Utgiven i Forum nr 1978-11

FTFCs vädjan: funktionärerna under samma tak!

Forum 1978-11, sida 13, 21.06.1978

Taggar: Organisationer: FTFC Teman: arbetsmarknaden

arbetsmarknaden

FTFCs vädjan: funktionärerna under samma tak!

WS” Debatten om funktionärernas fackliga organisation gav sin prägel åt Finlands Tekniska Funktionärsorgani sationers Centralförbunds trettonde förbundsmöte, som hölls i Tammerfors 26—27 maj.

Förbundsmötets mest väntade organisationspolitiska utlåtande föddes slutligen enhälligt. Enligt detta bör man i vårt land bygga upp en stark, självständig och samarbetsduglig organisation, som omfattar den traditionella fackföreningsrörelsens principer och täcker samtliga funktionärer.

Utlåtandet vädjar till EFTFCs medlemskår samt vårt lands alla funktionärer för att upprätta en gemensam organisation. Där sägs att endast ett smidigt samarbete kan stärka funktionärernas möjligheter att bevaka sina samhälleliga intressen och också i framtiden trygga denna växande löntagargrupps fördelar.

— Det faktum att funktionärernas fackföreningsrörelse varit splittrad har inneburit att funktionärerna blivit efter i den relativa löneutvecklingen de senaste åren, påpekar informationschef Matti Hynynen, FTFC. — Likaså har funktionärerna lämnats utanför de samhälleliga besluten om inkomstöverföringar.

Enligt det utlåtande förbundsmötet godkände förutsätter funktionärernas organisatoriska enhet också att medlemmarnas partipolitiska åsiktsuppdelning godkänns och att man följer med eventuella förändringar av denna.

Personvalen enhälliga

Valet av FTFCs styrelse och fullmäktige skedde rätt smärtfritt vid förbundsmötet. Som ordförande de följande tre åren fortsätter vicehäradshövding Jorma Reini, Till ordförande fö fullmäktige valdes byggmästaren Auvo Kilpinen.

Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundets representant i styrelsen är Kurt-Åke Berg och i fullmäktige Viking Blomqvist.

Förbundsmötets föredragningslista inkluderade bla förslag om stadgeändringar, av vilka endast en del godkändes. De viktigaste stadgeändringarna var förlängning av förbundsmötesperioden, och utvidning av styrelsen och fullmäktige. Mötets beslut var att förbundsmötesperioden nu fortsätter med tre år, men att man 1981 övergår till en fyraårsperiod.

Förbundsmötet godkände ett utbildningspolitiskt utlåtande, verksamhetsplanen för 1978—81, samt ett förslag om grundandet av exportfond för know how.

KEMI OY 197 e År 1977 var ett mycket dåligt år för bolaget. Förutom att omsättningen nominellt sjönk med 107/) är bolagets finansiella

OY FINLAYSON A « Omsättningen ökade med endast 2"/o, innebär en minskning jämfört med 1976.

vilket reellt set situation mycket kritisk. Likviditeten är synnerligen dålig.

e De gjorda avskrivningarna (6 Mmk) utgör endast 8,5 Yo av de maximalt tillåtna, men uppgift om det kalkylmässiga avskrivningsbehovet ges inte. Redan år 1976 var avskrivningarna mycket små. e Kapacitetsutnyttjandegraden har varit låg och årets inves « Den redovisade förlusten är 37,8 Mmk, medan den justerade teringar, 18,4 Mmk, är endast ca 58 9/0 av investeringarna år förlusten blir 76,0 Mmk (utan beaktande av avskrivningsdif- 1976 ferensen). Resultatet försämras ytterligare av att bolaget haft e Den redovisade förlusten är hela 37,5 Mmk, men det verkliga orealiserade kursförluster om ca 23,5 Mmk vilka aktiverats. är & 3 ” 4 « Verksamheten har huvudsakligen finansierats med främman- resultatet är ännu sämre. Bolaget har dessutom aktivera e Avskrivningarna (5 Mmk) är otillräckliga då de maximala enligt näringsskattelagen hade varit 21,8 Mmk. Ingen uppgift om det kalkylmässiga avskrivningsbehovet ges dock.

de kapital, vilket har medfört en ökning av räntekostnaderna. TA Mm 1,3 Mmk samt sålt anläggInvesteringarna minskade med 7 “/». gstlgäng ” 1976 (Mmk) 1977 (Mmk) e Det främmande kapitalet har ökat med ca 217/+ och verksamheten har huvudsakligen finansierats med detta. Redovisad vinst(+)/förlust(—) —0,1 —37,8 Ökn.(+)/minskn.(—) av lagerreserv —25,0 —32,3 Ökn.(+)/minskn.(—) av övriga reserv. — —5,9 1976 (Mmk) 1977 (Mmk) Bokföringsmässig — kalkylmässig Redovisad vinst(+)/förtust(—) 3,8 avskrivn. Ukn.(+)/minskn.(—) av lagerreserv 2? Justerad vinst(+)/förlust(—) Ukn.(+)/minskn.(—) av övriga reserv. — 0,3 Skatter mot EK — 51 Kassalikv. FT/KS Ukn.(—)minska.(+) av pensionsBalanslikv. (FT+ OT)/KS stiftelsers ansvarsunderskott — 4,1 Soliditet EK/TK Bokföringsmässiga-kalkylmässiga avskr. ?1) OT:s oms. hastighet Oms./OT Justerad vinst(+y/förlust(—) 13,3 Nettoöverskottsgrad = memeee renen nen enn Just. vinst (förlust)/Oms. Kassalikv. FT/KS 0,39 Avkastningsgrad = Balanslikv. (FT+ OT)/KS 1,23 Just. vinst (förlust)/TK2) Soliditet EK/TK 0,36 OT:s oms. hastighet Oms./OT 2,17

Oms./anställd (tmk)

Nettoöverskoltsgrad 1) Anges ej Just. vinst (förlust)/Oms.

  1. Exklusive värdeförhöjning 1977

Avkastningsgrad = Just. vinst (förlust)/TK Oms./anställd (tmk) 76

FT = finansieringstillgångar, KS = kortfristiga skulder, OT = omsättningstillgångar inkl. lagerreserv, EK = eget kapital inkl. reserveringar och lagerreserv, TK = total kapital! inkl. lagerreserv, Oms = omsättning.

  1. Anges ef

FORUM 11/1978 13

Utgiven i Forum nr 1978-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."