Utgiven i Forum nr 2010-12

Glöm ändå inte Sverige

av Patrik Lindfors Forum 2010-12, sida 07, 21.12.2010

Taggar: Orter: Sverige

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2010

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Ryska investeringar i finsk industri är ett tecken på att förhållandena mellan länderna håller på att normaliseras, efter en paus på 100 år.

Glöm ändå inte Sverige

Det ryska statsägda en | varvsbolaget United Shipbuilding Corpora tion gick nyligen in som delägare i Helsingforsvarvet, där sydkoreanska STX fortsätter som ägare.

Fler ryska investeringar i Finland är att vänta. Antagligen kommer några av de stora finska företagen i något skede att få ryska ägare, precis som bolag i Sverige fått finska ägare och finska bolag fått svenska ägare. Finska bolag har också etablerat sig synligt i Ryssland. Den senaste stora investeringen gjorde Stockmann som i november öppnade ett varuhus i centrala Sankt Petersburg.

Att finska bolag får ryska ägare är ett tecken på att förhållandet mellan Finland och Ryssland håller på att normaliseras, efter en parentes på närmare hundra år. Handelsutbytet mellan länderna var flitigt fram till den ryska revolutionen 1917 och bolsjevikernas maktövertagande. Det som följde var ett fruktansvärt politiskt experiment med ett enormt antal mänskliga offer.

I december nästa år har det gått 20 år sedan Sovjetunionen kollapsade. Trots det är handelsutbytet och investeringarna mellan länderna fortfarande på en blygsam nivå. Det visar hur lång tid det tar att bygga upp de naturliga kontakter mellan länderna som fanns före sovjetepoken.

Förutom vissa mentala hinder återstår visumtvånget som en broms för utbytet mellan Finland och Ryssland. Den nya snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Sankt Petersburg är ett steg i rätt riktning för att öka utbytet mellan länderna.

Trots att blickarna riktas mot Ryssland ä det skäl att komma ihåg att det bara finns ett land som har en närapå identisk samhällsstruktur som Finland. Det landet är Sverige,

Likheterna är stora framför allt när det gäller näringslivet. Förutom att Finland och Sverige är framgångsrika inom i stort sett samma branscher är korsägandet mellan länderna stort. Flera av de största bolagen har ägare i både Finland och Sverige.

Det förekommer en viss oro bland äldre företagsledare, framför allt i Finland, om att kontakterna mellan Finland och Sverige håller på att tunnas ut, i takt med att dessa ledare går i pension. Situationen ser ändå rätt positiv ut, eftersom allt fler unga finländare och svenskar möts i näringslivet.

Åtgärder behövs trots det. Anna Granskog, partner på konsultbolaget McKinsey, föreslog på ett seminarium på Hanaholmen i november ett skolutbyte mellan länderna i tidig skolålder. Det kunde på naturlig väg öka intresset för grannlandet.

För Finland gäller det att blicka både västerut och österut. Målsättningen bör vara att bygga upp starka kontakter till Ryssland och samtidigt upprätthålla de nära relationerna till Sverige. Hur väl Finland lyckas med detta kommer delvis att vara beroende av vilka språk som prioriteras iskolundervisningen. a

Behovet av svenska och/eller ryska har varit föremål för en het debatt den senaste tiden. Vad anser du - vilka språk behövs i näringslivet i framtiden, och vad händer om allt fler finskspråkiga väljer bort svenskan? Gå in på Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på Linked In och kommentera. Du hittar en länk till gruppen på www.forum-fet.fi/affarsnatverket.

Ladda ner Kaj Arnös Arbete och fritid-spalte » Alla Kaj Arnös “Arbete och fritid”-spalter som publicerats i Forum under 2010 kan nu laddas ner som en PDF på Forums webbplats www.forum.fi » Tack till alla som deltagit i Forums läsarunder sökning! Bland alla som deltagit lottar vi ut presentkort till näthandeln Amazon.com.

» Vi har nu1goo medlemmar i Forumgruppen på Linked In! www.forum-fet.f/affarsnatverke www.forum.fi feedback& forum. fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 555 77

Prenumeration: (09) 549 555 11 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare (09) 549 55533 patriklindforseforum.fi Heidi Furu, redaktionsche (09) 549 555 55 heidi furulforum.fi

Allmän e-post:redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam.bjorklundÖforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 555 1 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katja.lonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sam.bjorklundÖforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (jan-dec 2009) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m? ua

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf ee

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."