Utgiven i Forum nr 1986-20

Internationellt sjöfartsregister i Norge?

av Ragnhild Artimo Forum 1986-20, sida 27, 18.12.1986

Taggar: Orter: Norge

— Utrikesflottan har reducerats med 80 procent på tio år, säger VVD Rolf Saether. — Katastrofutvecklingen måste stoppas. En lösning är ett norskt internationellt register.

12,2 miljoner dwt ute, runt 11 unde norsk flagg. Hur länge förblir Norge en sjöfartsnationr? Med dagens kostnadsnivå — norska löner och höga norska arbetsgivarkostnader — decimeras tonnaget i rask takt genom utflaggning, som medger billigare, kostnadseffektivare drift.

En lösning som ter sig alltmera lockande är att i Norge grunda ett internationellt register — och ”ta hem” utflaggarna. Det skulle rädda det nationella tonnaget, och också arbetsplatserna. Medan arbetslösheten för landet i genomsnitt ligger på rekordlåga 1,9 procent (vilket i praktiken betyder översysselsättning), är den för sjöfolket uppe i 10 procent, och kring 5 000 är arbetslösa i branschen.

— I stället för att låta norska fartyg utflaggas till exempelvis Panama, Bermuda, Isle of Man etc, kunde vi ha dem att flagga ut i Norge, deklarerar Rolf Saether, VVD för Norges Rederiforbund. — Vi kan grunda ett internationellt fartygsregister i Norge — om den politiska viljan finns.

Med dagens klara katastrofkurs blir oddsen för en sådan vilja allt gynnsammare. Facket är i nyckelställning — men Saether påpekar att realism inte alltid har varit fackets starka sida. På Rederiforbundet är man trots allt hoppfulla.

S iffrorna för december ter sig hotfulla:

FÖRUN 20/1986

Internationellt registe — Då valet står mellan att förlora allt e er rädda en del genom tilltänkta NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister, måste nyckelbeslutsfattarna se sitt ansvar. NIS-registreringen är tänkt för norska far tyg som bara oregelbundet eller praktiskt aget aldrig anlöper norska hamnar. Till dessa hör förutom olika kategorier fraktfartyg också huvudparten av lyxkryssarna — Saether nämner rederierna Kloster och ACCL som exempel. Kloster flaggade ut ål ta fartyg i november; Royal Caribbean Cruise Lines fartyg seglar ännu under norsk flagg, men nyförvärvet Sovereign of the Seas skall registreras i Liberia… Rederiforbundet anser att förutsättningarna för NIS skall vara Ö frihet vid val av besättning Ö skattefrihet för utländska investerare i Norg Ö samt att fartygen i ett sådant register inte används som påtryckningsmedel i norsk utrikespolitik.

Förbundet framhåller också att vissa begränsningar I registreringen måste finnas: NIS skall vara ett kvalitetsregister.

— Modeilen då det gäller besättningen på NIS-registrerade fartyg kunde vara, att officerarna är norska — och det är på den nivån sjöfolkets arbetslöshet bitit hårdast, då det är fråga om en högutbildad kategor löser sjöfartskrisen november var cen norska utflaggningen första gången större än den andel av sjöfarten som drivs uncer norsk flagg. Rolf Saether på Norges Rederiforbund säger att landets hela utrikessjöfort onske redan nösta år drivs under icke-norsk flagg.

som inte lätt kan hitta andra jobb i andra branscher — och de övriga nivåerna av annan nationalitet. Det betyder kostnadsreducering; principen är då att t ex indiska sjömän betalas löner enligt indisk nivå etc. Avtal och löner följer sk nationella villkor.

Saether efterlyser också flexibilitet i skattefrågor, och mera “tillmötesgående” för att ära branschen på det torra. Men som sagt — alla dessa frågor förutsätter politisk vilja att finna en förnuftig lösning — snabbt.

— Situationen har fortsatt farligt länge, och ett principbeslut brådskar, och bör fås till stånd inom några veckor. Förutom sjöfolket är cirka 45 000 i land beroende av sjöfarten för sin utkomst. Och det handlar inte bara om att rädda näringen och jobben för stunden. Det gäller vad nationen skall leva av i framtiden. Sjöfarten är av tradition en av Norges starka branscher där vi har ett enormt kunnande att falla tillbaka på.

Om den norska rederidrömmen om ett eget internationellt register förverkligas, kan det vara ett attraktivt alternativ för exempelvis andra nordiska länders rederier, även finländska. Då det åländska registret av allt att döma låter vänta på sig.

Ragnhild Artimo 21

Utgiven i Forum nr 1986-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."