Utgiven i Forum nr 1980-04

Energibussen hjälper företagen energispara

av Sigyn Alenius Forum 1980-04, sida 26, 05.03.1980

Energibussen hj företagen energ

Energibussen är det nyaste i dansk planering för att bant ner nationens oljeförbrukning.

Danska industrin har hämta inspiration i Kanada. Energibussen ”uppfanns” 1975 i provinsen Ontario. Nu kör den i federal regi, och fö konsumenterna är den gratis.

— Man tillkallar den för att få råd och anvisningar, och 20—30 procent av energikonsumtionen brukar vi kunna kapa, säger bussbossen, som heter Jean-Paul Cardinal, och har kommit från Ottawa till Köpenhamn för at demonstrera.

ye” Varför buss? Det finns ju konsulter av all världens slag, hela företag som inte sysslar med annat. Energiexperter i = förvaltningen hos stat och kommun. Även om bussen för beställaren är avgiftsfri kostar den dock skattepengar… Behöver man en buss?

Jo, säger kanadensarna. Buss är en fördel. På hjul rör man sig snabbt och vida omkring. Kanada — liksom tex Sverige, Finland och Norge — har stora avstånd, I ett sådant land är det en stor fördel att få service till egen dörr.

Energibussen «rekvireras per telefon eller brev. För att ett besök skall ordna sig, ska vissa upplysningar ges. Företagets karaktär, dess storlek, antalet anställda, produktionens «omfattning och typ, vilka slag av bränsle företaget för närvarande använder, och hur mycket per år. Företaget måste ha en viss storlek för att kom ma i fråga. Meningen är inte att vem som helst ska kunna rekvirera bussen bara för att banta ner sina egna värmeräkningar. Orten är däremot utan betydelse. Nära eller långt borta, om bussen har fått de upplysningar som behövs för att motivera ett besök, så kommer den.

Rullande hjärntrust

Utifrån ser energibussen ut som vilken buss som helst, snygg och prydlig och strömlinjeformad. Invändigt är den full av instrumen och apparatur. ”Manskap”: tre tekniker. Resten är mätningsapparatur, dator faktabank, och audiovisuella hjälpmedel för demonstration och undervisning. Input är företagets energi- och produktionsfakta, Output är en plan som ska reducera bränsleåtgången och rationalisera driften.

— 60 procent av de företag som ber om råd och får

Energikonsultation från dörr till dörr…

CANADA 2 ispar pe energibussens sparförslag reagerar positivt, dvs genomför dem helt eller delvis, rapporterar Jean-Paul Cardinal. — Alla som har gått in för ”bussprogrammet” har uppnått besparing, några ända upp till 30 procent. Bussteknikerna föreslår inte bara system som minskar ätgången av det bränsle företaget använder. Ofta kommer de med förslag till helt andra bränsleslag. Länder som har egna energiresurser som kan utnyttjas, kan spara valuta genom att övergå från importerad till inhemsk energi.

Neutral service

I Kanada har bussen nu varit i gång fem år. Mest är det små och medelstora företag som rekvirerar denna service, d vs företag där utgifterna för konsultationer har stor betydelse ekonomiskt. Att denna form av rådgivning försiggår i offentlig regi gör den neutral: ingen risk för att en rådgivningsfirma kommer med förslag som den själv kan tjäna på. Detta har psykologisk betydelse.

Hela EG-området har haft besök av energibussen, som ingår i ett tekniskt utväxlingsprogram mellan Kanada och EG. Holländarna blev så förtjusta, att de nu håller på att skaffa sig en egen buss. Modeller, ritningar, teknisk rådgivning får de av Kanada, som också åtar sig att skola upp personalen som ska operera med bussen.

Kan också icke-EG-medlemmar få hjälp av Kanada, om de vill införa denna form för energisparande — Säkert, säger Jean Paul Cardinal. — Ansökan bör i så fall gå genom den internationella energiorganisationen, Det finns absolut inget hinder för att tex Finland skulle få både upplysningar och teknisk vägledning.

Sigyn Aleniu aktuellt Euromone Ö Den ansedda engelska banktidskriften EUROMONEY, som utges av Euromoney Publications Ltd i London, kommer i maj ut med ett specialnummer om Finland. Vårt land är femte i turen — tidigare har tidningen gett ut specialnummer om Danmark, Filippinerna, Jugoslavien och Österrike.

EUROMONEYs marknadsföringsstrategi går ut på att först skaffa sponsorer i Finland som är villiga att satsa sammanlagt 8 500 USD på att tidningen gör ett specialnummer som behandlar vårt land Affärsbankerna har ställt sig som huvudsponsorer, Övriga sponsorer är olika försäkringsbolag och industriföretag.

EUROMONEY kommer i specialnumret att behandla bankväsendet i vårt land samt de finländska bankernas verksamhet på de internationella kapitalmarknaderna. Dessutom strävar tidningen till att ge en bild av den mängsidiga finländska industrin branschvis.

Inhemsk cellplas Ö I vår startar Fiskars som enda nordiska fabrik tillverkningen av polyetencellplast. Tidigare har denna skumplast importerats till ett värde av ca 4 miljoner mark om året. Meningen är, att den inhemska produktionen skall ersätta hela importen. Också råmaterialet polveten är inhemskt.

Fiskacell-cellplastens viktigaste egenskaper är, att den kan tillverkas i olika hårdhetsgrader. Plasten har också goda hållfasthetsegenskaper, och böjligheten bibehålls också vid låga temperaturer. Värmeisoleringsförmågan är god. Plasten har ett stort antal användningsmöjligheter, bla inom bil- och möbelindustrin. Den används också allmänt vid tillverkning av tätningslister, ishockeyutrustningar och campingmadrasser, och lämpar sig för isolering under vatten. Den kan också göras brandsäker.

Den nya skumplasten tillverkas på Fiskars fabrik i Ingå. Od

FORUM 4/80

Utgiven i Forum nr 1980-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."