Utgiven i Forum nr 1973-11

Volvos produktionsteknologi en framtida exportvara?

av Lars Heikel Forum 1973-11, sida 14-16, 20.06.1973

Taggar: Bolag: Volvo Teman: flygplan

Volvos nya provbana har ett omfattande bansystem, som sträcker sig över en yta på 700 hektar.

Volvos produktionsteknologi en framtida exportvara 9 VOLVOKONCERNEN höll den 8 maj en unik visning för 250 inbjudna journalister från Nordamerika och hela Europa. För första gången presenterades koncernens hela mobila produkt Av Forums utsände ing Lars Heikel RED.

Provbaneområdet ligger ca 10 km utanför Borås och är ett koncentrat av alla typer av vägar och marker. Den totala investeringen uppgår till 46 miljoner kronor inklusive en andra byggnadsetapp på 6 Mkr som skall vara klar i juli 1974. De viktigaste banorna inom området är huvud- eller höghastighetsbanan, komfortbanan, livslängdsbanan, anläggningsbanan, cirkelbanan, kurvkörningsbanan och friktions- och backbanorna.

1 program på en gång. Och detta skedde vid invigningen av Volvos nya 700 hektar stora provanläggning som döpts till HÄLLE Det är främst vid bygget av den 6,2 km långa ovalformade huvudbanan som man mött intressanta tekniska problem och tvingats prova nya lösningar. Man har ställt mycket höga krav på banornas kvalitet och tillåter inga sättningar och tjälskador i framtiden. Man valde en ny byggmetod som innebar att man grävde sig ned till fast botten under mossen och byggde upp vägbanken från denna nivå med sprängda bergsmassor. Vägbankarna sammanpressades med en 15 tons

Forum 11/197 vibrerande vält, den största som för närvarande finns på marknaden. Där banan gick igenom mossmark grävdes mossen. Först lades stora sprängstensvallar längs banans sidor, sedan schaktades mossen ur och torven slängdes på andra sidan vallarna. Vallarna fungerar nu som fångdammar och förhindrar att vattnet i mossarna utanför rinner in på vägområdet. Genom denna byggmetod elimineras de första årens sättningar, som inte kunnat undvikas, om man byggt vägen på traditionellt sätt genom att fylla mossen med sprängsten och sedan lägga asfalt på. Nu ligger på sina ställen vägnivån upp till sju meter under mossens ursprungliga ytnivå.

Vid asfalteringen av de starkt doserade och dessutom konkavt rundade kurvorna med höga toleranskrav stod man åter inför svåra tekniska problem. Man fick konstruera en helt ny typ av maskin för asfaltbeläggning. Maskinen har en krökningsradie som ställts in helt efter kurvans lutning och regleras med hydraulsystem. Den drogs fram längs banan med två vältar, en uppe på banvallen och en nere i innerdelen av banan. Asfalten lades nu direkt på det grova, pressade makadamunderlaget för att förhindra att den rann ner i banans innerdel.

En annan ovanlig vägbyggnadsmetod valdes för den ytterom banstängslet, till stor del över mossar, gående 11 000 meter långa bevakningsvägen. Vägen är främst avsedd för trafik med motorcykel och jeep. Här lades direkt på mossen en polypropylenväv. Plastväven är oerhört stark och mycket tålig mot tryck och vassa kanter. Ovanpå väven tippades ett lager krossad sten och ytan utjämnades slutligen med ett lager grus.

Några data om denna gigantiska provbana. Huvudbanan, som har fyra körfält, är alltså 6 200 meter lång, bredden på de 900 meter långa raksträckorna är 36 meter och bredden i kurvorna 28 meter. Här kan man köra en provbil med en hastighet av 200 km/h utan att behöva vrida på ratten i de väldoserade kurvorna. Livslängdsbanan är asfaltbelagd och 1700 meter lång samt 7 meter bred. Anläggningsbanans längd är 750 meter, bredd 4,5 meter. Den har pucklar och andra påkänningsmönster som databehandlats så att tex en lastbil som körs längs banan utsätts för alla slag av vridningar som kan uppstå vid byggnadsarbeten och transporter. Sedan har vi komfortbanan med en längd av 2100 meter och bredden

Viggen kröner huvudet på koncernchef Pehr G Gyllenhammar med skotskrutig tofskeps.

Forum 11/1973

Huvudbanan på Hällered är dimensionerad för körning med lastvagnar i upp till 120 km/h.

