Utgiven i Forum nr 1993-13

Britt-Toyota blir effektivast i Europa

av Christian Schönberg Forum 1993-13, sida 08-09, 14.10.1993

Taggar: Teman: bilar

Britt-Toyota blir effektivast i Europa

Christian Schönberg

Japanska Toyota stärker greppet om sina marknadsandelar i Europa och blir i samma veva allt mer europeisk.

Den nybyggda toppmoderna biltfabriken i Burnaston, England producerar redan nästa år 100000 enheter och kommer enligt planerna att öka kapaciteten till det dubbla inom ett par år.

Produktionen av Carina sker, börjande från den råa plåten, till största del i Burnaston. Bilen närvarande till 60 pocent europeisk. ill 80 procent mot slutet av år 1994.

monteringskedijan är på rött plats i rätt tid.

r 1962 importerades den första Toyotan till Europa. I dag endast drygt trettio år senare sköter 3542 återför säljare om att världens tredje största bilfa briks produkter finner ägare i 22 europeiska länder. De japanska märkenas totala an del av den europeiska marknaden är 11, procent. 2,5 procent bär Toyotas emble på motorgrillen.

Koncernens strategi accepterar varken status quo eller rollen enbart som exportör av japanska bilar, utan riktar sig nu allt mera mot produktion av “europeiska japaner” på ort och ställe inom marknadsområdet Europa.

Frågan huruvida det var riktigt välbetänkt att satsa på en så stor investering mitt i en djup europeisk lågkonjunktur, besvaras med att beslutet var helt i sin ordning eftersom Toyota siktar på längre tidsperspektiv än endast några år i taget. Satsningen gick lös på 840 miljoner pund och är den största japanska investeringen i Storbritannien någonsin.

England låg bäst till

Det var enligt Yukihisa Hirano, VD i Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd, flera faktorer som ledde till att koncernen tog beslutet att bygga den nya fabriken just i England. Deis utgör landet i sig ett tillräckligt stort marknadsområde och har sen gammalt en egen biltillverkningstradition, vilket i sin tur innebär att antalet potentiel ime konceptet garanterar att alla delar la underleverantörer bedömdes vara tillräckligt. Vidare ansågs förbindelserna melIan England och det övriga Europa vara goda, i synnerhet när tunneln under den engelska kanalen blir trafikabel. Utöver den rent praktiska och fysiska argumentationen var samarbetsintresset från det engelska etablissemanget sida av avgörande betydelse. Burnaston nära Birmingham med goda vägförbindelser i alla vädersträck erbjöd företaget ett generöst tilltaget landområde som möjliggör expansion också på sikt. Förutom att el- gas- och vattentillgången befanns vara lättillgänglig fanns det också en stor del tekniskt skolad arbetskraft i området. Nittio procent av de 20000 personer som sökte jobb när etableringen annonserades bor inom en radie av 50 km från fabri 3 En ljus och snygg arbetsomgivning, öppen infor mations och personliga påverkningsm ligheter ökar arbetsmotivationen och i hela fabrikens samlade slutresultat.

Ivtända ken. För närvarande är antalet anställda 1350 men enligt långsiktsplaneringen kan personalstyrkan överstiga 3000 om ett par år. Montörernas medelålder (12 procent är kvinnor) ligger på en nivå något över 30 år.

Blir Burnaston

Europas effektivaste? Jämsides med fabrikens långt drivna automatiseringsnivå tillämpas filosofier som i mångt och mycket skiljer sig från det man är van vid i Europa. Toyota sticker heller inte under stol med att siktet är inställt på att bli Europas effektivaste produktionsanläggning. Produktionsfilosofin bygger på en noggrann kvalitetsövervakning och är densamma oberoende om bilen tillverkas i Japan eller England. Fortlöpande skolnin av personalen skall i harmoni med såväl inspirerande arbetsomgivning som -rutiner höja effektiviteten till planerad produktivitetsnivå.

För närvarande är det endast Toyota Carina E som tillverkas vid fabriken. Förutom motorn som levereras från motorfabriken 130 km därifrån och beställda delar från underleverantörerna, sker produktionen i sin helhet i Burnaston. 60-80 procent av delarna har europeiskt ursprung medan resten bl.a. axlar levereras från Japan. Automatiska svetsrobotar sköter om 90 procent av svetsarbetena. Just-in-time systemet som dirigerar de monteringsfärdiga delarna till produktionslinjen drar ned lagringsbehovet praktiskt taget till noll.

Den mänskliga faktorn

Det vilar på produktionsdirektören Alan Jones axlar att få hela det komplexa systemet att fungera. Han inte bara talar om öppenhet och förtroende i alla riktningar. han genomför också teorierna i praktiken.

— Det har visat sig att de bästa resultaten uppnås genom att varje enskild medarbetare känner sig motiverad i sitt arbete och att han i egenskap av medlem i gruppen tar ansvar för inte bara sitt eget utan också för hela fabrikens samlade slutresultat, säger Jones. mycket övertygande — vi för en öppen informationspolitik som bygger på ömsesidigt förtroende.

— vi undviker att “söka syndabockar” om någonting går fel — vi söker i stället gemensamma lösningar på hur saker kunde göras bättre. Enligt det s.k. “Kaizen”-systemet kan varje medarbetare komma in med förbättringsförslag gällande produktion eller egna arbetsförhållanden. Den här detaljen förbättrar såväl arbetetskvalitet som -säkerhet samtidigt som effektiviteten ökar.

Aven samarbetet med fackorganisationerna har enligt Jones löpt friktionsfritt eftersom bolaget gått in för en öppen diskussionslinje och valt bort den konfrontationspolitik som så ofta lett till försämrat slutresultat. Också kontakten till byborna sköts helt öppet. Förhandsinformation om exempelvis kommande tunga transporter genom byn eller andra för befolkningen viktiga händelser ges i god tid.

Utvändigt skiljer sig Burnastonfabriken, förutom sin testbana, inte nämnvärt från dagens modern-trista storindustrikoncept. Inomhus råder däremot en anmärkningsvärt trivsam stämning bland personalen inom de långt självstyrda produktionsenheterna. fjärran från den patriarkaliskt toppstyrda ledarfilosofi som så länge präglat stämningarna i vårt karga industriklimat.

Miljöskyddsfrågor har haft en framträdande plats i planeringen. Helt freonfria ämnen används i produktionen, exempelvis är bilarnas grundfärg vattenlöslig och som energikälla nyttjas naturgas.

Toyotas brittiska satsning är inte den enda i koncernens europeiseringshistoria. Under de fem senaste åren har Toyota investerat över 8,4 miljarder mark inom marknadsområdet däribland ett tekniskt centrum. skolnings- och designbaser samt ett nytt centrallager i Bryssel. För närvarande bygger koncernen ett nytt huvudkontor, även i Belgien. .

Utgiven i Forum nr 1993-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."