Utgiven i Forum nr 1986-20

Minneskartor hjälper tillrätta

av Ragnhild Artimo Forum 1986-20, sida 20-22, 18.12.1986

Taggar: Teman: infromation

Vilse i infodjungeln? MINNESKARTOR OCH MINNESSTIGAR HJALPER TILLRATTA

Cirka 2000 ”budskap” per dag utsötts genomsnitisfinländaren för. Det inkluderar all cen information som når oss I form av tal, tryckta ord och bilder, och via telefon, radio och tv — eller på PC-skärmen.

Hur klara av informationsflödet?

Meda gamla fördigheter: lösa, skriva, teckna. Men använda på ett nytt sätt.

änniskor lär sig bäst vad de reda M kan. Det är utgångspunkten för Info Manager, som är Time Manager Finlands nyaste kurs och tar sikte på att ge deltagarna verktyg som underlättar den egna dagliga informationsbehandlingen. — Den individuella informationshanteringen har tre delmoment, säger Göran Ekholm, som leder Info Manager-kurserna. -— Mottagandet av data, ”databehandlingen” och vidarebefordrandet av informationen. Göran Ekholm är konsult med eget före tag, Excellence Oy, och håller kurser inte bara I Finland utan också i de övriga nordiska länderna, i Storbritannien, USA etc. Både här och i andra länder arrangeras såväl företagskurser som sk öppna kurser.

-— Merparten av deltagarna i Info Manager har genomgått Time Manager och använt denna tidsplaneringsmetod i flera år, men det är absolut ingen förutsättning för deltagande i den nya kursen, säger Ekholm. — info Manager är definitivt inte en fortsättningskurs på TM, utan ett självständigt paket.

20

Minneskarta — mind-map — som sammanfattar nyckelmomenten I kursen. Principen med mind-mapping är att arbeta med flera riktningar, och anteckna nyckelord som ”öppnar” dörren till det minnesmateria »konferans, ett telefonsamtal Ni och andra input-situatio -— Info Manager går inte ut på att skrota ner kursdeltagarnas infohanteringsmetoder, utan komplettera dem med nya nyttiga verktyg, säger Göran Ekholm som leder kurserna.

Kursen ger instruktion i mind-mapping och andra typer av memoreringsteknik samt studieteknik, och speed-reading — snabbläsning — samt som ”vägkost” ett program för fortsatt snabbläsningsträning.

Minneskartor

Mind-mapping, som är en av byggstenarna i IM, baserar sig på ”visualisering” av det material som antecknas och/eller planeras. I stället för den lineära och mera klassiska metoden med sk franska streck arbetar minneskartan med flera fritt valda riktninga fortsättning på s 2 20/1986 FORUN,

BMW Invest är ett individuellt anpassat finansieringssystem för Dig som vill köra BMW.

Det är avsett för privatpersoner och företag, som först vill investera en viss summa och i fortsättningen avbetala den kvarvarande skulden i form av låga, individuellt anpassade månadsrater.

Kapitalinsatsen är inte fastställd på förhand.

Du kan själv bestämma nivån,

Via BMW Invest får Du en BMW med betydligt lägre kapitalinsats än tidigare. Dessutom blir Dina månatliga bilkostnader

BMW Invest.

Det skräddarskydda alternativet upp i BMW-klassen.

lägre tack vare insatskapitalet. I BMW Invest är räntorna avdragsgilla.

Men framför allt kan Du via BMW Invest ta steget upp I BMW-klassen, upp till BMW-bilarnas dynamiska prestanda och ledande motorteknologi. Du får möjlighet att njuta av enastående körglädje som bara BMW kan erbjuda.

När Du har en BMW som mål, bekanta Dig då med BMW Invest, finansleringssystemet som beaktar Dina personliga förväntningar och möjligheter.

— ger körglädje

BMW-Center, Södra Järnvägsgatan 12, tel. 90-695 41 Konalaveho, Rosasgränden 3, tel. 90-546 255

Kehäveho, Skrakaby ind. område, Ring III, tel. 90-841 O1 och dimensioner, vilket ger tankar, idéer och associationer friare spelrum. Genom att inte tvinga in tankarna på en smal, given bana, får man fram flera möjligheter och vinklingar på den fråga som behandlas.

