Utgiven i Forum nr 1987-11

Fler tillämpningar för syntetiska oljor

av Bjarne Nyman Forum 1987-11, sida 11, 18.06.1987

Taggar: Teman: olja

Allt fler tillämpningar för syntetiska oljo vecklas för 25 år sedan var intresse för dem rätt lamt bland de kretsar som verkligen hade resurser att satsa på forskning och utveckling, d v s främst bilindustrin. De stora amerikanska biltiliverkarna gjorde sina bilar främst för regioner med tempererat klimat och som smörjoljor lämpade sig mineralaljorna tillräckligt väl.

På sjuttiotalet när amerikanerna som en följd av första oljekrisen började bygga oljeledningen från Alaska kom problemen som satte fart på utvecklingen. Det visade sig nämligen, att det inte fanns lämpliga oljor för arktiska förhållanden. Vanliga mineraloljor krävde att maskinerna skulle hållas igång dygnet runt för att inte oljan skulle stelna för mycket.

N är de syntetiska oljorna började ut Snabb utveckling

Sedan dess har utvecklingen gått snabbt. Nya typer av syntetiska oljor har tagits fram. En del av typerna har förkastats medan andra godkänts för vidareutveckling. I laboratorierna har kunskapen om de syntetiska oljorna och deras byggdelar vuxit enormt. Nu är det möjligt att vid skrivbordet definiera de egenskaper man vill att oljorna

FÖRUN, 11/1987

Den stora fördelen med syntetiska oljor I jämförelse med mineraloljor är att de kan ges klart definierade egenskaper för olika ändaMål — till och Meda före syntesen. Nackdelen ör priset som på grunda av utgångsmalerialen Och tilliverkningsprocesserna alltid kommer att igga högre än priset på mineraloljor.

skall få och därefter syntetisera dem.

Generellt karaktäriseras syntetiska oljor av ett högt viskositetsindex, vilket betyder att de behåller önskad viskositet både vid låga och höga temperaturer. De är lättrinnande, avdunstningen i värme är låg och de är mindre giftiga än mineraloljor. Dessutom klarar de av stora belastningar, har hög termisk stabilitet och är mindre kemiskt aktiva än mineraloljor.

Summa summarum: de syntetiska oljorna har på alla sätt bättre egenskaper än mineraloljor. När en gång användningsområdet är klart och användaren vet vilka krav han måste ställa på smörjoljan är det lätt att plocka fram en syntetisk olja med de rätta egenskaperna, oberoende om det är värme, köld, tryck eller slitage oljan skall motstå. Det är också orsaken till att de nya oljorna används allt flitigare för varje dag som går. Visste du, att motorerna i alla jetflygplan i världen smörjs med syntetiska oljor?

Tre familjer

Dagens syntetiska oljor kan uppdelas i tre familjer, som svarar för över 90 procent av marknaden, nämligen syntetiska hydrokar boner (nära besläktade med mineraloljor), glykoler och estrar. De idag snabbast växande syntetiska oljorna baseras på polyalfaolefin (PAO) och olika alkylater, som räknas till den förstnämnda gruppen. Estrarna utgörs i huvudsak av diestrar och polyestrar (tillverkas av organiska syror) och fosfatestrar (tillverkas av oorganiska syror). Av glykolerna är polyalkylenglyko! den mest använda.

Polyalfaolefin eller PAO tillverkas utgående från etengas, som utvinns ur råolja. Via en rad krävande kemiska processer förvandlas etengasen till basprodukten polyalfaolefin. Genom att tillsätta additiver, d v s tillsatsämnen, kan oljan skräddarsys för olika användningsändamål med olika krav på oljans egenskaper. PAO kan även blandas med mineraloljor.

Användningen av PAO-oljor växer i dag snabbast bland de syntetiska oljorna. Orsaken är att de har egenskaper som gör att de kemiskt påminner om mineraloljor, medan deras fysikaliska egenskaper gör dem nära släkt med estrarna. Tidigare förekom problem beträffande lämpliga additiver, men nu har största delen av de problemen löst med hjälp av nya tillsatsämnen.

Prise begränsar användningen

Den begränsande faktorn för att använda de syntetiska oljorna i större skala än för närvarande är priset. När de viktigaste syntetiska oljorna baseras på eten, som utvinns ur råolja, kommer priset på de syntetiska oljorna alltid att ligga över priset på mineraloljor. Marknadsframgången är därför beroende på hur viktiga egenskaperna hos syntetiska oljor uppfattas i förhållande till priset.

Men ett högre pris uppvägs i många fall lätt av inbesparingar i oljeförbrukningen, upp till dubbelt så bra hållbarhet, lägre bränslekostnader och mindre slitage på motorerna. Bjarne Nyma & Oljebolagen satsar massivt på bränsleegenskaper — något som konsumenten kan se exempelvis i reklamen. Enligt norska kollegan Teknisk Ukeblad ät bakgrunden strävan mot större bränslesnålhet, som medfört mindre genomströmningshastighet — varvid föroreningar lättare kan fastna på motordelar. Mobil uppger sig ha löst dessa problem med Power Plus, ett tillsatsämne som ”gräver sig ” under avlagringarna i motorn och gör rent hus.

11

Utgiven i Forum nr 1987-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."