Kombinerar kemi och it

av Heidi Furu Forum 2010-11, sida 27-29, 25.11.2010

Taggar: Bolag: Software Point Personer: Andrea Holmberg

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

PROFIL

Kombinerar kemi och It

ANDREA HOLMBERG är vd på IT-förtaget Software Point som har levererat världens första nationella biobanksregister till Sverige. I Europa växer intresset för nationella biobanksregister och det öppnar nya marknader för Software Point.

HEIDI FURU TEXT

ANTON SUCKSDORFF FOTO

Xx Ett företag som satsar på en smal nisch måste vara heltäckande på sitt område för att nå framgång.

Det säger vd ANDREA HOLMBERG som varit med och byggt upp SoFTWARE POINT, som i dag är ett av deledande företagen i Norden på IT-lösningar för laboratorier.

”Vi kan inte växa oändligt eftersom det inte startas nyalaboratorier”, säger Andrea Holmberg.

Istället har Software Point genom företagsköp och satsningar på nya branscher vuxit från att vara en liten IT-leverantör för biotekniklaboratorier till en nordisk koncern med allt från sjukhus till kriminallaboratorier som kunder.

Det gemensamma för Software Points kunder är att de är laboratorier. Alla laboratorier behöver ett system som kallas LIMS (Laboratory Information Management System).

”Man kan säga att LIMS är ett ERP-system för ett laboratorium. LIMS är ett omfattande system som hanterar all information som har att göra med provhanteringen”, säger Holmberg.

Processen i ett laboratorium är nästan alltid den samma, oberoende

Andrea Holmberg Född:1949 i Helsingfors. Familj; Tre vuxna barn och ferm barnbarn.

Bor: I centrum av Helsingfors.

Jobb: Vd på IT-företaget Software Point. Utbildning: Teknologie doktor från Tekniska högskolan.

Karriär: Forskare på Tekniska högskolan 197482, produktchef på Rintekno 1982-87, konsult för att planera Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet och Viks vetenskapspark 198689, forskningschef på Provivo 1987-92, sedan 1992 grundare och vd på Soft ware Point.

om laboratoriet finns i ett sjukhus elleriden tunga industrin. LIMS håller reda på allt från provrekvisitionen då det bestäms att ett prov ska tas, till att provsvaret är klart och resultatet har meddelats till kunden.

I synnerhet ikvalitetsackrediterade laboratorier är det avgörande att hela processen är väldokumenterad.

”Spårbarhetskravet är ett viktigt kvalitetskrav. Man måste veta vem som har gjort vad, när och med vilket mätinstrument resultaten har analyserats. Om någon senare ifrågasätter någonting ska man kunna bevisa att processen är gjord enligt laboratoriets standarder”; säger Holmberg.

I LIMS registreras förutom provresultaten också den bedömning som görs, till exempel om en läkare ger en diagnos. Systemet innehåller också information om proven ska lagras eller inte. Dessutom kan LIMS innehålla administrativa funktioner, såsom fakturering, prislistor och beskrivningar av laboratoriets alla metoder och instrument, samt vilka kemikalier som används och personalens kompetens.

Sjukhus, tull och kriminalpolis. Trot att Software Point enbart riktar sig till laboratorier har företaget kunder av väldigt varierande slag. Enavdestörsta kundgrupperna för LIMS-system är sjukhuslaboratorier och servicelaboratorier inom hälsovården. Andra stora kunder är kommunala och stat liga servicelaboratorier med en lagstadgad uppgift, såsom livsmedelsverket Evira, tullaboratoriet och kriminallaboratoriet.

Tullaboratoriet använder LIMS då produktsäkerheten testas i livsmedel och konsumtionsvaror. Tester görs till exempel för att avgöra hur bränsleprodukter ska klassificeras, om mediciner som köpts i näthandeln är äkta eller förfalskade och för att granska om importerade grönsaker innehåller pesticider eller är genmodifierade.

Också Centralkriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium i Vanda använder ett LIMS-system från Software Point.

”Kriminallaboratoriet har nyligen fått ett system som har hand om hela laboratorieverksamheten”, säger Andrea Holmberg.

IT-systemet täcker 28 områden för brotts- och olycksfallsutredning,

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 281 ”I Sverige märkte man att man måste ha ett gemensamt register för att medborgarna ska kunna få tillgång till uppgifter om sina prov i alla biobanker bland annat analys av DNA, fingeravtryck, fotavtryck och undersökning av droger och läkemedel.

