Utgiven i Forum nr 2008-09

Finanskrisen syns redan i realekonomin

av Catherine Reilly Forum 2008-09, sida 35, 25.09.2008

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

Catherine Rellly är chief economist på Pohjola Kapitalförvaltning.

Finanskrisen Syns redan i realekonomin

Finanskrisen började för ett år mer sedan och den påverkar fort farande finansmarknaden nästan dagligen, Under sommaren försämrades situationen radikalt för bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae i USA. I juli lovade finansministeriet att stöda institutionerna med nytt låne- eller aktiekapital och i september bestämde staten att nationalisera bankerna. Aktieägarna kommer praktiskt taget att förlora största delen av sina placeringar och får inte dividender under den tid som staten förvaltar bankerna. Freddie och Fannies problem har också lett till högre riskpremier på räntemarknaderna, och beslutet att nationalisera dem var en bra nyhet för både aktie- och räntemarknaden.

I USA har i skrivande stund omkring tio banker gått i konkurs. I Europa blev den danska centralbanken tvungen att ta Roskilde Bank under sin kontroll. Aktieinnehavarna förlorade sina placeringar isin helhet. Centralbanken tar ansvar för endast seniorbanklån och resten av låneinvesterarna förlorar största delen av sina placeringar. Roskilde var den andra banken som har nationaliserats i Europa (den första var Northern Rock i Storbritannien), men det skulle vara överraskande om den blir den sista. I USA har antalet banker som myndigheterna håller i specialövervakning stigit till cirka 120.

Under sommaren har finanskrisens påverkan på ekonomin börjat synas. För ett år diskuterade ekonomister om hur recessionen, som USA troligtvis skulle gå igenom, skulle påverka andra industriländer, Det är ironiskt att tack vare låga räntor och expansiv fiskalpolitik har ekonomin i USA fortsatt att växa. Samtidigt ha Ått USA ännu inte har drabbats a bats av recession betyder inte att faran har undvikits. Åminstone kommer tillväxten att vara låg i flera kvartal och det är sannolikt att vi kommer att se ett eller flera kvartal då ekonomin krymper. Oljepriset har sjunkit vilket kommer att stöda konsumtionen, men å andra sidan kommer arbetslösheten att stiga, Dessutom kommer den tillfälligt positiva påverkan som skatteåterbäringarna har haft på konsumtionen att upphöra.

Centralbankerna i industriländerna bevakar fortfarande noggrant utsikterna för inflation, Om oljepriset inte längre stiger, skulle det underlätta situationen för centralbankerna betydligt.

Finansmarknaden fungerar redan betydligt bättre än för ett år sedan då likviditeten snart sagt försvann från marknaden, Trots det är situationen ännu inte normal, Likviditeten är fortfarande svagare än normalt, och bankerna är tvungna att betala mycket höga premier för räntan på statsobligationer.

Krisen började när priserna på fastighetsmarknaden i USA började sjunka. Den ovanliga situationen kommer troligtvis att fortsätta ända tills fastighetsmarknaden i USA nått botten. Medan fastighetspriserna sjunker är det svårt att värdera finansinstrumenten som har byggts på basis av fastighetslån. När instrumenten kan värderas effektivt, blir det också möjligt att värdera balansen för bankerna, Troligen sker detta tidigast under det första halvåret 2009.

Den osäkra situationen på räntemarknaden är inte bara ett problem. Investerare får nu exceptionellt bra avkastning från penningmarknaden och det lönar sig att dra nytta av den. Värderingen på aktier verkar också vara måttlig, men det råder stor osä ekonomin krympt i både Euro- TeCESSION betyder kerhet om nivån för resultaten näst pa och Japan under andra kvar- inte att far. an h. ar år, Osäkerheten kommer att fortsät talet. os ta, men för investerare erbjuder nuläAtt USA ännu inte har drab- undvikits. get också många möjligheter. m

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."