Utgiven i Forum nr 1981-07

Vi vill ha fler utlänningar hit: Säljdrive på bred front

av Henrik Sonck Forum 1981-07, sida 24-25, 15.04.1981

Taggar: Teman: turism

Vi vill ha fler utlänningar hit: Säljdrive på bred front

De finländska turistföretagen på incoming-sidan ser ljust på situationen inför årets högsäsong. Bokningsaktiviteten har varit livlig. Nu vänder rese- och kongressarrangörerna sina blickar redan mot 1982 och börjar förbereda nästa steg. Och den här gången rör det sig om en verklig storsatsning: Finland Purpuri Travel Market 82 — ett säljseminarium dit 300 utländska researrangörer inbjuds och där alla våra viktigaste företag i branschen delar p e Antalet utländska turister som besökte Finland 1979 var nästan lika stort som vårt lands sammanlagda befolkning. Erligt statistik från Centralen för turistfrämjande kom 3,7 miljoner utlänningar hit ifjol. Det var en ökning med 6 procent jämfört med året innan.

Av utlänningarna var majoriteten från Sverige, d vs 74 procent. 84 procent av utlänningarna kunde hänföras till kategorin fritidsturister.

Finlands turistbalans har normalt visat ett överskott. Bara en gång under 1970-talet gav den inkommande turismen mindre än vad de finländska turisterna själva förde ut. Det var år 1977, då underskottet i turistbalansen var 3 Mmk enligt Finlands Banks statistik.

År 1980 ökade turismen in till Finland kraftigare än vad ökningen var i OECD-länderna i genomsnitt. Inkomsterna av turismen uppgick enligt preliminära siffror till ca 2500 Mmk och utgifterna till ca 2200 Mmk. Alltså ett överskott på omkring 300 Mmk.

En viss känsla av att stampa på stället har varit rådande bland incoming-sidans olika företag under senare hälften av 1970-talet. Men den känslan börjar vara förbi, det är de flesta eniga om. Förhandsbokningarna för 1981 tyder p 2 värdskapet.

att vi får ett gott turistår. Turismen till Finland beräknas öka 7—9 procent räknat i övernattningar, uppger turistcentralen.

De ekonomiskt kärvare tiderna sätter emellertid sina spår också på resandet, och år 1982 väntas inte bli lika bra enligt dagens prognoser. Turismen till Finland kommer att öka med 3 procent 1982, tror turistcentralen.

Bred satsning

Som ett ambitiöst initiativ för att behålla och förbättra vår position som rese- och kongressmål har därför branschens företag enats om en gemensam aktion nästa år.

Sedan slutet av 60-talet har det hållit sk Finland Workshops, där turistcentralen som koordinator har fört samman mindre grupper finländska och utländska researrangörer i säljfrämjande syfte. Liknande säljåtgärder har emellertid börjat förekomma allt tätare överallt, ofta har de gått på varandra. Konkurrensen har blivit allt hårdare, och företagen inom turistnäringen har känt ett direkt behov att finna nya vägar.

Tanken på en brett upplagd och annorlunda kampanj, där alla de viktigaste rese- och kongressatrangörerna är med, väcktes ursprungligen av Finnair. Flygbolaget hörde sig för hos de resebyråer som har incomingturism på programmet samt hos de största transportföretagen. Också = turistcentralen kom med i bilden.

FORUM 7/81

Antalet övernattningar i inkvarteringsställen” 1979 och 1980

Hemland

Finlan 1979 1980 Förändring Y 4728 31 5 150 419

Sverige Västtyskland Sovjetunionen Norge

USA Storbritannien Schweiz Danmark Holland Frankrike Italien Österrike Japan Spanien Kanada Beigien Övriga länder

B Sammanlag 529 930 293 825 158 778 101 094 95 682 7B 472 62 398 47 053 50 062 43 599 24 005 17 698 22 588 15013 16 228 12971 154 00 569 321 311 653 176 911 119 117 84 927 82 539 71417 49138 48 355 46 866 30 306 23459 22 602 16 256 14 433 13 990 162 10 1723 404 1843 393

A+B Sammanlag > Hotell, motell, resandehem Källa: Statistikcentralen

En kommitté bildades bestående av företrädare för Finnair, turistcentralen, Finnlines, Silja, Viking, Polar Hotels and Restaurants, Area och Kanta-Hämeen Matkailutoimisto. Polar har fullmakter att tala för alla övriga hotellkedjor, och Area är resebyråernas representant i kommittén. Kanta-Hämeen Matkailutoimisto är med som bevakare av landsortsföretagens intressen. I slutet av februari var så de preliminära planerna klara för ”Finland Purpuri Travel Market 82”.

