Utgiven i Forum nr 2010-04

Datorer som mäklare

av Patrik Lindfors Forum 2010-04, sida 07, 29.04.2010

Taggar: Teman: aktiehandel

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Datorerna står för en växande del av aktiehandeln på börserna. De snabbaste och bäst programmerade datorerna tar hem de största vinsterna när de tekniska kunskaperna blir viktigare än de ekonomiska.

Datorer som mäklare

Taktiehandel är snabbheten avgörande. På den punkten är datorn över lägsen människan, och därför står datorerna idag för över hälften av aktiehandeln i USA.

De stora börsbolagens aktier handlas i många fall på ett antal olika börser. Det leder till att det tillfälligt kan uppstå små skillnader i priset på samma aktie på olika börser, Superdatorerna kan programmeras att upptäcka dessa skillnader, och på några mikrosekunder köpa aktien där den är billigare och sälja den på en börs där priset är högre. Vinsten per aktie är ytterst liten, men eftersom handelsvolymerna är enorma blir den sammanlagda vinsten stor.

Hur lönsam den datoriserade aktiehandeln är beror framför allt på två faktorer: hur snabba datorerna är och hur väl programmerade de är för att dra nytta av prisskillnader på värdepapper.

I detta sammanhang är det inte kunska Tema i detta nummer: Finan » I dettanummer av Forum har vi finans som tema, Nedan ett urval av de kolumner och artiklar som ingår inumret » Nicholas Anderson skriver i sin kolumn Privat ekonomi’ på sid 12 att det som krisdrabbade länder främst behöver är disciplin med finanserna. » På debattsidorna (s. 14-15) skriver Johan Hultkrantz om de synnerligen stora attitydskillnadernamellan Finland och Sverige när det gäller att återbetala bostadslån.

» Vår korrespondent i USA, Leif Bergström, skriver på sidorna 22-23 att den amerikanska aktiemarknaden utgår från att krisen är över.

» Hankenprofessorn Tom Berglund ger på sidorna 26-28 sin syn på de lärdomar som kan dras av finanskrisen.

» Mikaellngberg beskriver i sin Konjunktur-kolumn på sid 31 sin uppfattning om läget inom banksektorn efter finanskrisen.

» I Placering-kolumnen på sid 32 skriver Ander pen om marknaden och enskilda bolag som är det avgörande. Tyngdpunkten ligger på det tekniska, att programmera algoritmer som spårar upp prisskillnader snabbare än konkurrenterna.

Den datoriserade aktiehandeln är ett fenomen som det på lagliga grunder inte finns orsak att stoppa eller begränsa eftersom det främst handlar om att utnyttja de prisskillnader som uppstår på marknaden, Datorerna kommer därför sannolikt att stå för en växande andel av värdepappershandeln i framtiden.

Datorerna kommer däremot inte, åt minstone på ett bra tag, att ersätta de placerare och förvaltare som använder en lämplig kombination av erfarenhet, analys och fingertoppskänsla för att hitta värdepapper med potential att öka i värde.

Det pågår en tudelning av aktiehandeln, där datorerna och människorna har sina egna revir. Hl

Löflund om psykologins betydelse för placerare. » Fondförvaltaren Anders Oldenburg låter trenderna passera och håller fast vid de bolag han tror på. Läs om hans placeringsfilosoft på sidorna34-37.

» Forumgruppen på Linked In, Forum — det finlandssvenska affärsnätverket, har nu närmare1400 medlemmar. På sid 39 publicerar vi ett sammandrag av en av de diskussioner som för i gruppen för tillfället. Diskussionen handlar om produktutveckling i Finland. En länk till gruppen finns på Forums hemsida www.forum.fi.

p Skicka ett meddelande med adressuppgifter till feedback&forum.fi om du vill ha ett eller flera gratis exemplar av häftet “Bli social på nätet” I häftet finns bland annat Kaj Arnös kolumner om sociala nätverk på nätet som publicerades iForum under fjolåret. Häftet är en nyttig manual för hur både privatpersoner och organisationer kan aktivera sig på webbens sociala nätverk. www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseaforumfi Heidi Backas, redaktionsche (09)549 55555, heidi.backasforum.A Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."