Utgiven i Forum nr 2012-05

Förväntningar och verklighet möts inte

av Rita Asplund Forum 2012-05, sida 32, 24.05.2012

Taggar: Teman: arbetsmarknad

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2012

Rita Asplund är forskningsdirektör på Näringslivets forskningsinstitut Etla.

Förväntningar och verklighet möts inte

Arbets- och näringsministeriet ren] har låtit utreda vilka förvänt ningar vi har ifråga om arbete och arbetsliv. Utredningen utgör bakgrundsmaterial för den strategi för utveckling av arbetslivet som ministeriet ska utforma och verkställa inom ramen för statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram. Syftet med strategin är ambitiöst: förbättra sysselsättningsgraden, kvaliteten i arbetslivet, välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten.

Den internetbaserade enkäten, som var öppen för alla, besvarades av drygt 4 600 personer. Frågorna var medvetet utformade i positiv anda i syfte att få en så mångsidig bild som möjligt av hur den idealiska arbetsplatsen ser ut i medborgarnas ögon.

I slutrapporten konstateras att resultaten inte bjuder på några egentliga överraskningar. De kvalitativa egenskaper gemene man och kvinna tillskriver sin favoritarbetsplats är i huvudsak desamma som forskarna lyft fram i sina vetenskapliga rapporter.

Hur ser då den bästa av arbetsplatser ut? Stämningen på arbetsplatsen bör vara öppen och förtroendeingivande, Arbetsuppgifterna ska vara inspirerande och man bör själv kunna påverka sitt arbete. Uppskattning i arbetet är ett måste, liksom även möjligheter att utvecklas i jobbet. Anställningsförhållandet förutsätts tillåta flexibilitet (inte minst vad gäller arbetstider och ledigheter) så at ändrats i Europa under de senaste årtiondena. Föga överraskande har arbetsvillkoren i många avseenden förändrats radikalt sedan början av 90-talet. Arbetstakten är i dag betydligt högre, i synnerhe i vissa yrken. Osäkerheten i fråga om den egna arbetsplatsen är avsevärt större. Andelen arbetstagare med tillfällig anställning har ökat markant.

Å andra sidan har många arbetsvillkor förändrats förvånansvärt långsamt. De intellektuella utmaningar som ett arbete innebär har ökat föga, om alls, Arbetstagarnas självbestämmanderätt, det vill säga möjligheter att påverka arbetet, förefaller att ha stampat på stället. Samtidigt har de monotona arbetena blivit vanligare.

Möjligheterna att skapa en tillfredsställande balans mellan arbete och privatliv upplevs fortfarande av många som otillräckliga. Män anser att svårigheterna att kombinera arbets- och familjeliv är avgjort störst då de befinner sig i mitten av karriären, Bland kvinnor är de här problemen däremot jämnt spridda över hela karriären,

Verklighetens arbetsvillkor och de förändring ar dessa genomgått under de senaste tjugo åren fö refaller att ha föga gemensamt med de kvalitativ egenskaper som den idealiska arbetsplatsen förvän tas uppvisa. Ett minskat gap mellan förväntning ar och verklighet skulle sannolikt kunna bidra till at lösa åtminstone en del av de problem som kännetecknar dagens arbetsmarknad.

Hur detta ska lyckas i prak arbetet lättare kan anpassas til = ”Ett minskat gap tiken blir definitivt det störst förändri i livs- 20 cr ö i örändringar i den egna VS m ell an förvänt- eldprovet för den ledningsgrup situationen, Anställningstrygg- . under arbetsminister Lauri Iha het och fast anställning hör ock- NINA och lainen som bereder och verkstäl så till önskemålen. På den ide- verkli ghet skulle ler strategin för utveckling av ar aliska arbetsplatsen är jobben Å betslivet. Uppgiften komplicera sannolikt kunn varken tidsbundna eller uppsäg ytterligare av att förväntningar ningshotade. bidra till att lösa na och därmed gapet vis-å-vis åtmin. n n 1 verkligheten varierar från individ

Hur ser verkligheten ut? Euro- ät stone en de tillindivid.

found (Europeiska stiftelsen för av de problem som Även om ålder och kön ä förbättring av levnads- och ar- k ännetecknar viktiga bestämningsfaktorer så betsvillkoren) har nyligen sam- > är de ingalunda de enda som formanställt en omfattande rap- dagens arbets mar individernas förväntningar port om hur arbetsvillkoren för- marknad: gällande arbete och arbetsliv. m

Utgiven i Forum nr 2012-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."