Wien är också forskarcentrum

av Maria Planting Forum 1981-08, sida 13-14, 06.05.1981

Taggar: Personer: Gerhard Fink Orter: Wien Teman: forskning

Wien är ocks forskarcentru & Österrikes huvudstad är en naturlig placeringsort för det ansedda Wiener Institut för Internationale Wirtschaftsvergleiche, WII’W eller ”the Vienna Institute” som man i korthet refererar till. Här. om någonstans, är platsen att studera öst-väst-ekonomi och handel…

WIIW är ett forskningsinstitut som främst koncentrerar verksamheten på att studera den ekonomiska utvecklingen i östeuropa och på att jämföra SEVekonomierna med de västeuropeiska ekonomierna.

— Vår uppgift är att studera de olika socio-ekonomiska systemen, att jämföra dem och att bidra till en så objektiv förståelse som möjligt av de ekonomiska realiteterna i öst och väst, framhåller chefen för WIIW, Dr Gerhard Fink, i sann vetenskaplig anda.

— Vi söker förutsättningar för närmare samarbete mellan länder och grupper av länder med olika ekonomiska och sociala system genom vår forskningsverksamhet och genom att samarbeta med andra forskningsinstitut både i öst och väst, framhåller han.

Från avdelning till institut

Tidigare utgjorde WII’W en avdelning inom det anrika österrikiska institutet för ekonomisk forskning, Österreichisches Institut för Wirtschaftsforschung. Sedan 1973 fungerar den tidigare forskningsavdelningen som ett separat institut på egen budget som t ex i år uppgår till ca 10 M ATS (dvs ca 2,73 M FIM). Budgeten finansierar institutets dagliga verksamhet. därutöver anslås tilläggsbudgeter för de konferenser man arrangerar.

Dr Fink framhåller att institutet är en non-profit organisation som finansiellt backas upp av den österrikiska staten, staden Wien, Österrikes nationalbank samt ett antal andra banker och finansiella institutioner.

En titt i medlemslistan för institutets förvaltningsråd bekräftar saken: listan toppas av Wiens borgmästare som ordförande och består av ett femtiotal medlemmar — här finner man kända namn på prominenta bankchefer samt representanter för landets politik och ekonomi.

Innan institutet ombildades till en fristående enhet, stöddes det som forskningsavdelning ekonomiskt bl a av Ford Foundation. Enligt Dr Fink var det stöd

FORUM 8/81

Var annars borde det forskas i de ekonomiska relationerna mellan SEV-länderna och västvärlden, om inte i den stad som utgör världens centrum för öst-väst-handel och -ekonomi — i Wien?

Största delen av andra vårningen vid Österrikes institut för ekonomisk forskning inhyser det fristående institutet för jämförande ekonomi — Wiener Institut får Internationale Wirtschaftsvergleiche.

man då fick det som gjorde det möjligt att starta ett system med ”gästande forskare” från östländerna. Före år 1973 hade ett drygt 30-tal forskare och akademiker från östländerna inbjudits till Wien för perioder mellan 6 månader och två år.

Systemet har fortsatt och Dr Fink är särskilt nöjd över den kommunikation hans institut kunnat upprätthålla mellan öst- och väst-forskare.

— Den möjlighet vi har att arbeta på gemensamma forskningsprojekt med våra kolleger från östländerna har gett oss en unik inblick i varandras ekonomier och samhällsskick, säger Fink. Själv ser han fram emot att ännu i vår fortsätta på ett i fjol påbörjat projekt med en kollega från Ungern, en forskningsuppgift som går ut på att finna en ekonomisk input-output-modell för Ungern.

Om svårigheterna med den gemensamma forskningen säger Fink — Vi måste givetvis vara medvetna om att våra gästande forskare från öst vill åka tillbaka till sina egna länder då projekten är slutförda och att de sålunda inte kan publicera precis allt på det sätt som t ex jag själv kan göra. Men vi har funnit olika sätt att publicera våra forskningsrön, utan att våra gäster råkar i svårigheter.

Han nämner som exempel rön som han publicerat tillsammans med en polsk forskare som gäller handeln mella Österrike och Polen och ett annat projekt som ännu är i planeringsstadiet — också det ett polskt-österrikiskt samarbete med syfte att kartlägga öst-väst-handelns framtidsperspektiv.

Det är naturligt att institutets forskning främst koncentreras på områden som gäller Österrikes handel med östländerna. men studerar man listan över tidigare forskning är det uppenbart att de flesta projekten också är av intresse för andra länder än enbart Österrike. Wien är visserligen en naturlig handelsplats för öst-väst-handeln — naturligare än Finland någonsin kan bli bara t ex med tanke på vårt geografiska läge — men intresset för handeln mellan öst- och västländerna är ingalunda österrikarna förbehållet.

Gerhard Fink medger att den finländska handeln med östländerna och då framförallt med Sovjetunionen är mycket intressant. men tillägger samtidigt att den pga sina många särdrag inte kan tjäna som direkt modell för andra länder. Också det är en av orsakerna till att Helsingfors knappast kommer att bli ett likadant handelscentrum som Wien.

