Utgiven i Forum nr 2007-04

EMU och den ’gemensamma’ europeiska aktiemarknaden

av Johan Knif Forum 2007-04, sida 39, 26.04.2007

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2887

Johan Knif är professor i finansiell ekonomi på Hanken i Vasa.

EMU och den gemensamma europeiska aktiemarknaden

Diskussionen gällande den ekosen nomiska och monetära unionens,

EMU:s, betydelse för de finansiella aktiviteterna fortsätter. Vetenskapliga rapporter, innehållande nytt empiriskt material, publiceras med en ökande frekvens. Utgående från grundläggande finansiell prissättningsteori borde den aggregerade gemensamma” europeiska aktiemarknadens rolli prissättnings- och riskmodellerna öka i betydelse som en följd av fördjupningen av den ekonomiska och monetära europeiska integrationen.

En av avsikterna med EMU var att de nationella gränsernas betydelse skulle minska och att möjligheterna för nationell protektionistisk valutapolitik skulle försvinna. I stället skulle branscher och företag ges tillfälle att öppet konkurrera på den gemensamma europeiska marknaden.

I ett par tidigare spalter har jag noterat att integrationen ännu har en lång väg att gå innan den europeiska marknaden är mogen för till exempel gemensamma riskfaktorer vid prissättning. De nationella marknadsegenskaperna spelar fortfarande huvudrollen i många samanhang. Gällande aktiemarknaderna finns det trots allt tydliga tecken som visar att en viss integration har skett.

Ur en färsk undersökning av Hardouvelis, Malliaropulos och Priestley framgår att EMU och integrationen resulterat i en minskning av företagens kapitalkostnad. En liknande minskning visade sig inte förekomma i de EU-länder som ställt sig utanför eurozonen. Vidare framhåller de att det finns en likriktning, över nationsgränserna, av kapitalkostnaderna inom specifika branscher. Likriktningen av kapitalkostnaderna mellan branscher inom ett och samma EMU-land är däremot be Det är i allt högre gra piska aktiemarknadsegenskaperna, asymmetri i avkastning och risk, bärs av den gemensamma mark naden och i mindre utsträckning av de enskilda nationella aktiemarknaderna.

Med asymmetri avses här att korrelationen mellan på varandra följande dagsavkastningar är högre efter en negativ prisändring än efter en positiv prisändring. Asymmetri i risken innebär att risken ökar mer efter en oväntad prisnedgång än efter en oväntad prisuppgång. Dessa egenskaper förefaller i viss utsträckning vara gemensamma för många av EMU-länderna,

Gällande en annan aktiemarknadsegenskap, den så kallade veckodagseffekten, är situationen annorlunda, Veckodagseffekten innebär att de förväntade avkastningarna för olika veckodagar är olika, Likaså finns det en veckodagseffekt i risken, det vill säga risken i dagsavkastningarna är olika för olika veckodagar. Resultaten visar klart att veckodagseffekterna ser olika ut på de olika nationella aktiemarknaderna,

En annan studie av samma forskare visar att branschernas betydelse ökat och att specifikt veckodagseffekten i risken i stor utsträckning är branschspecifik, Ett intressant resultat för den finländska aktiemarknaden är att veckodagseffekten var så gott som obefintlig före EMU. I och med integrationen syns veckodagseffekten igen på den finländska marknaden och då framför allt i risken på branschnivå. » Hardouvelis, G., D. Milliaropulos and R. Priestley, 2007, The impact of EMU on the equity cost of capital, Journal of International Money and Finance, 26, 305-327.

e Högholm, K., and J. Knif, 2007, Portfolio ag tydligt mindre, De enskilda bran- br ans ch erna gregation, asymmetry and day-of-the-week schernas betydelse ser således ut effects: Evidence from the Finnish equity att öka medan de enskilda länder- som market before and after the introduction of nas betydelse minskar, Det är i allt ko nkurr erar the euro. Unpublished working paper. högre grad branscherna som kon- . + Högholm, K., J. Knif and 5: Pynnönen, kurrerar och inte enskilda länder. och inte 2007, Common and local asymmetry and

I en mycket färsk empirisk undersökning visar Högholm, Knif och Pynnönen att även en av de ty länder.

enskild day-of-the-week effects among European equity markets. Unpublished workin paper.

Utgiven i Forum nr 2007-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."