— Ett viktigt moment är användandet av färg i denna memoreringsteknik, säger Göran Ekholm. — Hjärnan älskar färger, och färgerna underlättar grupperandet av materialet — och också ihågkommandet. Principen med mind-mapping eller minneskartan framgår av exemplet nedan: utgående från det centrala temat låter man olika aspekter, vinklingar och lösningar ”växa fram” kring rubriken. Först ”huvudfrågor”, sedan förgreningar på dessa.

För att minneskartan skall bli överskådlig och lätt att komma ihåg även utan anteckningarna framför sig, är det viktigt att på varje ”gren” skriva bara ett eller två ord som utgör nyckelorden, och också efteråt räcker för att man skall komma ihåg sammanhangen och tankegångarna. Detta medför två definitiva fördelar: å ena sidan går antecknandet snabbt, å andra sidan tvingas man redan i detta skede sortera, gallra och gruppera i material/datautbudet. Systemet framtvingar självdisciplin och intensivare och därmed effektivare tankearbete.

Mind-mapping har fördelen att kunna användas vid såväl input som output — då man gör anteckningar under möten, förhandlingar och telefonsamtal, likaväl som då man planerar en presentation, ett anförande eller ett föredrag.

Mind-mapping har utvecklas av den engelska hjärnforskaren Tony Buzan.

Speed-reading Hur många av oss har inte skrivbordet belamrat med böcker och tidningar som av professionella skäl borde läsas? Eller bär hem dem till veckoslutet och (olästa) tillbaka på måndagen?

Det kan vara trösterikt att veta, att nästan alla kan halvera sin lästid med träning, och många kan skära ner den verkligt drastiskt. (Se även artikel i Forum 7/85.)

Den snabbläsningsteknik som ingår i IMkursen har fördelen att inte kräva någon mekanisk utrustning, så den kan (och bör, om man vill uppnå bestående resultat) fortsättas hemma.

Snabbläsning baserar sig på att man tränar upp ögat till en snabbare rytm, till att lära ordgrupper i stället för enstaka ord. Tvärtemot populäruppfattningen fattar man bättre vad man läser, då läsandet sker snabbt och koncentrerat. Och snabbläsning med verkligt hög hastighet ger effektiv möjlighet att bara skumma igenom exempelvis omfattande rapporter, för att kanske återkomma till valda, viktiga partier med noggrannare läsning.

Orsaken till låg läshastighet är ofta bristande koncentration; den läsande stoppar upp, går tillbaka några racer, börjar om. Effektiv läsning är mycket långt en fråga om självdisciplin.

22

Studieteknik och minnesstigar

För hängivna självutvecklare är rätt studieteknik ett viktigt redskap då det gäller att tillgodogöra sig nya färdigheter och färsk fackinformation — oftast är ju källan facktidskrifter och -böcker. Det räcker inte med att läsa — man måste också läsa rätt.

— Att börja en fackbok från början och kämpa sig rätt igenom den kapitel för kapitel är inte den bästa metoden att få grepp om ämnet, säger Ekholm. — Det viktiga är ju inte att inpränta en myckenhet detaljer utan att bilda sig en helhetsuppfattning om ämnet.

På IM-kursen lär sig deltagarna att systematiskt och med ett minimum tid gå igenom och med hjälp av ovannämnda mindmapping-teknik göra nyckelanteckningar om innehållet i en fackbok; lika viktigt som vad man skall läsa, är vad man kan lämna bort. Avgränsning av ämnet är en av de mest tidssparande metoderna att klara det nödvändiga informationsintaget.

Den fjärde ”byggstenen” i kursen är en memoreringsteknik med rötter i antiken: en sk minnesstig — eller (hjjärnväg som den också kallas. Dess tillförlitlighet baserar sig på absurda, komiska kopplingar — På engelska talar man om mental path. Kursdeltagarna uppmanas tänka sig en välkänd miljö från det egna dagliga livet, och en rutt där, längs vilken man väljer upp till tolv ”förvaringsplatser” för saker som man skall komma ihåg. Genom att dessa och de olika placeringsställena oftast utgör direkt absurda ”par”, inpräntas det material man vill minnas synnerligen effektivt, och kan vid behov plockas fram.