RR

Processorn Volvo BM 800 är en enmansbetjänad terränggående hjulmaskin där kvistningen sker med två knivmattor och kapnings- samt sorteringsarbetet är helt automatiserat.

7 meter. Här har ett 20-tal testmönster byggts in i vägbanan för mätning av bilens komfortegenskaper. Friktions- och backbanorna är 135 meter med en tillfart på 200 meter. Backbanorna har tre olika grader av lutning, 16, 20 och 30 procent. Högfriktionsbanan är uppvärmd med värmeslingor och lågfriktionsbanorna har ett ytlager av hal epoxiplast och kan vattenbesprutas med en sprinkleranordning. På dessa banor, som omväxlande bjuder på allt från bästa motorväg till värsta tänkbara lerrännor och saltvattensgropar, får man fram skador och svagheter hos alla mobila enheter genom livslängdsprov som det i normal trafik skulle ta flera år och 10 000-tals mil att upptäcka. Allt som rullar på dessa banor är maxlastat. Komplicerade och detaljerade instruktioner specificerar körningen som kontinuerligt följs upp i inspektioner. Ett invecklat system av urverk, räkneverk, timräknare registrerar allt som händer under körningen. För uppföljning av karossdeformationer har ett unikt system för optisk mätning utarbetats. Haverier och störningar rapporteras direkt till konstruktörer för omedelbar åtgärd och alla informationer lagras också på data. Banverksamheten sysselsätter idag ett 40-tal personer.

Volvos sex huvudproduktionslinjer

Vi har till först och störst AB Volvo, Personvagnar vars omsättning i fjol uppgick till 59 procent av koncernens totala omsättning. 75 procent av försäljningen omsattes på exportmarknaderna. Totalt tillverkades 234 000 personbilar vid före Vänd 1 tagets fabriker i Göteborg, Belgien, Kanada, Malaysia och Australien.

Sedan kommer vi till AB Volvo, Lastvagnar -— ett av Europas ledande i branschen. Exportandelen är även här stor, omkring 74 9/9. Produktprogrammet sträcker sig från fordon med 6 tons totalvikt upp till långdistansekipage dimensionerade för drygt 100 ton. Dieselmotorutvecklingen satsar här på bla raka sexcylindriga, turboöverladdade aggregat med effekter från 150 hk till 330 hk DIN. Till lastvagnsavdelningen hör även den för första gången uppvisade nya terrängbilen, 4141, som svenska armén kommer att ta i bruk.

Den tredje avdelningen bär namnet Bussar och Kollektiva transporter. Inom denna sektion fäster man nu huvudvikten vid de allt svårare trafiksituationerna i speciellt tätorterna. Man satsar på en utökad bussverksamhet och även på kompletta trafiksystem som kan ge lösningen för den totala persontransportapparaten. Drygt 809/) av avdelningens bussar exporteras.

Så har vi Volvo BM AB som är ett pionjärföretag inom entreprenad, lantbruk och skog. Här satsar man hårt på en utvidgad export och komponentsamarbete med andra tillverkade. I entreprenadmaskinprogrammet ingår lastmaskiner, dumpers, väghyvlar, kranar, grävare och sopmaskiner. På skogsmekaniseringens område har troligen företaget kommit längst av alla. Skogsmaskinen Volvo BM 880 är en ensambetjänad jätte som kvistar och kapar förut fällt virke med en effekt motsvarande 15 yrkesskogsarbetares. Vid demonstrationen föll skogen så man hade en känsla av att 700 hektars provområdet ej förslår för mer än ett par veckor.

Produktions- och utvecklingstoppen inom koncernen nås troligen av Volvo Flygmotor AB, Det nya svenska militärplanet Viggen tilldrar sig idag mycket stort internationellt intresse och konkurrerar på marknaden med franska Mirage och USA:s Cobra. Turbojetmotorn RM8 till Viggen är helt a i naturens frid, i nya kurs- och mötesservice specialiserade hotell.