Software Point har också kunder inom flera industrigrenar. I livsmedelsindustrin är kvalitetskontrollen central, och till kunderna hör alla stora mejerier i Norden, liksom köttproducenter, slakterier och bryggerier.

Även inom tunga industrin använder flera laboratorier LIMS från Software Point, bland annat FORTUM, NESTE Och RUUKKI. Till kunderna hör också läkemedelsbolag och olika typer av miljölaboratorier.

IT-kemister. Största delen av de anställda på Software Point är ingenjörer och kemister.

”Vi har själva lanserat något som vi kallar IT-kemist. Den som jobbar hos oss behöver förstå hur man jobbari ett laboratorium. I stället för att anställa programmerare försöker vi anställa kemister”

Andrea Holmberg säger att det har visat sig att många som har studerat kemi också är intresserade av IT. Många kemister har lärt sig pro Andrea Holmberg säger att Software Point har lanserat begreppet IT-kemist för att beskriva en person som både kan programmera och förstår hur man jobbar i ett laboratorium.

grammera som barn, eller studerat programmering som biämne.

”Vi har hittat otroligt bra IT-kemister och det har blivit ett varumärke för oss”

Men bland de anställda finns också personer som varken har kemi- eller IT-utbildning.

”En av våra allra duktigaste programmerare är konsertpianist och haringen IT-utbildning alls. Man säger ju att logiskt tänkande och musik hör ihop”

Blev marknadsledare. Andrea Holmberg grundade Software Point tillsammans med MARJUT POKKINEN och RAIMO OINAS år 1992.

”Vivar då kolleger i företaget PRovivo där vi jobbade med IT-system för biotekniklaboratorier. Vi gjorde en management buyout då vi märkte att man behöver ha ett eget IT-företag för att kunna sälja IT-system också åt andra bioteknikföretag”

Software Point inledde sin verksamhet mitt i djupaste depressionen.

”Det hade funnits en massa nyetablerade bioteknikbolag, men plötsligt fanns det bara fem stor kvar. När vi hade sålt IT-systemet till dem fanns det inga fler att sälja tilli Finland?

Grundartrion valde då att rikta in sig på IT-system också för andra laboratorier.

”Plötsligt märkte vi att en massa laboratorier sökte efter något som kallades LIMS. I början av 90-talet då PC:na kom sjönk priset på systemen och det blev möjligt för alla laboratorier att skaffa LIMS?

I stället för att utveckla ett eget system valde Software Point att bli återförsäljare för ett svenskt LIMSsystem.

”Det fanns två system i Sverige som båda hade lika stor marknadsandel och verkade vara populära. Det skojiga är att vi nu har köpt upp båda företagen”, säger Holmberg.

Software Point blev distributör för det ena systemet i Finland, och inom några år blev företaget marknadsledare i Finland med produkten från WILNOR.

LIMS-systemen säljs inte som en färdig programvara, utan det ingår mycket konsultjobb.

”Vår business blev att installera systemen och göra implementeringsprojekt där man anpassar systemet till kundens verksamhet och vidareutvecklar det tillsammans med kunden?”

Efter några år av tillväxt märkte ägarna att gränsen var nåddi Finland. För att kunna växa ytterligare gällde antingen att expandera geografiskt eller komma in på nya branscher.

Software Point hade dittills jobbat mest med industrilaboratorier och laboratorier för vatten, miljö och livsmedel. Nästa steg blev att leta efter ett globalt system som skulle fungera bra också i sjukhuslaboratorier och inom läkemedelsindustrin.

Valet föll på det amerikanska bolaget LABVANTAGE SOLUTIONS i New Jersey. Software Point blev återförsäljare för produkten Sapphire i hela Norden och i de baltiska länderna.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

Strax därefter fick Software Point en förfrågan om de var intresserade av att köpa sin huvudman Wilnor.

”Vi hade redan ganska mycket kunder i Finland och ville helst inte att någon annan skulle köpa företaget, så vi köpte det fastän det då var betydligt större än vi själva”

Software Point grundade efter det dotterbolagi Sverige, Norge och Danmark. Följande steg blev att på allvar rikta sig till sjukhuslaboratorier.

