Utgiven i Forum nr 1971-13

Flygsäkerheten i Finland

av Putte Kock Forum 1971-13, sida 18-19, 08.09.1971

Taggar: Teman: flygsäkerhet

ME Sr datat Spa BYE ap faan mota vd 1

Er Innighället Mn Av en dätar skärm ellar en Dä kasett, Snabb — tecken/sokund.

datamaskiner.

Jag är intresserad av användningar och tilämpningar av följande periferiutrustning och vill gärna ha tilläggsupplysningar,

CJ Datajransmissionssystem [] Dataskärm/kasettspelare (CJ Intelligent dataterminal CJ Snabb, tjudlös skrivar [] Skrivmaskinstermina / Hddgs Ä . yu KL Rider gg Kapja

Skriymaskinstorminal Förmånligaste bruksterminal för datamaskiner. “För alla

Jag vill gärna diskutera tilllämpningar. Ring numme -— matrisskrivar .— Skrivmaskinsterminaler -— dataskärmar

I = programmerbara batch

I — 2780-compatibla batc iovyNOKIA AB ELEKTRONIK

Datatransmissionssystem Överför hålrems- oc magnetband-date felfritt till ADB-ecentraten.

X “Dataskärm ’ Data visas som meddelanden elle statistiska kurvor " Skärmen rymmer 1800 ’ tecken.

Kasettspelare

Förvarar data i ytterst kompakt form — so | . meddelanden elle | statistiska kurvor.

Vårt urval omfattår bl.a.: — radskrivar terminåle terminaler — bankterminalter — butiksterminale — datainsamlings- och"datatransmissionssyste — kasettenheter — hålremsläåsare — käsett/magnetbandkonverte | Finland finns 47 flygfält. På 19 av dessa upprätt hålls ständig statlig flygtrafikservice « flygkontrolltjäns flyginformationstjäns väderlekstjäns teletjäns e underhålls- och reparationstjänst

På 20 flygfält bedrivs reguljärt trafikflyg.

Maim är civilflygets centrum.

I vårt land bedrive e 3 inhemska flygbolag reguljär flygtrafik: Finnair, Kar-Air och Sir-Ai + 113 företag yrkesmässig flygtrafik (taxiflyg o d e 69 företag och organisationer flygundervisning (inkluderas delvis i de förra)

Den 1. 1. 1971 inregistrerades 591 flygplan av vilka 204 var segelflygplan. Antalet flygcertifikat vid samma tidpunkt var 2 629.

Utöver Finnair bedriver 9 utländska flygbolag internationell flygtrafik på Finland.

1969 beviljades 1136 chartertillstånd åt 30 olika bolag.

En jämförelse mellan antalet flygtimmar 1965 och 1970 visar flygets snabba utveckling 1965 1970 Trafikflyg 47.602 55.740 Övrigt motordrivet flyg: Yrkesmässigt flyg 8.197 58.248 Privatflyg 7.875 25.164

Flygsäkerheten i Finland

Av Putte Kock

Finland har lyckligtvis inte sedan Mariehamnsolyckan 1963 drabbats av någon flygkatastrof av större mått. Ändå har flygsäkerheten flera gånger varit på tapeten, inte minst senaste vår då en DC-9-på väg till Uleåborg fick problem med landningsställenas låsmekanism. Var gång flygsäkerheten aktualiserats har det emellertid varit fråga om räddningstjänst eller åtgärder som vidtagits för att minska kapningsrisken. Sällan har de som bär ansvar för den alldagliga flygsäkerheten trätt fram bakom sina skrivbord och radarskärmar,

I denna artikel skall jag i korthet presentera trafikministeriets luftfartsavdelning och beskriva den vardagsrutin, som ute på våra flygfält ligger bakom den flygsäkerhet som inte syns — bara finns.

Civilflyget i Finland är underkastat statlig kontroll under ledning av trafikministeriets luftfartsavdelning. Denna organisation arbetar i trånga utrymmen vid Hagnäs torg i Helsingfors och blir snart p g a flygets snabba utveckling föremål för en drastisk omorganisering, I stället för en luftfartsavdelning bildas en luftfartsstyrelse med en ändamålsenligare organisation och utökade befogenheter. Den nya organisationen har dock samma huvudmål som den existerande: att sörja för en säker luftfart.

Fyra byråer

Luftfartsavdelningens verksamhet är fördelad på fyra byråer: administrativa byrån, tekniska byrån, trafikbyrån och telebyrån.

e Administrativa byråns verksamhetsfält är luftfartsavdelningens inre administration och ekonomi. Vidare är byrån den instans som träffar internationella avtal samt beviljar nationella och internationella trafiktillstånd och upprätthåller kontakten med internationella organisationer, t ex ICAO, en internationell rådgivande instans.

e Tekniska byrån utför inspektion av flygplan och kontrollerar företag, som konstruerar och reparerar flygplan. Vidare utreder byrån olycksfall.

e Flygcertifikat och olika tillstånd utfärdas av trafikbyrån, som också ansvarar för flygstationernas verksamhet och utbildning av flygledningspersonal.

1 e Telebyrån ansvarar för telekommunikationsnätet, som med gott skäl kan påstås vara grunden för hela det moderna flygväsendet.

Flygstationernas verksamhet består i korthet av olika s k flygsäkerhetstjänster, med vilka också telebyrån är intimt sammanknippad på grund av att flygsäkerhetstjänsterna alla är beroende av telekommunikation av något slag. Flygsäkerhetstjänsterna innefattar bl a flyglednings-, flyginformations-, väderleks-, tele-, spanings- och räddningstjänst. Grunden till alla dessa tjänster är ett välutbyggt internt och externt informationsnät, I synnerhet på Helsingfors Flygstation har denna apparat vuxit kraftigt. För att få ett grepp om markOrganisationens arbete skall vi punkt för punkt följa med vad som händer bakom kulisserna vid en reguljär trafikflygning, låt oss säga, mellan Helsingfors och Stockholm.

Ruitklarering

Besättningen på vår tänkta flygning anmäler sig i god tid före starten på flygbolagets (Finnairs) ruttklareringskontor. Här erhåller piloten standard ruttinformation i form av ett schema över flygningen kalkylerat på basen av standardvärden för flygsträcka, flygnivå (höjd), bränsleåtgång, flygvikt, flygtid och flygvind (O vind och standardtemperatur). Han får också anvisningar om beräkningsgrunderna för avvikelser från dessa standardförhållanden. I ruttklareringen får besättningen naturligtvis också information som berör flygbolaget. Övriga flygbolag erhåller samma service hos Finnair utom PanAm som har egen ruttklarering på Helsingfors flygstation.

Briefing

Sedan piloten erhållit flygbolagets information förflyttar han sig till flygstationens informationskontor, ”briefingen”. Han får väderlekskartor, dels en karta som enbart anger signifikativa väderleksdata, dels kartor över väderleksläget på olika flyghöjder eller egentligen trycknivåer (flyget följer nämligen trycknivåerna, inte fastslagna höjder i fot eller meter). Härefter vänder sig piloten till flyginformationstjänsten som levererar information till stor del i form av s k NOTAMS (Notes to Åirmen), små notiser om t ex ändringar i navigationshjälpmedlens funktion eller förhållandena på de berörda flygplatserna.

På basen av alla de uppgifter piloten får på ruttklareringen och

Forum 13/71

Utgiven i Forum nr 1971-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."