närtrafiken med 20 procent från 1979 will 1980.

Dessa rälsbussar motsvarar inte längre dagens krav. Samtidigt som de börjar vara uttjänta och det uppstår behov av ny material, har SJ ställt sig frågan hur lokaltrafiken borde skötas i framtiden.

Med detta problem för ögonen har en kommitté sammansatt av företrädare för

SJ och trafikministeriet sammanställt en rad rekommendationer för hur persontrafiken kunde saneras.

Planen omspänner perioden fram till och med år 1987 och innebär drastiska ingrepp på lokaltrafiken utanför Helsingforsregionen. En stor de! av lokaltågen på landsorten borde läggas ned och ersättas med buss eller taxi. på andra avsnitt skulle restiden förkortas genom att mindre betydande stationer ”pensioneras”, förslår kommittén bl a.

Av de nästan 40 miljoner resor som gjordes inom hela persontrafiken i fjol gällde endast 2,2 miljoner lokala resor med rälsbuss. Andå beräknas dessa resor stå för mer än en femtedel av SJ:s hela underskott. Omfattningen av denna förlust står inte i proportion till behovet, anser kommittén.

Höga enhetskostnader

Jämförelser mellan olika trafikmedel ger vid handen att kostnaderna per tågresenär är relativt höga då antalet passagerare per enhet är lägt. Är antalet passagerare i medeltal under åtta visar sig taxi vara det fördelaktigaste. Då antalet passagerare är mindre än 90 visar bussarna de lägsta kostnaderna. Tåget har alltså för stor kapacitet för att sköta trafiken i glesbygderna.

Enligt kommittén måste man i framtiden se de lokala persontransporterna som en helhet där tågens roll skulle vara att sköta snabb trafik mellan tätorter och förbindelsetrafik till fjärrtågen.

Vid prov med snabbare lokaltåg har det visat sig att passagerarantalet ökar märkbart då medelhastigheten höjs från nuvarande 40—45 ull 70—75 km/h genom att stationer slopas på vägen.

Underskottet blir ändå — trots saneringen — stort fastän förlusterna beräknas minska. Detta rimmar inte med SJ:s allmänekonomiska principer. Kommittén anser emellertid att lokaltrafiken måste stödas I enlighet med bestämmelserna om Statsjärnvägarnas samhälleliga ansvar. I SJ:s statuter heter det att medel bör budgeteras för att täcka extrautgifter.

En del av den summa som inbesparas genom att flera lokaltåg upphör kunde användas till att arrangera ersättande trafik med buss och taxi. Enligt kommitténs beräkningar skulle kostnaden fö (Fortsätter på sid 10)

FORUM 10/81

Utgiven i Forum nr 1981-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."