Utgiven i Forum nr 2009-06

Finansiella innovationer behövs

av Kaj Hedvall Forum 2009-06, sida 34, 16.06.2009

Taggar: Teman: innovationer

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2089

Kaj Hedvall är ekonomie doktor och direktör med ansvar för affärsutveckling på Senatfastigheter.

Intresset inom finansbranschen att utveckla nya tjänstekoncept för kunderna har varit obetydligt. Förhoppningsvis vaknar intresset nu.

Finansiella innovationer behövs

Finanssektorn genomgår en kri kring vad som gick snett och vil ka de grundläggande orsakerna var. Ett av argumen ten har varit att finanssektorn var för innovativ oc spårade ut i alltför komplicerade nya konstruktione som ingen hade en tillräcklig överblick av. Branschen var, enligt detta argument, alltför innovativ och med en mer traditionell och konser vativ strategi hade problemen undvikits. I sig stämmer det att det brast i kontrollen av de komplicera de arrangemangen och att kedjorna blev för långa, men jag tror inte att orsaken var att branschen har för hög innovationsbenägenhet — snarare tvärtom.

Bank och finans är en bransch som har en handful gemensamma produkter som en stor skara organisationer paketerar i lockande presentomslag av olika färg och mönster. I sig är det väl inget fel på en verksamhet som bygger på en paketeringsfilosofi. Problemen börjar om alla mimikerar varandra så att det egentligen inte uppstår några genuint nya slutprodukter och -tjänster som skapar värde för kunden.

Att det finns en hel del drivvedsfenomen i affärs modellerna ser man när man jämför utbudet mellan aktörerna. Nätbankerna är precis lika bra (eller dåliga) hos alla och det som känns frusterande eller bara lamt tycks gå igen i alla alternativ. Om något koncept lyckas väcka passion eller intresse är det oftast på grund av klavertramp och misslyckanden.

Halvvägs och nästan dagligen förs en debat tjänstekoncept som direkt ökar värdet hos kunden.

Modellerna strävar efter att kombinera produkter och kringtjänster till ett paket. Kemppi, Wärtsilä och Kone är goda exempel på denna utveckling. Även globalt har trenden varit att de mest framgångsrika nydanade affärsmodellerna bygger på en innovativ kombination av flera element. Apples framgång med Itunes och Ipod är det mest prototypa exemplet.

Finns denna insikt och drive i finanssektorn? Existerar det ett fundamentalt intresse att förstå kundens behov på ett nytt sätt och skapa genuint innovativa lösningar som ger kunden mervärde?

Det Tekes-program som haft det bästa suget på senare tid är programmet Serve. Programmet fokuserar på utveckling av innovativa och kunskapsintensiva tjänstekoncept. Industrin har förstått värdet av att detta och en mångfald av forskningsoch utvecklingsprojekt har initierats. När programmet kördes igång för tre år sedan valdes finansbranschen som ett tyngdpunktsområde.

Förväntningarna var höga eftersom branschen var den tjänstesektor som växte snabbt internationellt och där kunskapsintensiva tjänster och informationsteknologi traditionellt kombinerats. Halvvägs i programmet kunde man bara konstatera att ingen dialog kunnat etableras med finansbran schen. Innovationsviljan fanns helt enkelt inte där till skillnad från andra sektorer.

Man kan bara hoppas på att det

Innovativa branscher präg- am först berodde på det goda konjunklas av en mångfald av nya af- progr met turläget och därefter på krisen, Det färskoncept som komplette- kunde man bara saknades ett gemensamt språk. rar marknaden och förnyar den kon st at era att Finansbranschen, före krisen kontinuerligt. Innovativa före tag har insett att kundtillfreds- ingen dialog ställelse inte uppnås genom att kunnat et abl era sälja produkter utan genom at hörde definitivt inte till dem so såg ett värde i att systematiskt forskaioch utveckla nya innovativa kundinriktade tjänstekoncept.

lösa konkreta vardagliga pro- med finans- När branschen i framtiden igen blem, Den tillverkande indu- normaliseras får vi hoppas att den strin har redan ett antal år ge- branschen. ov: ställer kunden i fokus i sin innovanomgått en omvälvning från Innovationsvilj an tionsverksamhet. Eftersom Serveprodukt- och produktions- fann 8 h e lt enkelt programmet, exceptionellt nog, fåt orientering till affärsmodeller som strävar efter att leverer inte där.

förlängning på sitt mandat till slutet av år 2013 finns möjligheten kvar. m

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."