”Vifick rätt mycket kundförfråg ningar och började utveckla en tilllämpning av Sapphire som passade för sjukhusen. Den nya produkten lanserades 2007 och vi har sålt mycket av den, också i Sverige och Norge” mars 2010 köpte Software Point det svenska företaget Las IT, vilket tillförde både sjukhuskunder och industrikunder. ”Företagsköp är ett bra sätt att få kunnig personal, men också marknadsandelar. I princip är företagsköp alltid en intressant tanke för oss”

Software Point har som målsättning att bli störst i Norden på IT-lösningar för laboratorier.

”Vi är redan den främsta leverantören på industrisidan i Norden. Inom sjukhussystemen är vi en nykomling, men vi har vunnit alla de tre senaste upphandlingarna i Sverige”

Effektivare sjukhuslabb. Ett av Software Points syften är att hjälpa till att effektivisera sjukhuslaboratorierna.

”Vi har mycket erfarenhet av industrisidans effektivitet och har märkt att det finns ett otroligt intresse att effektivisera verksamheten också i sjukhuslaboratorierna”, säger Holmberg.

Traditionellt har man inom sjukvården kallat IT-systemen för LIS, Laboratory Information System, till skillnad från industrilaboratoriernas LIMS där M:et står för management.

”Vår mission är att sätta in M:et i sjukhuslaboratorierna. Om helhetsmanagement ingår i systeme mind kan man göra resursplanering, sköta kvalitetsanalysen och analysera informationen för att till exempel få veta var det finns flaskhalsar i analysverksamheten”

Biobanksregister. Ett annat aktuellt område för Software Point är biobanksregister. För drygt ett år sedan levererade företaget världens första nationella biobanksregister till Sverige.

”Sverige har varit en föregångare inom biobankslagstiftning. Idén med lagen är att biobankerna ska gynna såväl forskning och utveckling som vård och behandling”, säger Andrea Holmberg.

Biobankerna är provsamlingar som innehåller biologiskt material från människor, såsom blodprov och prov från vävnader.

”Eftersom biobankerna innehåller humana prov måste man försäkra sig om att de inte missbrukas så att den enskilda donatorns integritet skadas”

Den svenska lagen som trädde i kraft 2003 reglerar hur proven i biobankerna ska uppbevaras och hur de får användas. En enskild person har rätt att veta vilka prov hon eller han har gett, var de finns och till vad de används. Personen har också rätt att ångra sig och kräva att proven ska avlägsnas från en biobank.

”I Sverige märkte man att man måste ha ett gemensamt register för att medborgarna ska kunna få tillgång till uppgifter om sina prov i alla biobanker”

Enbart i Sverige finns det cirka 700 registrerade biobanker eller provsamlingar. Största delen av dem finns inom sjukhusen i landstingen, men även läkemedelsindustrin har egna biobanker.

Sverige blev det första landet i världen som skaffade ett nationellt biobanksregister. Software Point vann upphandlingen 2008.

”Det stora jobbet är att få alla d 700 existerande systemen att kommunicera med varandra. Det finnsregister som är skrivna på papper, sådana som är skrivna i en Exceltabell och olika hemgjorda register” Nyttan med det nationella biobanksregistret för en enskild person är att det räcker att vända sig till en instans för att få veta vilka samtycken personen gett till olika biobanker. Också den medicinska forskningen gynnas av det nationella registret. ”Om en forskare vill undersöka en speciell sjukdom kan man söka i registret för att få reda på var det finns prov som forskaren kan utnyttja” Forskningsprojekten som rör biobanker bedöms i förväg av en forskningsetisk nämnd.

Finland på efterkälken. I Finland håller man först nu på att stifta en lag om biobanker. Lagförslaget har varit på remissrunda och målsättningen har varit att det ska behandlas under riksdagens höstsession.

”1 Finland finns det däremot inga planer på att ta i bruk ett nationellt biobanksregister. Man har budgeterat 60 000 euro för ett biobanksregister, vilket i praktiken betyder att man inte kan göra mycket annat än ett register på papper eller i Excel”; säger Holmberg.

Enligt lagförslaget kommer registret i Finland endast att innehålla information om var biobankerna finns och vilken typ av prov det finns idem. Någon information om enskilda prov eller om donatorerna är inte avsedd att finnas i registret.

Ocksåi de övriga nordiskaländerna ochiresten av Europa utreds biobankslagstiftning.

Andrea Holmberg följer utvecklingen med spänning.

”Vi tror att det kommer att införas fler nationella biobankregister. I och med att vi har levererat det första biobanksregistret i världen öppnar det naturligtvis stora möjligheter för oss” m

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."