Utgiven i Forum nr 1988-11

Vindkrafti praktiken

av Urpo Kaila Forum 1988-11, sida 27, 16.06.1988

Taggar: Teman: vindkraft

Vindkraft

Text: Urpo Kaila

I praktiken

Vindkraft är en pålitlig energikälla även i finska förhållanden. Tekniken finns redan. IVO:s kraftverk i Kopparnäs ger ström till riksnätet. Små lokala kraftverk säljer bra. Men kan vindkraften bli ett verkligt energialternativ? Det är en ekonomisk - och ekologisk — fråga.

matran Voimas vindkraftverk i Kopparnäs har varit i bruk i knappt två år. Denna sommar skall Handels- och industriministeriet få en rapport om driftens resultat. För projektet svarar diplomingenjör Hannu Ollila på IVO. Verksamheten övervakas av en grupp som består av representanter från handels- och industriministeriet, IVO, Meteorologiska Institutet, Statens tekniska forskningscentral VTT och Vindkraftföreningen. IVO:s projekt om vindenergi startade med vindmätningar på fyra orter: Gustavs, Kimito, Rimito och Kopparnäs i Ingå. Följande skede var sedan att starta provdriften av ett vindkraftverk i en ekonomiskt relevant storleksklass. Kraftverket i Kopparnäs har en nomineill effekt på 300 kW. Den genomsnittliga årsproduktionen ligger på ca 400 MWh när den genomsnittliga vindhastigheten är 6 m/s. Nu leverar kraftverket ström till riksnätet.

Dansk teknik

På basen av offerter beställde IVO kraftverket Windane 31 av Dansk vindteknikk A/S. Modellen var då en av de största serietillverkade kraftverken i världen.

Kraftverket vestår av ett 32 m högt ståltorn och en trebladig rotor. Bladen är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. Eftersom bladlängden är 30,8 meter blir kraftverkens totalhöjd hela 51 meter.

Ett blad väger 1,5 ton. Hela rotorns vikt är 9,7 ton. Man kan vrida rotorn och ändra på bladvinklarna med hjälp av hydraulik. Styrsystemet är mikroprocessorbaserat.

— Ifjol hade vi ännu vissa problem med driften. Ett programmeringsfel tvingade oss att stänga kraftverket för drygt två månader. Även rekordkölderna gav vissa problem. I år räknar vi med att kraftverket kan utnyttjas betydligt bättre, säger Ollila.

En generator ger en nominell effekt på 300 kW och en spänning på 3 X 380 V.

Kraftverksprojektet har en totalbudget på ca 5 miljoner mark. Själva kraftverket kostade drygt två miljoner mark. Projektet har fått samhällsstöd.

6 m/s

Kraftverket sätts I funktion när vindstyrkan överskrider 5,5 m/s. För den nominella ef FORUN, 11/198 fekten 300 kw krävs vindar på 14—25 m/s. Rotorn stoppas när vindstyrkan överskrider 25 m/s.

Kraftverket står på Rävberget i Kopparnäs, drygt 100 meter från vattenlinjen och 16,5 meter ovanför havsytan. Platsen har lämpliga vindförhållanden och var dessutom sedan tidigare i IVO:s ägo.

Klippans topografi ger en s k speed upeffekt d v s en ökad vindhastigheten uppe på berget. Vinden är jämn och stadig när den når rotorn. På denna höjd är den 9enomsnittliga vindhastigheten ca 6 m/s.

På Kopparberget i ingå reser sig IVO:s 51 meter höga vindkraftverk. När vindhastigheten överskrider 14 mås ger kraftverket en effekt på 300 kW.

Karl Augustson importerar mindre vindkraftverk som lämpar sig för egnahemshus och sommarvillor.

De dominerande vindriktningarna på Kopparberget är sydväst och syd. Nordostan är en oförmånlig vind för kraftverket. Lyckligtvis är denna vindriktning tämligen sällsynt, sannolikheten är under 10 procent.

Vindmätningarna utförs med Vaisalas automatiska vindmätningssystem. För ändamålet har IVO rest ett torn får att kunna registrera vinden på den höjd som rotorn är. Apparaturen tar prover var fjärde sekund och lagrar varje timme mini- och maximivind samt tio minuters genomsnitt.

Augustsons alternativ

Små enheter och decentralicerad produktion är nyckelord för alternativ energiproduktion. Karl Augustson Ab i Tenala importerar små kraftverk för t ex enskilda hu — Vår minsta modell kostar oa 5 000 mark. Då får man ett kraftverk och en mast för rotorn.

Kaftverket räcker bra till för energiförsörjningen på sommarstugan. Med hjälp av en industriackumalator och en omformare för 220 V får man ström t ex till en mikrovågsugn, säger VD Kalle Augustson, som är en av Finlands vindkraftentusiaster.

De små vindkraftverken marknadsförs I Norden under namnet Baltic Energi men de kommer ursprungligen från företaget Rut land Ltd i England.

Baltic 50 ger t ex en uteffekt på 50 W och en laddningsström på 4,5 A vid 9,8 m/s Rotorn är sexbladig och den är gjord av kolfiber. Generatorn är inkapslad och s g s servicefri. Vid extrema vindar svänger kraftverket ur arbetsposition.

— Finland borde satsa betydligt mera på vindkraft. Vi kunde producera upp till 10 procent av vår energi med denna miljövändliga’ metod. ” Stora = kraftverk på 200—300 kW utanför. den österbottniska kusten skulle vara en bra lösning, säger Augustson.

Energifrågan är ett hett tema, speciellt när trycket för det femte kärnkraftveket ökar. Energiaktivisterna anklagar industrin för att slå blådunster i folks ögon. Industrin ser aktivisterna som emotionella och idealistiska amatörer.

— Det är mycket betänkligt att vindkraftprojektet sker i IVO:s regi. Det borde vara någon opartisk institution, t ex VTT som skulle ta ansvar för projektet. Energibolag som IVO och Neste har egna intressen att bevaka, säger Augustson.

— Det vore utmärkt om andra institutioner än IVO skulle komma med egna vindkraft. Det är viktigt att man är realistisk när man talar om vindkraft. I sista hand är ju vindkraft en ekonomisk fråga: hur mycket är man beredd att betala för ren energi. Produktionspriset har under det första skedet varit över en rmark/kWh. Men när serieproduktionen av kraftverken blir vanligare kan man kanske komma till priser som är mindre än 40 p/kWh, säger Ollila. e

Utgiven i Forum nr 1988-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."