Utgiven i Forum nr 1980-14

Hur skall det gå för företagen?

av Ragnhild Artimo Forum 1980-14, sida 24, 24.09.1980

Taggar: Orter: Ekenäs Teman: företag

Ekenäs förgubbas:

Hur skall det gå för

Företagen i Ekenäs har det kämpigt med arbetskraften — det är definitivt säljarens marknad. Merkostnader för personaltransporter, inkvarteringar, löneglidningar — hur stora vet ingen — och extra hög frånvarofrekvens naggar lönsamheten i kanterna, lägger investeringsplaner på is, och resulterar i utlokalisering. Samtidigt planerar och bygger staden — skolor, bollhall, simhall och pensionärsbostäder. Och pysskar med kultur- och -naturskyddsfrågor. Den -yrkesverksamma befolk ningens andel minskar, .. pensionärernas ökar. Har Ekenäs råd att bli ett gubbhem 9 Industriföretagen i Ekenäs har I augusti utfört en undersökning för att kartlägga sina verksamhetsförutsättningar med beaktande av arbetskraftssituationen och bostadsproduktionen. Undersökningsrapporten överlämnades med varm hand till stadens beslutsfattare I början av september. Företagen representerar 89 procent av Ekenäs industriella arbetsplatse

Den inom industrin förvärvsarbetande befolkningen i Ekenäs uppgår till 1 780 personer. Den 15 augusti var läget mom Eke arbetskraftsdistrikt detta: 81 lediga arbetsplatser, 65 personer utan arbete. (Genom att alla lediga platser inte kommer till arbetskraftsbyräns kännedom. är den faktiska siffran för lediga platser högre.) Prognosen för detta är lyder på totalt 5 330 arbetsplatser och en yrkesverksam befolkning på 5100 (total befolkning 10 970). Arbetsplatsernas självförsörjningsgrad är 104,5 procent.

Den 27 augusti var den akuta arbetskraftsbristen bland de företag som deltog i undersökningen 100 arbetare och 7 tjänstemän.

Aven om det faktum att Ekenäs inte i praktiken har någon arbetslöshet är positiv! på det sociala planet. innebä 2 nuläget avsevärda problem för de på orten verkande företagen — som också på sikt skall ge orten dess utkomst, både direkt genom löner, och indirekt genom skatter. Bristen på arbetskraft betyder alt företagen inte kan utnyttja sin kapaeitet helt. att kriget mellan företagen om den förefintliga arbetskraften lett till företagsekonomiskt sett osunda löneglidningar, all frånvaroprocenter på HA r 10 inte är ovanliga (mot ”normala” 5), att investeringsplaner läggs på hyllan, och att de företag som har möjlighet därull flyttar över produktionen till andra ”företagsvänligare” orter. Givetvis försvaras också all långsiktsplanering i ett sådant läge. I och med att företagens tillväxt med nödvändighet sker utanför Ekenäs, är arbetsplatserna på sikt också hotade.

  • Företagen har nödgals tillgripa alla tänkbara medel au höja produktiviteten och minimera behovet av arbetare, säger Kaj Bergman, VD för Raseborgs Tegel Ab, och en av de drivande krafterna bakom den aktuella undersökningen.

Befolkningens åldersstruktur indikerar ökande svårigheter: kategorin över 64-åringar utgör idag över 15 procent av befolkningen mot ca 11 procent för hela landet, och andelen pensionärer väntas öka ytterligare de närmaste åren.

Utflyttningen till Sverige har starkt bidragit till den nuvarande åldersstrukturen, säger Kaj Bergman.

– En central fråga är bristen på hyresbostäder, framhåller Magnus Löfman, direktör för Oy Wär näs Porslin, ordförande för nämnden för näringslivet i Ekenäs, och för företagarsammanslutningen bakom undersökningen. — Industrins behov av hyresbostäder för de anställda har imte beaktats, och företagen har ett akut behov at 95 hyresbostäder, varav 80 i Ekenäs. I detta sammanhang kan påpekas att företagen idag har totalt 736 tjänstebostäder för de anställda, varav 291 i Ekenäs.

Bostadssiltuationen illustreras av att 19 bostäder lediganslogs senaste är, och söktes av 129 bostadssökanden på basen av en annons. Staden ägde senaste år 220 hyresbostäder, varav 79 var pensionärsbostäder. För närvarande upptar stadens bostadsprogram två projekt: sammanlagt 39 bostäder för pensionärer och mellanstadieskolorna i staden. Målsättningen för den årliga bostadsproduktionen är 148 bostä företagen dersår, avgången har uppskattats till ca 40. Enligt bostadsprogrammet skall våningshusbostäderna utgöra ca 67 procent, av dessa skall 42 procent vara statsbelånade hyresbostäder. Av Ekenäs stads bostadsprogram framgår inte hur detta mål skall nås.

Stadens och företagens prognos över arbetsplatsernas utveckling inom industrin uppvisar markanta skillnader före- skillna stadens tagen prognos prognos 1980 1930 2032 — 102 1981 1958 2093 — 136 1982 1986 2146 — 160 1983 2014 2218 — 204 1984 2042 2329 — 287 1985 2070 2357 — 287

Nägonstans brister alltså kommunikationerna mellan staden och företagen. Företagens prognos skulle förutsätta en bostadsproduktion på I 178 bostäder fram till 1985: staden räknar med en netoproduktion på endast 355…

Avsikten med företagens undersökning är inte att få fram syndabockar, utan en lösning på läget, säger Magnus Löfman. — Bättre och mera målinriktade kontakter mellan stadens beslutsfattare och företagen är ett måste, både då det gäller omedelbara problem, och planeringen på sikt. En ökad bostadsproduktion med tonvikt på hyresbostäder är också en förutsättning för företagens verksumhet och tillväxt. Också intensifterad planering av förmånlig tomtmark och arrendetomter för småhusbyggare behövs. Och konkreta ätgärder av staden, arbetskraftsmyndigheterna och näringslivet för att aktivera äterinflyttningen från Sverige till Västnyland.

Företagen har alltså presenterat problemen för stadens fäder. Lagom inför kommunalvalet. Vad händer nu? Vidtar staden åtgärder för att hejda katastrofen, eller kommer debatten att röra sig kring huruvida företagens egna prognoser är rätta eller ej? Kanske ingenting alls händer. Kanske staden satsar på ännu mera kultur, på ännu mera pensionärsbostäder. Ekenäs har ju alla förutsällningar att bli en trivsam och skyddad tillflyktsort för pensionärer. I naturskön omgivning. Företagen — egentligen stör de . . .

Ragnhild Artimo

FORUM 14/80

Utgiven i Forum nr 1980-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."