Den aktivt passiva förvaltaren

av Patrik Lindfors Forum 2010-04, sida 34-37, 29.04.2010

Taggar: Bolag: Seligson & co Personer: Anders Oldenburg Teman: aktiemarknaden

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2018

PROFILEN

Jen akt DASSIvå förvaltaren

ANDERS OLDENBURG förvaltar aktiefonden Phoebus som främst investerar i inhemska bolag. Hans placeringsstrategi går ut på att köpa och sälja aktier så sällan som möjligt.

PATRIK LINDFORS TEXT

ANTON SUCKSDORFF FOTO

X I sin blogg ställer ANDERS OLDENBURG ibland sig själv frågan om han ligger pålatsidan eftersom han så sällan köper eller säljer aktier. Hans svar är nej. Han undviker att byta ut aktierna i fonden han förvaltar eftersom varje köp- och säljorder förorsakar kostnader. Och kostnaderna är en av placerarens största fiender, eftersom de äter upp en del av avkastningen.

Anders Oldenburgs fond Phoebus har i dag cirka 1 000 andelsägare och cirka 17 miljoner euroiförvaltat kapital. Fonden är en av fyra aktivt förvaltade fonder hos kapitalförvaltningsbolaget seLIGSON &co, där Oldenburg även är investeringsdirektör.

Anders Oldenburg är ett undantag inom sin egen bransch, eftersom han har sin egen förmögenhet placerad i fonden han förvaltar. Han står själv för drygt 13 procent av kapitalet i Phoebus. Dessutom äger han cirka 20 procent av bolaget Seligson & Co. Att han —- i motsats till grundreglerna för en placerare — valt att ha alla ägg i samma korg förklarar han med

INTERUJJU

Anders Oldenburg Född: 1965 i Björneborg. Familj: Sambo och tax.

Bor: | Helsingfors.

Jobb: Förvaltar placeringsfonden Phoebus på Seligson&Co där han också är investeringsdirektör. Utbildning: Ekonomie magister. Karriär: Analytiker på Alfred Bergi Stockholm1989-1991 ochiHelsingfors 1991-1998. På Seligson&Co sedan1998.

att han förvaltar pengarna enligt den modell han själv tror på.

Seligson & Co grundades 1997, och Oldenburg kom till bolaget ett år senare. Före det arbetade han som analytiker på ALFRED BERG i Stockholm och Helsingfors.

Under sina första tio år som aktieplacerare prövade Oldenburg ett antal olika placeringsstrategier. Det var på Seligson & Co som han fick friheten att bygga upp fonden Phoebus enligt den placeringsstrategi som han kommit fram till att passar honom bäst.

”Jag tycker om att ha pengar ibolag där jag litar på ledningen och som presterar bättre än konkurrenterna samt har balansen i skick”, säger han.

Oldenburgs placeringsstrategi går i korthet ut på att välja de bästa bolagen, äga aktierna under en lång period och att sälja och köpa så sällan som möjligt. Det handlar om att undvika risker och onödiga kostnader.

”Största svagheten med Phoebus filosofi är att jag vanligtvis reagerar för sent om bolaget börjar gå dåligt”

En varningssignal är om bolaget börjar prestera sämre än konkurren terna trots att det tidigare klarat sig bättre.

”I vissa fall kan man tvingas vänta länge på att bolaget ska få ordning på sin verksamhet. Men efter att man väntat tillräckligt länge måste man reagera”, säger han.

Följer indexfondens principer. Seligson & Co är framför allt känt för att erbjuda indexfonder, som är konstruerade att följa vissa index och därför inte kräver en särskild portföljförvaltare. Fördelen med den passiva förvaltningsmodellen är at förvaltningskostnaderna är avsevärt lägre än för aktivt förvaltade fonder. Dessutom är det få aktivt förvaltade fonder som presterar bättre avkastning än motsvarande jämförelseindex.

”Av alla aktivt förvaltade fonder är det ungefär hälften som överträffar sina jämförelseindex före kostnaderna dras av, medan endast en minoritet överträffar indexet efter kostnaderna. De aktiva fonderna presterar i medeltal sämre än index på grund av kostnaderna”, säger Oldenburg.

Till den låga kostnadsnivån i in SLUMPENS INVERKAN.

”Det krävs en tidsperiod på 80 år för att utesluta slurmpens inverkan på avkastningen för en placeringsfond”, säger Anders Oldenburg.

dexfonder bidrar det faktum att aktierna i fonden sällan byts ut. I aktivt förvaltade fonder säljer och köper förvaltaren aktier kontinuerligt vilket leder till större transaktionskostnader.

