Utgiven i Forum nr 2009-05

Klimatförändringen utmaning för industrin

av Mia Lohman Forum 2009-05, sida 14, 26.05.2009

Taggar: Teman: klimatförändring

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2089

DEBATT

Kommentera debattartikeln genomatt skicka mejl till adressen feedbackÖforum.f.

Klimatförändringe utmaning för industrin

X ”Det är bara retorik” medgav en hög chef för ett stort finskt börsbolag när jag frågade om de också på riktigt jobbar för klimatet. ”Det enda viktiga för oss är att maximera aktieägarvärdet”. Han kanske inte visste att klimatförändringen redan kommit så långt att drastiska åtgärder faktiskt behövs.

För att försäkra oss om drägliga livsbetingelser också i framtiden borde växthusgasutsläppen elimineras, Dessutom borde vi hitta metoder för att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Insatser behövs i alla delar av samhället. I framtiden räcker det inte med miljöretorik.

Tuffare miljökrav. Energiproduktion och industriella processer står för över hälften av de globala växthus gasutsläppen. Dessutom står industrin för sin beskärda del av utsläppen från jord- och skogsbruk, transporter, byggnader, avfall och avfallsvatten.

Både EU och USA talar för en utsläppsminskning på upp till 80 procent (från nivån år 1990 till och med år 2050). Om EU och USA får sin vilja igenom på miljökonferensen United Nations Framework Convention on Climate Change i Köpenhamn i december i år betyder det i praktiken att utsläppen ska minska med cirka 5 procent per år. Då får miljöretoriken ge plats för miljöakrobatin.

Att företagskunder och konsumenter allt mer låter miljöaspek Mia Lohman är företagare. Hon söker partners för att bygga upp en business som hjälper industrin att eliminera växthusgasutsläpp.

”Det finns både ekologiska och ekonomiska orsaker att minsk på utsläppen. ter påverka sitt köpbeteende är inget nytt. En nyhet är att också investerare gör påtryckningar. Ceres, en koalition av institutionella investerare i USA, anser att den långsiktiga konkurrenskraften i bolagen Exxon Mobil och Massey Ferguson Energy inte längre är att lita på. Orsaken är att bolagen inte i tillräcklig omfattning förberett sig för de växande miljökrav som klimatförändringen för med sig. Därför finns de nu på en så kallad Climate Watch-lista.

Jag tror att den största utmaningen med att eliminera utsläpp är att hitta viljan att göra det. Affärslivet sitter med många nycklar som behövs. Organisationsförmåga finns. Industrin dräller av uppfinningsrika personer som har förmåga att hitta kreativa lösningar. De behöver klara mål (eliminera utsläppen), veta varför de ska uppnås (trygga framtiden och framtida business) och resurser att göra det. Människan tog sig också till månen.

Lönsamt minska utsläpp. Det finns både ekologiska och ekonomiska orsaker att minska på utsläppen.

En klimatförändring är ett fysikaliskt fenomen som har en noggrann mätare: mängden växthusgaser i atmosfären. När halten överskrider den mängd som behövs för att upprätthålla ett ”normalt” klimat blir klimatet varmare.

Förändringen kommer fördröjd för att bara en liten del av överskottsvärmen för tillfället värmer uppjordytan och luften. Resten lagras i haven (över 80 procent) eller binds när havsis och glaciärer smälter. När havet blir varmare utvidgar det sig och vattenytan stiger. Det blir översvämningar. I ett var mare klimat smälter bergsglaciärerna snabbare än ny is formas. Det leder till vattenbrist. Vid högre temperaturer försnabbas avdunstningen från marken. Det blir torrare. Skogsbränderna ökar. Torkan ökar ytterligare. Det blir brist på mat.

Mängden växthusgaser i atmosfären har stigit med över 30 procent under de senaste 50 åren, Orsaken är mänsklig aktivitet. Ju mera växt husgaser i atmosfären, desto snabbare uppvärmning av klimatet. När förändringen sker så snabbt som den gjort nu blir det svårt för naturen att hänga med. Ekosystemen är ifara. Därför lönar det sig att eliminera utsläppen.

IEA (International Energy Agency) har beräknat att över 30 procent av utsläppen kan elimineras genom förbättrad energieffektivitet. Dow Chemicals sparade 4 miljarder dollar i energikostnader 1994-2000 då bolaget minskade växthusgasutsläppen med 32 procent. Dupont minskade utsläppen med 60 procent 1990-2005 och sparade 3 miljarder dollar.

Interface har som mål att bli ett ekologiskt hållbart företag. Företaget eliminerar all sorts avfall (även växthusgaser), använder så lite energi som möjligt, optimerar materialanvändning och sköter transporterna effektivt. Bolaget skapar nya affärsmodeller som inte belastar naturen,

Interface antog utmaningen 1995. Sedan dess har de sparat 330 miljoner dollar. Växthusgasutsläppen har minskat med 60 procent. Kundlojaliteten har vuxit. Arbetstagarna är mer motiverade än någonsin förr. Ekologiskt hållbar verksamhet lönar sig också ekonomiskt.

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."