Evenemanget hålls 30.3—2.4 i Finlandiahuset nästa vår. Det blir ett marknadsföringstilfälle på hög professionell nivå. En inbjudan går ut till 300 utländska researrangörer i 20 länder som har Finland på sitt program och som samtidigt är viktiga samarbetsparter. Med finns gamla etablerade kontakter, men också sådana som är potentiellt betydande för oss.

Reklambyrå medverkar

Hela kampanjen är minutiöst upplagd av reklambyrån AC-mainos. I slutet av april skickas en första omgång direkt post till de utvalda researrangörerna i utlandet. En ny postning går i september, och i januari 1982 får de sin tredje omgång ”Purpuri-post”.

Också namnet Purpuri är reklambyråns produkt. Turistföretagen ville hämta namnimpulser utifrån, och bland olika alternativ ansågs Purpuri vara det mest lockande. För finländare ger det associationer av folktradition, musik — något

FORUM 7/8 6451 718 6 993 81 som givetvis inte utlänningarna kan uppfatta på samma vis. Men man räknar med att ”Finland Purpuri” för branchens folk hemma och utomlands i framtiden skall framtona som varumärke för en högklassig turistmarknadsföring.

De finländska arrangörerna presenterade planerna för företagen i branschen nyligen. En inbjudan att vara med gick ut till ett femtiotal resebyråer med incoming-avdelningar, till kongress- och mötesarrangörer och till transportföretagen. Responsen blev omedelbart god. Vid den första informationen kom det genast nästan 50 anmälningar.

Finland Purpuri-evenemanget följs sedan upp särskilt i varje målmarknad. Eventuellt fortsätter man med liknande stora säljkampanjer vart annat År, kompletterade med mindre workshops däremellan.

Incoming-avdelningar Purpuri-projektet är visserligen den största turistsatsningen hittills, men ändå bara en åtgärd bland många andra i incomingverksamheten. Resebyråerna och kongressarrangörerna = fortsätter förstås som förut med att utveckla sin enskila marknadsföring. Men möjligheterna väntas vara avsevärt bättre efter Purpuri-kampanjen. Incoming-byråernas marknadsföring går normalt ut på att ge utländska researrangörer information om sin verksamhet. Men det viktigaste är dock alltid att hålla de personliga kontakterna med de utländska samarbetsparterna vid liv. Det finns bara ett fåtal resebyråer landet som enbart sysslar med att förmedla och sälja resetjänster i Finland till utlandet. Många har hand om både incoming och outgoing turism, och de största byråerna har särskilda avdelningar för incoming.

Av de 50 resbyråer som tillhör Finlands resebyråförening — totalt finns det närmare 140 resebyråer — uppger sig ca hälften sköta också incoming.

Endel har också särskilda avdelningar för turism från Sovjetunionen till Finland. Denna turism är emellertid så annorlunda uppbyggd, att man inte brukar tala om den i samband med incoming.

Kongresser

En viktig del av turismen utgör kongressverksamheten. Kongresskunder är kända som spenderare av bästa sort. En kongress som samlar tusen deltagare ger orten 2,5 Mmk.

I fjol samlade huvudstadsregionen ca 15 500 kongressdeltagare, fördelade på 120 kongresser. Det var då fråga om internationella och nordiska kongresser, men deltagarsiffran upptar både utlänningar och finländare.

I år väntas antalet kongresser vara mindre, omkring 80, men deltagarna beräknas uppgår till över 22 000. Detta främst tack vare evenemanget Pentecostal European Conference, arrangerat av Salem-kyrkan, som ensamt samlar 15 000 deltagare. Ett par tusen av dem kommer från utlandet.

Hotellkapacitet finns det. Turistcentralen varnar för att bygga ut den sidan mer. Nu gäller det närmast att sanera och förbättra där det behövs. Kongressutrymmen behövs inte heller utöver de existerande, anser man. De kongressutrymmen som finns på olika håll i landet har generellt sett varit underutnyttjande.

För kongressarrangörerna skulle det vara bra att slå sig i samarbete på de avlägsna marknaderna, och sedan då konkurrensen på hemmaplan blir aktuell låta kvalitetsfaktorer bli utslagsgivande.

Inom branschen har det bl a uttryckts önskemål om en gemensam centralorganisation som skulle få och kanalisera hjälp också från stat och kommun.

Huvudstadsregionen har en egen kongressbyrå, Helsingin kongressitoimisto. I vintras tog Centralhandelskammaren initiativ till ett landsomfattande organ, Finnish Convention Bureau, som nu håller på att konstituera sig.

Enligt kongressarrangörerna kan den ha goda utsikter att lyckas som centralorgan för branschen under 80-talet. Men förutsatt att den inte blir ett rent ämbetsverk, utan en förening som siktar på effektivt och praktiskt säljarbete, och i vars styrelse siter representanter för företagen, oavsett var finansieringen sedan kommer ifrån.

Henrik Sonc 25

Utgiven i Forum nr 1981-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."