Själv beskriver Oldenburg Phoebus som en aktivt förvaltad fond som till stor del sköts som en passivt förvaltad indexfond.

Anders Oldenburg anser att det ligger ett stort ansvar i att förvalta andras pengar. Därför vill han att alla som placerar pengar i Phoebus ska ha möjlighet att förstå den pla ceringsstrategi som fonden bygger på. Oldenburg upprätthåller en egen nätsida för fonden, med kvartalsrapporter och årsböcker. Dessutom har han en blogg, där han dels informerar om Phoebus och dels svarar på frågor från andelsägarna.

”Bloggen är ett bra verktyg för information. Ägarna funderar ofta på samma frågor, och i bloggen kan jag ge svar till alla samtidigt”

Missvisande jämförelser. Anders Oldenburg ger inte mycket för jämfö relser där olika fonder rangordnas EA

PRIORITERAR KVALITET.

“Jag tänker inte primärt itermer avbilligt eller dyrt Det ja är ute efter är bra bolag med enledning som jaglitar på”, säger Anders Oldenburg.

EE8 enligt hur de presterat under till exempel ett år. När en fond utvärderas ska granskningsperioden enligt Oldenburg vara tillräckligt lång, minst tre -fem år, för att bedömningen ska ha ett verkligt informationsvärde.

”Det krävs en tidsperiod på 80 år för att utesluta slumpens inverkan på avkastningen”, säger han.

Många småplacerare gör enligt Oldenburg stora och dyra misstag om de fattar sina placeringsbeslut baserat på fondens tidigare utveckling under en alltför kort period.

Han uppmanar privatpersoner att placera merparten av pengarna i indexfonder och resten i aktivt förvaltade fonder. När det gäller aktivt förvaltade fonder är det viktigt att förvaltarens placeringsfilosofi stämmer överens med den egna uppfattningen omrisktagning och placeringsobjekt.

”Det är bombsäkert att alla placerareinågot skede förlorar pengar. Det är heller ingen annan som kan fatta beslut om hur mycket risk man kan ta som placerare. Den frågan måste var och en i sista hand ta ställning till själv”

Tidsperspektivet är synnerligen viktigt för en placerare. När börskurserna åker berg- och dalbana gäller det att komma ihåg att ekonomin växer på sikt och att det bakom aktierna finns bolag som fortsätter att göra vinst på lång sikt. Oldenburg jämför investeringar i aktier med att köpa skog. Skogen växer sakta men säkert.

”Det handlar inte om särskilt svåra saker. Det räcker med att köpa aktier i tillräckligt många bolag i olika branscher och bestämma tidsperspektivet för placeringen”

Viktigt känna till personlighet. Anders Oldenburg följer kontinuerligt med utvecklingen i de bolag som han investerar i, främst via den information som företagen själva ger ut och via media. Han följer också med bolagens egna personaltidningar.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 201 ”Det är en kvalitetsstämpel att ett bolags aktier inte omsätts i särskilt snabb takt, eftersom aktieägarna vill stanna kvar som ägare”

Främst uppskattar han den information som kommer inifrån bolaget, till exempel böcker som skrivits av personer som arbetat på bolaget i fråga.

För Oldenburg är bolagens gamla årsberättelser intressant läsning. Historien är viktig för att förstå ett företags verksamhet i dag.

”Man måste gå tillbaka 10-15 år för att få en bild av hur bolaget och dess strategi har utvecklats”

Oldenburg deltar vanligtvis i de analytikermöten och kapitalmarknadsdagar som företagen arrangerar. Diskussionen under analytikermötena är i regel fokuserad på detaljer i bolagets resultat och marknadsutsikterna. Någon djupare diskussion kring till exempel företagets strategi förekommer enligt Oldenburg sällan. Mötena ger ändå en möjlighet att bilda sig en uppfattning om personerna i bolagets ledning.

”Analytikermötena ger mig information om hur ledarna är som människor, vilket gör det lättare att tolka det som personerna säger. Om chefen för ett bolag är en pessimist ska tolkningen kalibreras enligt det.”

En brist är enligt Oldenburg att bolagen sällan visar upp den övriga ledningen utöver vd:n. Ett undantag är STOCKMANN, som låter divisionscheferna presentera den egna verksamheten. Det fördjupar intrycket av ledningsgruppens arbete och prioriteringar.