Förutom hotellservice är i Ert bruk många möjligheter till fritidssysselsättningar och framtör allt den rena naturen. :

Lepolampi fritidshotell o 46 dubbel, 23 enkel och 3 rum för tre personer e kursutrymmen för 395 personer e restaurang, bastu, bastukabinett Adress: Nupuri telefon 90-868 311

Keurusselkä fritidshotel (öppnas med förstorade utrymmen hösten -73) e 62 dubbel och 3 enkelru + restaurang för 136 personer, diskotek, bastu e kursutrymmen för 250 personer

Adress: 42760 Keurusselkä telefon 943-43 013

Närmare uppgifter erhålles av Lomaliitto r.y. Andra linjen 17, 00530 Helsingfors 53, telefon 90-716 422

TMALITTO r 16

Volvofabrikat. Den är idag den kraftigaste militära turbojetmotorn i produktion i västvärlden. På programmet finnes även vätskeraketmotorn VR35S för robot 05, som är huvudvapen för Viggen. Flygmotor bygger även på en speciell hydraulisk konstruktion med en maskin som har en unik typ av sfäriska kolvar. Ytterligare kan nämnas, att Europas största charterbolag, Sterling Airways och SAS låter överse sina jetmotorer hos Flygmotor.

Till sist omnämner vi i korthet den sjätte avdelningen, AB Volvo Penta. Avdelningen har sannolikt världens mest omfattande marinmotorprogram. Det finns inte mindre än 33 olika modeller från 10—356 hk. Här exporteras 83 ?/o av den totala produktionen till mer än 100 länder.

Koncernens hela omsättning i fjol var 7,3 miljarder kr. Totala antalet anställda uppgick till 44 800, varav 37 700 i Sverige.

Nya utländska investeringar

Kanske blicken ut mot stora världen har varit en så naturlig sak för Volvo, då ju exporten utgör en så stor del av koncernens omsättning, att investeringar utomlands har varit nästan ett faktum. I Storbritannien förvärvades i fjol 75 “/o av aktierna i Aisla Trucks Ltd, och härigenom fick man ökad kontroll över lastvagnsförsäljningen. Med franska Peugeot och Renault har Volvo samarbete på komponenttillverkningssidan och en gemensam produktion av motorer för personvagnar. I Gent i Belgien beräknas det nya centrallagret för reservdelar bli färdigt under 1973. Detta lager skall i första hand svara för reservdelsförsörjningen inom EG. På lastvagnssidan är samarbete igång med DAF, SAVIEM och KHD. Det mest noterade är förvärvet av 339/0 av aktierna i Van Doorne’s Personenautofabriek DAF B. V., Holland. Här var man mycket nyfiken bland journalisterna vad detta skall innebära för nya kombinationer. Koncernledningen teg dock på denna punkt som muren.

Volvoaktiens introducering på Londonbörsen i fjol bör även ses som ett led i internationaliseringen och strävan till att öka kännedomen om koncernen i finansiella och kommersiella sammanhang utomlands. Antalet aktieägare är nu omkring 100 000

Trafiksäkerhet och miljövänlighet är framtidens melodi

Volvos framgångar genom åren kan i hög grad tillskrivas företagets satsning på kvalitet och säkerhet. Investeringen av 220 miljoner kronor i Volvos Tekniska Centrum och satsningen på säkerhetsbilen VESC (Volvo Experimental Safety Car) är kända, Här bör även nämnas Volvo Flygmotors framställning av utrustning för industriell processgasrening. Brännaren bygger på samma teknologi som en efterbrännkammare till en jetmotor och många giftiga gaser förbränns upp till 100 9/0.

Vi kanhända utvidgar några sektorer, sade koncernchefen Pehr G Gyllenhammar, men vi vill hållas inom detta samma område. Vi planerar att reducera den relativa betydelsen av personbilssektorn men vi planerar en stadig tillväxt av densamma. Vi skall öka kapaciteten på maskinsidan som varit en flaskhals för oss. Den kommersiella fordonssektorn tror vi skall gå en stor framtid till mötes och stora satsningar skall göras på nya idéer för kollektiva trafiksystem. Marinmotorsektorn får ökad betydelse med den tilltagande fritiden och en breddning av Flygmotors civilsida är igång, Den nya produktionsteknologin är en innovation som bör ha goda förutsättningar att bli en exportvara för Volvo. Det har någon gång sagts, att den begränsade hemmamarknaden och den extremt stora exporten skulle vara vår Akilleshäl. Jag ser det som vår styrka. Därför att grunden för detta företag är baserad på förmågan att driva denna världsomfattande handel, Styrkan fås, tror vi, av att arbeta på olika marknader och att så bli härdad i konkurrensen och gå en god framtid till mötes. DO

Forum 11/1973

Utgiven i Forum nr 1973-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."