Lära sig, inte läras

Teoretiskt kan alla ovannämnda tekniker och färdigheter anammas utan kursgång. I praktiken är det inte riktigt så enkelt: man kan inte heller lära sig slalom ur broschyrer. För att lära sig, måste man göra.

IM-kursen bygger också helt på kursdeltagarnas egen motivation, deras engagemang och egna aktiva medverkan i övningsuppgifter och träningsavsnitt.

— Vi kan inte lära någon mind-mapping, snabbläsning och studie- och minnesteknik, säger Göran Ekholm. — Med den här kursen kan vi överlämna verktygen och visa hur de kan användas. Men vägen till nya insikter och färdigheter måste var och en gå själv. Och naturligtvis är det rätt meningslöst att betala pengar för en kurs Som denhär, om man anser att det bara finns ett sätt att göra saker på — det man redan praktiserat i tiotals år. IM-kursen går inte ut på att ersätta kursdeltagarnas hittills praktiserade informationshanteringsmetoder, utan att komplettera dem med nya, och som vi tror brukbara verktyg.

Ragnhild Artimo

British Ga fortsättning från s 19

Om det i samband med försäljningen av aktierna i British Gas går så, att alla intresserade inte får en andel i detta arvegods, såsom det gick då den statliga banken TSB privatiserades, varvid två miljoner intresserade fick stanna utanför, skapas mera socialt tryck. Och dylikt tryck saknas inte heller nu på de Brittiska öarna.

En oerhört viktig fråga är naturligtvis vad som slutligen händer med den enorma köpesumma som flyter in i statskassan då staten tröttnat på den i och för sig lätta rollen som gasleverantör i monopolställning. Pengarna utgör ett attraktivt brukskapital, men de följande årens vinster, vilka uppskattas bli rätt goda, rinner ut till de privata aktieägarna.

Frestande att frisera budgeten

Inför valet är det naturligtvis frestande att sänka skatterna med den procent som köpesumman medger. Denna frestelse blir inte mindre av att det sänkta oljepriset kännbart har minskat intäkterna i budgeten. Det skulle vara politiskt attraktivt att kunna kompensera detta inkomstbortfall med de medel som inkommer från försäljningen av gasbolaget. Oppositionen har säkert förberett sig på att göra en noggrann inventering på den här punkten.

Huruvida den jättelika British Gas-affärens värde är korrekt eller inte, kan ingen i detta skede slutgiltigt ta ställning till. Aktiens pris kommer uppenbart att bli 1,4—1,5 GBP och hela försäljningspriset 5,5—6 miljarder GBP. Frågan om huruvida det statliga gasbolaget, som hämtade in kännbara vinster åt staten, såldes för billigt till de privata investerarna, kommer uppenbart att debatteras under hela den återstående tiden under detta decennium, och eventuellt också därefter. Denna diskussion inleds säkert omedelbart då de första I emissionen förvärvade aktierna kommer till försäljning på den fria marknaden. Ovannämnda, mycket attraktiva bonus kommer naturligtvis att bromsa upp ägobytena.

Affären måste lyckas

De kretsar som låg bakom privatiseringen håller förmodligen tummarna mycket ivrigt för att affären skall lyckas i alla avseenden. Artag att kursen för BG:s aktier omedelbart efter affären stiger till det dubbla värdet. Då skulle den motsvarande felbedömningen av försäljningspriset innebära att hela 6 miljarder GBP, cirka 40 miljarder FIM, skulle komma aktieägarna till godo. Detta skulle definitivt överskugga alla andra motsvarande affärers misstag. Därför måste privatiseringsivrarna verkligen hoppas att antalet intresserade köpare är så stort som mölligt och att så få som möjligt blir utan aktier. I annat fall kommer bitterheten att bli stor. Tauno Tiusane 20/1986 PORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."