Oldenburg träffar ledningen i de bolag han investerar i med några års mellanrum, främst för att diskutera bolagens långsiktiga strategier. Särskilt viktiga är de personliga kontakterna då bolaget förändras radikalt eller ledningen byts ut.

Småägare behandlas sämre. Oldenburg efterlyser en diskussion kring vilken typ av ägare som är bra för ett aktiebolag. En aktiv handel med ett bolags aktier ger en bra likviditet för aktien, men frågan är vilken nytta bolaget har av ägare som endast äger aktierna under en kort stund.

SELIGSO räntefonde ”Det är en kvalitetsstämpel att ett bolags aktier inte omsätts i särskilt snabb takt, eftersom aktieägarna vill stanna kvar som ägare”, säger han.

Det finns stora variationer i hur bolagen behandlar sina aktieägare, och enligt Oldenburg är det inte alls ovanligt att stora och små aktieägare behandlas olika. Han anser att företagen gör klokt i att ta väl hand också om småplacerarna, eftersom de sannolikt är beredda att stanna kvar som ägare under en längre period.

Som ett exempel på ett bolag som har insett detta nämner Oldenburg det franska gasbolaget AIR LIQUIDE, där även Phoebus gått in som ägare. Air Liquide arrangerar aktionärsdagar också för sina småägare, och belönar de ägare som haft aktierna i över tre år med en tilläggsdividend.

Inkonsekventa beslut. Oldenburg säljer aktier i Phoebus endast om det finns vägande skäl. En orsak är om någon större ägare vill lösa ut sin andel i fonden, och Oldenburg måste sälja aktier för att frigöra tillräckligt med kapital. En annan orsak är om bolagen som han investerat i fattar beslut som Oldenburg anser är okloka.

Han tycker till exempel att Stockmanns beslut att köpa svenska LINDEX år 2007 var inkonsekvent. Stockmann har slagit fast en målsättning att avkastningen på kapitalet ska uppgå till 22 procent.

”Varför då köpa Lindex, med en avkastning på endast 8 procent trots att bolaget var välskött?”

Trots att Oldenburg kritiserar Stockmanns beslut har han valt att stanna kvar som ägare i bolaget.

Anders Oldenburg sålde Phoebus innehav i TAMFELT och danska vindkraftstillverkaren vesTAs efter att bolagen fattat beslut som Oldenburg inte omfattade. I Vestas fall ansåg han att bolaget fattade okloka beslut när bolaget utsåg en ny vd och gjorde ett företagsköp. I Tamfelts fall bedömde Oldenburg att bolaget handlad omoraliskt när det slog ihop de båda aktieserierna till olika pris. Han anser att alla aktieägare borde behandlas jämlikt eftersom båda aktieserierna alltid har haft samma emissionskurser.

”När bolagen gör saker som jag inte tycker är vettiga säljer jag aktierna. Men det sker efter noggrann överläggning och aktierna säljs över en längre period”, säger han.

Bra bolag skapar nya ledare, Cheferna för storbolagen byts ut i allt snabbare takt. Oldenburg har en större tilltro till bolag som uppfostrar sina blivande chefer än de bolag som rekryterar vd och övrig ledning externt. Han anser att ett välskött bolag ska ha en ledningsgrupp med kapacitet att ta över också då vd:n avgår.

”I stora bolag talar man ibland om yrkesledare. Det låter märkligt att 1ledaregenskaperna väger mycket tyngre än branschkunskapen”, säger han.

Enligt Oldenburg är det vanligt att ett bolag som väljer en extern vd tappar tempot i ett till två år innan den nya vd:n lärt sig bolaget. Han anser att det krävs en bredd iledningen för att bolaget ska fungera optimalt.

Många vd:ar för börsnoterade bolag upplever att en klar nackdel är att kommunikationen mot aktiemarknaden kräver en stor del av deras tid. Det handlar förutom om denlagstadgade rapporteringen även om kommunikation med bland annat media och analytiker.

Anders Oldenburg ser inte någon större skillnadiinformationsbehovet mellan ett börsnoterat bolag och ett större familjeägt bolag som står utanför börsen.

”Jag tycker inte att en vd ska prioritera väldigt mycket tid åt aktiemarknaden. Kommunikationen i ett börsbolag borde inte kräva mer tid än i ett familjebolag med ett stort antal ägare. Det viktiga är att komma ut med information när det bör göras, och att denna information är begriplig och relevant”, säger han.

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."