Utgiven i Forum nr 1986-01

Billig exporthjälp

av Peter Liskola Forum 1986-01, sida 14-15, 23.01.1986

Taggar: Teman: export

TILL SALU: i BILLIG EXPORTHJALP

Hur skall ditt företag — litet eller stort — köra igång eller utvidga sin export till nya marknader? Ett gott knep är att utnyttja handelssekreterarna och Finlands Utrikeshandelsförbund. Utrikeshandelsförbundet ger uppgifter om vad de finländska handelssekreterarna på sina 58 kontor runt omkring i världen kan göra för dig.

andelssekreterarna står till tjänst H med uppgifter om marknaden och dess möjligheter. De åtar sig också konkreta uppdrag att förbereda enskilda affärer. Administrativt är handelssekreterarna underställda utrikesministeriet, sektionen för exportfrämjande, men de praktiska frågorna sköts av Finlands Utrikeshandelsförbund, som det lönar sig att ta kontakt med. Förbundet har ett omfattande källmaterial som inbegriper bl a företagsregister, information om tullar, handelsprocedurer, skeppnings- och importbestämmelser, samt information om utländsk rätt. Förbundet har också en egen marknadsdatabas med internationella databanker som komplement.

Från kartläggning och kampanjer till etablering

Till handelssekreterarnas uppgifter hör allt från kartläggning av marknaden till etablering av dotterbolag och försäljningskonto 1 utomlands. Sekreterarna har information om marknaden och handelskutymen i sitt stationeringsland.

De bistår också med att skaffa fram modeller och varuprov, samt med att ordna besöksprogram och konferenser. Till uppgifterna hör också att sköta kontakter till potentiella representanter, distributörer, kunder och myndigheter.

Att ordna exportfrämjande kampanjer är heller inte främmande för handelssekreterarna. År 1984 behandlade handelssekreterarna 480 sådana uppdrag.

Totalt fick de finländska handelssekreterarna ca 23 000 uppdrag år 1984 av drygt 22 000 uppdragsgivande företag. Men vad kostar då de olika uppdragsformerna 80 procent av uppdrage är avgiftsfria

För att effektivera exportfrämjandet infördes och ändrades vissa avgifter för uppdra Handelssekreterarna på odd kontor runtom i världen hjälper finländska företag att komma in på nya marknader.

gen år 1983. Sedan dess har det totala antalet uppdrag minskat, men däremot har innehållet i dem kvalitativt förbättrats. Det är dock skäl att notera att endast en femtedel av uppdragen varit avgiftsbelagda. Således är största delen av handelssekreterarnas serviceverksamhet avgiftsfri.

Det allmänna exportfrämjandet, såsom lokala förfrågningar och utredningar, eller projektuppföljning och kampanjverksamhet, är | regel avgiftsfritt. Avgiftsfria är också uppdragen som en handelssekreterare kan sköta inom loppet av en timme.

De olika serviceformerna har indelats i tre avgiftsklasser Ö små tjänster eller småuppdrag Ö uppdrag 9 långvariga uppdrag

Små tjänste eller småuppdrag

När handelssekreteraren förmedlar uppgif ter som baserar sig på ”färdiga” data elle sköter mindre uppgifter som hör till det all männa exportfrämjandet, uppbärs en avgif på 150 mark, om ärendet kan skötas på 1— timmar. Dessutom får uppdragsgivaren st för kostnader som eventuellt föranleds a tjänster som utförs av utomstående.

Typiska småuppdrag är + förmedling av uppgifter ur addressregister och färdiga marknadsundersökninga 1/1986 FORUN | information om importbestämmeiser € förmedlingar av förfrågningar och offer Antal uppdragsgivande företag

Antal uppdrag

Handelssekreterarnas uppdrag år 1984

Uppdragen fördelade sig enligt typ på följande sätt 1. Förfrågningar om marknader, export- och importbestämmelser, handelskutym och efterfråga 2. Besöksprogram och konferense 3. Exportfrämjande kampanje 23 06 4. Bedömning av marknadsföringsmöjligheter samt utvärdering av marknadsföringsmedel och verksamhetsforme 5. Projektbevakning 6. Förfrågningar om Finlands exportutbu 7. Övrigt, såsom statistik, prover, broschyrer o dy tjänster som eventuellt måste anskaffas av en utomstående.