Nya projekt I WII’W:s arbetsprogram för perioden 1981—383 finner man flera intressanta exempel på planerade eller delvis redan påbörjade forskningsprojekt. Tyngpunkterna ligger inom fem olika (vänd 13

L — Vår uppgift är att ra olika socioekonomiska system och att bidra till en så objekti förståelse som möjligt av de ckonomiska realiteterna i öst och väst, framhåller WII’W:s chef Dr

Gerhard Fink.

områden: den ekonomiska utvecklingen i SEV-länderna och Jugoslavien, studier i interregionala ekonomiska förhållanden, ekonomiska jämförelser mellan öst- och västekonomierna, energi samt statistisk information.

Enligt Dr Fink kommer forskningen inom energisektorn, dvs studier som skall kartlägga nuläget och framtidsperspektiven inom energisektorn, att bli allt mer framträdande. I forskningsplanerna ingår bla studier om utvecklat energisamarbete i Europa mellan öst och västländerna.

Bland de jämförande studierna som skall genomföras under treårsperioden, finner man projekt som går ut på at jämföra löner och inkomster i öst och väst samt ledarskapsproblem i olika länder.

Tillsammans med utrikeshandelsinstitutet i Warszawa skall WIIW studera strukturell anpassning i öst-väst-relationerna. Vad har skett, vilka problem kämpar dagens öst-väst-handel med och vilka är framtidsutsikterna? Ett försök att finna och utveckla en gemensam nämnare, alltså.

Egna publikationer

Det är inte bara de ovannämnda —staten, staden och finansinstitutionerna -—- som finansierar institutets verksamhet. Ca en fjärdedel av budgeten förtjäna genom att WIIW accepterar företag och institutioner som är intresserade av öst-väst-relationer som medlemmar samt genom att publicera forskningsrapporter, skriva artiklar och ge ut böcker.

Medlemsavgiften, 10 000 ATS per år (knappa 3000 FIM), är en form av prenumeration på institutets tryckalster samtidigt som den ger tillgång till institutets omfattande bibliotek i Wien samt berättigar till deltagande i en årligen återkommande endagskonferens om ekonomisk utveckling i SEV-länderna och Jugoslavien.

Institutets publikationsverksamhet är omfattande; varje månad utkommer tidningen ”Mitgliederinformation” som är avsedd för medlemmarna och innehåller regelbundna analyser av den ekonomiska utvecklingen i SEV-länderna samt kommentarer, forskningsrapporter, statistiska handböcker — kända är Comecon Data och Comecon Foreign Trade Data — samt andra böcker som baserar sig på forskningen.

De flesta av institutets publikationer säljs världen över i bokhandlar och vem som helst får också beställa dem. För medlemmarna tillhandahåller man också listor över redan publicerade verk och forskningsrapporter samt konsultering i frågor som gäller östekonomierna — förutsatt att den forskning som behövs redan har blivit utförd. Institutet utför också forskningsuppdrag. men det är konsultverksamhet som kostar.

Maria Planting

HUR SKALL DU HITTA DE RÄTTA NYCKELPERSONERNA?

FÖRETAGETS FRAMGÅNG BEROR PÅ DESS NYCKELPERSONER.

En av företagsledningens viktigaste uppgifter är att hitta och välja ut de rätta nyckelpersonema.

Trots att man i allmänhet rätt sällan utser nyckelpersoner inom företaget, är detta så gott som utan undantag en långvarig och dyrbar process. Enbart den tid foretagets ledning använder för detta val kostar mycket pengar. Och i den dagliga verksamheten står behandlingen av ansökningarna och kandidaternas intervjuer ofta i vägen för de mest brådskande ärendena.

ATT SÖKA OCH VÄLJA NYCKELPERSONER HÖR TILL PA-KONSULTERNAS DAGLIGA UPPGIFTER. Våra konsulter har specialiserad sig på chefsrekrytering

Namn

Planerar Du att komplettera Din organisation inom den närmaste framtiden? Då kan Du ha stor nytta av ett kort samtal med 085. Det kostar ingenting, men det kan hjälpa Dig att lösa Dina problem. Du får kontakt med oss genom denna kupong eller per telefon 174099.

DO Sänd närmare uppgifter om val av nyckelpersoner. OC Tag kontakt med mig så att vi kan komma överens om ett personligt sammanträffande.

de onödiga utgifter som valet av nyckelpersoner medför. Företag

Vi tar till exempel hand om annonseringen och den preliminära behandlingen av ansökningarna, vi intervjuar lämpliga kandidater samt utför en personlighefsanalys med den internationella PAPI-metoden, som beskriver den intervjuades personlighet, ledaregenskaper samt ambitioner

Uppdraget kan också vara mera omfattande och förutom de ovannämnda uppgifterna till exempel innehålla en utredning om ändemålsenligare avlöningssätt och lönesystem.

ALLA NYCKELPOSTER BESÄTTS INTE GENOM ANNONSERING. Det är ofta skäl att även utnyttja andra, mera personliga metoder, som vi med ett gemensamt namn kallar “Executiv search”. Vi berättar gärna mera om dessa metoder, då Du tar kontakt med oss.

Uppgift inom företaget

Företagets adres | | | I I I | | | och kan därför befria Ditt företag från det rutinarbete och | | | | | | | I | | | |

Telefon

PA International: Finland Oy

Högbergsgatan 41 A, 00130 Helsingfors 13 tel. 174099

Klipp ut och returnera i ett kuvert. Tack.

Utgiven i Forum nr 1981-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."