Utgiven i Forum nr 1983-01

Elektronisk postservice erbjuds av Nokia Data

Forum 1983-01, sida 45, 19.01.1983

Taggar: Bolag: Nokia Teman: företag

Aktuellt

HSB:s depositioner ökade 7,1 20 i fjol

EH De traditionella depositionerna, dvs de egentliga depositionerna och checkräkningarna uppgick vid årets slut till 1.062,5 miljoner mark, ökningen under året var 70,2 miljoner mar eller Z,1 4. Det totala inläningskapitalet utökat med hanteringen av marknadsmedel ökade starkt eller med ca 14 4.

Spar- och kapitalräkningarna uppgick till 666,5 miljoner mark och visar ingen nämnvärd ökning. De tidsbundna depositionerna ökade från 245,5 miljoner mark till 281,2 miljoner mark eller med 14,5 46.

Den kraftigaste ökningen visar bruks- och checkräkningarna. Bruksräkningarna ökade med 9,3 miljoner mark eller med 34,6 4 och checkräkningarna med 20,4 miljoner mark eller med 34,7 “4.

Helsingfors Sparbanks utlåning ökade med 10,6 26. Lånekapitalet uppgick vid årets slut till 817 miljoner mark. Av den totala kreditstocken utgör långfristiga lån 750,4 miljoner mark och visar en ökning på 9,5 94, kortfristiga lån och växlar utgör 34,4 miljoner mark och visar en ökning på 4,8 4 medan checkräkningarna med kredit ugör 32,2 miljoner mark och visar en ökning på 55,8 94.

Balansens slutsumma uppgick vid årsskiftet till 1.275 miljoner mark. OO

Liberalare börs

HE Företag som siktar på att komma in på Helsingfors fondbörs kan numera få förhandsbesked om sin börsduglighet av börskommittén. Förhandsbeskedet omfattar beslut om bolaget vid ansökningstidpunkten uppfyller kraven för att kunna upptas på börslistan. Enligt prövning kan ett negativt beslut inbegripa utlåtande om de åtgärder som behövs för att bolaget skall bli börsdugligt. Börskommittén har också beslutit att ändra kraven p bolag som har för avsikt att börsnotera aktierna så, att inga hinder ställs för företagen att offentliggöra sina planer på börsintroduktion. Revideringe gäller också emittenter av masskuldebrev. Enligt = börschef Tapani

Mäntysaari ingår besluten i börsens strävan att få in nytt material på börslistan. Under fjolårets livliga aktivitet på börsen har materialbristen varit kännbar. Beslutet om att tillåta större öppenhet om börsplanerna rimmar också bättre med börsens allmänna krav på öppenhet från börsbolagen gentemot aktieägarna, och gör det lättare för börsintresserade företag att öka antalet aktieägare till den nivå som börsnoteringen förutsätter. Oo

Svag tillväx a Passagerarantalet i färjt

Teg liminära upp br miljoner. Antalet FOR rade personbilar ökade me 0,5 procent.till 724 000 enhe-.

ter, medan långtradarna öka| de med 2,7 procent till ca | 145000 enheter. Den största | procentuella ökningen svajade bussarna; fö för å5, 5 pr cent till totalt nästan 220 bussar. 7 oc Vikinglinjen pehöll sin Iyposition som marknadsledåre med medfen marknadsanIdel. på 50 procent, följt av | Silja Line (23,7) och Vasabåtärna? (11,4). Nykomlingen Folkline 820 så |sveos is AR och) et mbilar,

Försökringsbranschen 1982

EH Fjolåret präglades inom försäkringsbranschen av betydande fusionsbeslut och en rätt gynnsam tillväxt. Aurabolagen och Pohja-koncernen beslöt att gå samman från början av 1984 under namnet Tapiolabolagen. Branschens organisationer genomgick också en grundlig sanering. Försäkringsbolagens sammanlagda premieinkomst var 13,7 mrd mark. Ökningen var något snabbare än inflationen, 12,4 procent. Tillväxten varierade mellan de olika försäkringsgrenarna. Livförsäkringen noterade för första gången p för färjom ter 6000 | 159 långtradå! bisenr NN

M i ae a är nya 2 | förtfarand; aktuella. Silja nerar nytt tonnage i gta | två färjor för rutten. Äbe- | Stockholm, och SF-Line inöm - Vikinglinjen har också meddelat om planer på två nya | färjor för rutten, Nådendal

Kapellskär. I allen har PS värv Sr K » äställning i konkurr sen om i& FR en. börd att rädda beställningaix. finska varv. ” meddelad kan att utredningen blir klar | först i februari.

transporterade 1/83 F RU länge en realtillväxt. Inom brandförsäkringen = inträffade inga storskador, men ersättningarna ökade ändå, bla på grund av flere sågbränder. Olycksfallen i arbetet minskade, i första hand beroende på den minskade ekonomiska aktiviteten och därmed arbetsmängden. Trafikskadorna ökade däremot klart. Lågkonjunkturen märktes också i form avbrottsskador inom industrin.

Vid årets början trädde revideringen av olycksfallsförsäkringslagen samt det sk socialpaketet i kraft och från sommaren lantbrukarnas olycksfallsförsäkring. I samband med höstens stimulanspaket fattades beslut om höjning av räntan på APL-återlån, vilket för pensionsförsäkringen höjer placeringsverksamhetens avkastning under 1983. Bolagens sammanlagda = kreditbestånd var vid årets slut ca 33 mrd mark.

Samarbete Aga - Outokumpu

HE Oy AGA Ab och Outokumpu Oy har undertecknat ett avtal, enligt vilket AGA bygger en luftgasfabrik i Harjavalta. Från sin fabrik kommer AGA att leverera oxygen, som Outokumpu behöver för autogen smältning av koppar och nickel, samt argon. Fabriken tillgodoser AGAs gasbehov genom att producera flytande oxygen, nitrogen och argon.

Byggnadskostnaderna uppgår till ca 80 miljoner mark. Fabriken kommer att vara Finlands största luftgasfabrik och = produktionskapaciteten kommer att uppgå till 100 miljoner m? per år. Uppförandet av fabriken, som blir färdig i slutet av år 1984, inleds omedelbart.

Med den nya fabriken gatTanterar Öy AGA Ab att den finländska industrins behov av flytande luftgaser - oxygen, nitrogen och argon - blir tillgodosett långt in på 1990talet. Vid planering av fabriken har speciellt skogsindustrins ökande behov av oxygen beaktats.

45

Utgiven i Forum nr 1983-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."