ter Om uppdraget tar över 3 arbetsdagar (2 bistånd vid etablering av dotterbolag och försäljningskonto förberedandet av och/eller deltagande i förhandlinga val av representant, dock inte för uppgörande av enbart firmalisto resor tillsammans med representanter för uppdragsgivaren

Tekniskt bistånd för 150 mark i timmen

Vid sidan av uppdrag och små tjänster kan företagen få tekniskt bistånd t ex i form av tolkning, översättning och renskrivning. Detta kostar 150 mark per timme. Företagen kan också använda handelssekreterarnas kontor som tilifälliga mötesoch utställningsutrymmen, ifall sådana utrymmen finns till förfogande. Detta kostar i regel 150 mark per gång eller per dag. För över ett veckolångt utnyttjande finns skilda bestämmelser. Peter liskola € förmedling av efterfråge- och prisuppgifter

Egentiiga uppdrag

Med egentliga uppdrag förstås sådana tjänster som tar Över fyra timmar Ii anspråk eller som i övrigt kräver större ansträngningar av handelssekreterarkontoret. Uppdragsavgiften är 750 mark och dessutom uppbärs kostnaderna som föranleds a timmar) i anspråk uppbärs en avgift på 75 mark för varje ny tredagarsperiod som in leds.

Typiska uppdrag är 2 produkt- eller företagsorienterade marknadsutredninga € varuvisningar på handelssekreterarkontoret eller i andra utrymme Ö uppläggning och deltagande i mera omfattande program med företagsbesök

Intresserad”av export? Kontakta då: i

Suomen Ulkomaankauppaliitto —

Finlands Utrikeshandelsförbund Arkadiegatan 4—6 00100 Helsingfor tel 90-895 91 (växel)

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI

Aktiva

Finansieringstillgångar Inhemska fordringar

Kassa och fordringar has Finlands Bank . . Specialdepositioner i Finlands Bank Fordringar hos andra banker … .

Checkräkr kredit

LIN Krediter i utländsk valuta . .

Betalningslörmedling. . . …. a Övriga finansieringstillgångar — ..

Utländska fordringar l utländsk valuta I mark ooo. ‘Omsättningstillgångar Utländskt mynt . Masskuldebrev -…….. Övriga omsättningstillgångs Investeringstillgångar Masskuldebrev . ……… Aktier och andelar —

Fastigheter och fastighetsaktier…

Anläggningstillgångar och övriga utgilter med lång verkningstid

Maskiner och inventarier…

Övriga anläggningslillgångar och utgifte med lång verkningstid Skatter ere sa na Löner och sociala utgifter Övriga utgifter

För direktionen Jaakko Lassila Martti Korhonen

FÖRUN, 1/1986

Månadsbalans den 30 november 1985 Passiva Främmande kapital Inhemska skulder Checkräkningar … Depositioner . .

512 905 620,62 1900 055 248, — 458 993 210,22 1377 313 847.095 671 151 959,80 24 072 298 935,26 8 180 103 788,48 995 899 059,71 399 858 663,65

Skulder till andra banker Skulder till staten Debenlurelån . Betalningsförmedling Övriga skulder

Ulländska skulder I utländsk valuta I mark ….oo. Debenturelån . .

Räntor och övriga inkomster

Reserveringar ………..

Eget kapital

Aktiekapital…

Reservfonder ….. Värderegleringsfond Dispositionafond … .

14 493 009 273,21 283 651 B26,6 32 371 792,13 2 258 665 093,15 13 780 627, 4 212.450 614,14 221.978 31490 457 288 58748

Vinst från lidigare år… ….

997 629 144,95 2 322 997 266,53 281 248 809,3 - 590 478 855,5 - 66 833 531,84 801 333 297,49 344 401 330,6 65 944 498 798,56

Ansvarsförbindelser 23 527 136 119,—

Depositioner i utländsk valuta Skulder till Finlands Bank… . ..

2 BOS 611 218,80 «19459 941 912,15 2025 450 147,95 2078 905 700,84 745 378 395,1 89 148 387,11 200.000 000, — 1749 123 B54,3 5 440 682 087,7 22 641 817 693,82 B40 072 123,82 1754 260 000,— 1968 639 929,01 1112 402 940,4 2100 000 000,— 491 571 010,09 582 424 922,6 76 569 264,68 1499 210,2 65 944 498 798,66

För förvaltningsrådet Markku Mannerkoski

Martti Harv 15

Utgiven i Forum nr 1986-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."