Utgiven i Forum nr 1980-06

Fackpressen erövrar Island!

av Mats Kockberg Forum 1980-06, sida 36, 02.04.1980

Taggar: Orter: Island

Fackpressen erövrar

Island!

Fackpressen gjorde ett verkligt genombrott på Island under 1970-talet. Ett gott exempel på det är affärstidningen Frjåls verzlun (Fri handel) som under en ny och driftig ägare under en tioårsperiod har höjt upplagan från 400—500 exemlar till drygt 5 500 9 Frjåls verzlun grundades redan år 1939 och förde under inemot 30 år en mer eller mindre tynande tillvaro under olika ägare. I slutet av 1960-talet ägdes tidskriften av en rad organisationer, bl a handelskammaren och de handelsanställdas förbund. Upplagan låg kring 400—500 exemplar och lönsamhet kunde man överhuvudtaget inte tala om.

I det skedet såldes tidningen till ett nybildat företag Frjålst framtak hf. Genom en målmedveten produktutveckling och låga fasta kostnader har förläggaren under en dryg tioårsperiod lyckats höja Frjåls verzluns upplaga till ca 5 500 exemplar vartill företaget ger ut 7 övriga tidskrifter på Island — en anmärkningsvärd prestation med tanke på att endast 12 år gått sedan verksamheten startade, och att tidskriftsmarknaden på sagoön har ett underlag på ca 200 000 personer.

Hur går man till väga för att sälja en månatlig affärstidning på Island? ”Fri handel” har inga kollektiva prenumeranter, och tidskriften säljs inte heller i lösnummer. Frågan går vidare till Pétur J Eiriksson, VVD i tidskriftsförlaget och redaktionschef för dess publikationer.

— Vi riktar oss främst till beslutsfat 3 > Einar Birnir, förmoöur Följ

Störktupmanna I Viöra /frjäls verzlun

Islands Forum? Frjåls verzlun, sagoöns affärstidning, utkommer månatligen i en upplaga på 5 500 exemplar. En försvarslig spridning med tanke på att läsarunderlaget omfattar ca 200 000 personer (jfr Forums 11500 exemplars nettoupplaga med vår marknad av 300 000 finlandssvenskar).

tare inom näringslivet och den offentliga förvaltningen. Journalistiskt bevakar vi både affärshändelser och politik. Teknik går vi däremot inte in på i Frjåls verzlun, eftersom vi sex gånger årligen ger ut tidskriften Idnadarbladid med yrkesfolk inom teknik, hantverk och industrin som målgrupp. Kort sagt är vår ambition att vara Veckans affärer på Island.

Skattepengar snedvrider marknaden

Konkurrensen om annonspengarna är hård också på Island. Fackpressen tävlar med såväl veckopress som dagstidningar samt med televisionen. Den isländska staten subsidierar både dagsoch organisationstidningarna med skattemedel varigenom dessa har ett försprång rent konkurrensmässigt. Frjäålst framtaks tidskrifter är däremot samtliga försedda med randanmärkningar att de ”er ekki rikisstyrkt blad”.

— För våra annonssäljare gäller det att övertyga kunderna om att man med fackpressen når en exklusiv målgrupp som läser publikationen med en helt annan inlevelse än dagstidningsläsaren. Facktidskriften innehåller helt enkelt mera relevant information. Dessutom bidrar trycktekniken till att göra tex Frjåls verzlun attraktiv — annonsern gör sig bättre, hävdar Eiriksson.

Det isländska tidskriftsförlaget omsätter i år uppskattningsvis 12 miljoner FIM med sina 8 tidningar. Frjålst verzlun står för omkring 11 procent av detta. De fasta kostnaderna håller företaget nere genom att t ex ha endast 23 fast anställda personer. Artiklarna skrivs för det mesta av free-lance-journalister och också på den grafiska sidan använder man sig i hög grad av underleverantörer. VVD Eiriksson nämner att profitmotivet är en klar drivfjäder i verksamheten — olönsamma projekt har man inte råd med.

Hur ser man då på framtiden? Den isländska tidskriftsmarknaden börjar bli väl täckt av publikationsfloran. Riskerna är därför betydande ifall man vill ge sig in på nya projekt.

— Av största vikt skulle vara att få rättvisa konkurrensförhållanden för olika kategorier av publikationer. I dagens läge är dags- och föreningstidningarna i en fördelaktigare position än de rent kommersiella tidskrifterna både skattemässigt och då det gäller posttariffer. Postkostnaderna för oss är dubbelt högre än för sk ideella utgåvor och dagspress, säger Eiriksson. — Denna omständighet snedvrider marknaden och borde med det snaraste rättas till!

O

FORUM 6/80

Utgiven i Forum nr 1980-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."